Konferensartikel

När skogen inte känns igen

Håkan Berglund-Lake
Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:35, s. 409-416

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Idag finns en stor politisk enighet om att samhället måste ställa om sin energianvändning till förnybar energi. I ett land som Sverige med vidsträckta skogar kommer detta sannolikt att leda till en ökad produktion av biomassa och vindkraft. Viktiga samhälleliga intressen med avseende på allas vår framtid kommer därför att ha något slags centrum i skogrika och avlägsna trakter av landet. Glesbygden kommer alltså att utgöra exploateringsytor för att lösa en av framtidens stora ödesfråga; men inte i första hand för människor boende här utan för andra; boende på andra platser och verksamma i andra sammanhang. En intressant fråga att ställa är hur glesbygdsborna själva upplever denna förändring av skogsmarksanvändningen; som samtidigt innebär en fysisk förändring av deras livsmiljö. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv diskuterar artikeln de existentiella villkoren under vilka människor i mellannorrlands inland förhåller sig till och hanterar radikala fysiska förändringar i sin livsvärld orsakade av nya skötselmetoder i skogsbruket och anläggandet av vindparker.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ekman; Ann-Kristin (2002). Med skogen som ram. Om landskapsuppfattning och platstillhö-righet. I: Ella Johansson (red.); Periferins landskap. Historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd. Lund: Nordic Academic Press.

Ekman; Kerstin (2007). Herrarna i skogen. Stockholm: Albert Bonniers.

Felton; Frank & Norberg; Ingrid (2007). Västra Björkhöjden från stockfångst till rundbal. Björkhöjden: Vitryggen.

Frykman; Jonas & Hansen; Kjell (2008). I ohälsans tid. Sjukskrivningar och kulturmönster i det samtida Sverige. Stockholm: Carlsson.

Gibson; James J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Hammarlin; Mia-Marie (2008). Att leva som utbränd. En studie av långtidssjukskrivna. Stockholm/Stehag: Symposion.

Hansen; Kjell (1998). Välfärdens motsträviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i ef-terkrigstidens nordsvenska inland. Lund: Historiska Media.

Hjelm; Jonny (1991). Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk för-ändring. Lund: Arkiv.

Ingold; Tim (1992). Culture and the Perception of the Environment. I: Elisabeth Croll & David Parkin (eds.); Bush Base: Culture; Environment and Development. London & New York: Routledge.

Jackson; Michael (2005). Existential Anthropology: Events; Exigencies and Effects. New York & Oxford: Berghahn Books.
Jackson; Michael (2007). Excursions. Durham: Duke University Press.

Johansson; Ella (1997). Bygd och obygd. Landskapstillägnelse och social skiktning. I: Kata-rina Saltzman & Birgitta Svensson (red.); Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. Stockholm: Natur och Kultur.

Johansson; Ella (2002). Inledning. I: Ella Johansson (red.); Periferins landskap. Historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd. Lund: Nordic Academic Press.

Löfgren; Orvar (1992). Skovens rige. I: Kirsten Hastrup (red.); Den nordiske verden. 1. Kö-penhamn: Gyldendal.

Löfgren; Orvar (1997). Mellanrum. Vita fläckar och svarta hål i storstadens utkant. I: Katarina Saltzman & Birgitta Svensson (red.); Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. Stockholm: Natur och Kultur.

Merleau-Ponty; Maurice (2004). Lovtal till filosofin. Essäer i urval. Göteborg: Brutus Östling.

Okely; Judith (2001). Visualism and Landscape: Looking and Seeing in Normandy. Ethnos; Vol. 66:1.

Relph; Edward (1985). Geographical experiences and being-in-the-world: The phenomenol-ogical origins of geography. I: David Seamon & Robert Mugerauer (eds.); Dwelling; place and environment. Towards a phenomenology of person and world. Dordrecht; Boston & Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers.

Rolén; Mats (1979). Skogsbygd i omvandling. Studier kring befolkningsutveckling; omflytt-ning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Uppsala: Historiska institutionen.

Strandqvist; Bertil & Strandqvist; Ulla (2004). Vi minns vår historia. Om livet i skogsbyarna Aspåsen; Hocksjön; Håsjö; Lungsjön; Lövlund; Mellansjö; Rensjön med Gammelbodlandet och Myrdalen. Sollefteå: Rotsökarna.

Citeringar i Crossref