Konferensartikel

Kulturens inflytande och utflytande

Per Möller
Tema Q, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:38, s. 437-457

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

För kulturlivet har den kapitalets och produktionens kulturaliseringsprocess som på senare tid populärt benämns den kreativa ekonomin inneburit en paradoxal tendens. Å ena sidan expanderar kulturen och blir mer central inom ekonomin. Å andra sidan utsätts kulturen för allt hårdare ekonomiska anspråk. Framförallt är denna tendens märkbar på lokal och regional politisk nivå; var kulturpolitik i många fall sammanfaller med en övergripande politik för ekonomisk tillväxt. Den numer vedertagna uppfattningen att kulturella resurser och händelser är viktiga för att skapa ett attraktivt stadsvarumärke är inte bara ett tecken på en generell politisk vändning efter välfärdstatens fall. Det är också en ideologisk figur som härigenom annekterar och modellerar kulturbegreppet genom att i första hand definiera kulturen utifrån dess värde av upplevelse och attraktionskraft till staden-som-varumärke. Jag är intresserad av vilka värden kulturen sägs och syns skapa; och vilka uttryck kulturbegreppet tar sig i denna kontext. Artikeln; som är ett led i mitt avhandlingsarbete kring Malmös stadsförnyelsearbete; tar sin utgångspunkt i den nya statliga kulturutredningens vilja att se kulturen och kulturpolitiken i större utsträckning som en ”aspektpolitik”. Jag menar att ett sådant synsätt; redan väletablerat i stadspolitiken; tenderar att inte bara försvaga kulturlivets redan prekära situation; men också riskerar urvattna den kulturella delaktigheten på en samhällelig nivå.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Albert Lin; Chien-ting “(Visual) Consumption of Cosmopolitanism in Tapei 101”; Interstice: A Journal of Literary and Cultural Studies; Vol. 1; No. 1 (2008).

Arendt; Hannah Mellan det förflutna och framtiden (Göteborg; 2004).

Arvidsson; Adam Brands: Meaning and Value in Media Culture (London; 2006).

Arvidsson; Adam ”The Logic of the Brand” (2007) http://www.scribd.com/doc/110246/The-Logic-of-the-Brand-by-Adam-Arvidsson.

Beckman; Svante & Månsson; Sten (red.) Kultursverige 2009: Problemanalys och statistik (Linköping; 2008).

Bell; Daniel The Coming of Post-Industrial Society (New York; 1999).

Benjamin; Walter The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (London; 2008).

Berg; Per Olof ”The Summoning of the Øresund Region”; Organizing Metropolitan Space and Discourse; red. Czarniawska; Barbara & Solli; Rolf (Malmö; 2001).

Bianchini; Franco & Landry; Charles The Creative City (London; 1995).

Böhme; Gernot ”Contribution to the Critique of the Aesthetic Econom.y”; Thesis Eleven 73:2003.

Dannestam; Tove Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet (Diss. Lunds universitet; 2009).
Eagleton; Terry En essä om kultur (Göteborg; 2001).

Elander; Ingemar (red.) Den motsägelsefulla staden: Vardagsliv och urbana regimer (Lund; 2001).

Florida; Richard Den kreativa klassens framväxt (Göteborg; 2006).

Frenander; Anders Kulturpolitiken som kulturpolitikens stora problem (Hedemora; 2005).

Gibson; Timothy A. ”Selling city living”; International Journal of Cultural Studies; Vol. 8; No. 3 (2005).

Hall; Tim & Hubbard; Phil (red.) The Entrepreneurial City: Geographies of Politics; Regime and Representation (Chichester; 1998).

Harvey; David “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism”; Geografiska Annaler B: 71 (1989).

Jameson; Fredric ”Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik”; Postmoderna tider? ; red. Löfgren; Mikael & Molander; Anders (Stockholm; 1986).

Jansson; André ”Den föreställda staden? Produktionen av Bo01. Framtidsstaden som socialt och imaginärt rum”; Storstadens omvandlingar; red. Sernhede; Ove & Johansson; Thomas (Göteborg; 2006).

KK-stiftelsen; Blandade upplevelser (Stockholm; 2000).

KK-stiftelsen; Aha Sweden! Om svensk upplevelseindustri och början på något nytt (Stock-holm; 2001).

KK-stftelsen; Upplevelseindustrin 2003: Statistik och jämförelser (Stockholm; 2003).

Lash; Scott & Urry; John Economies of Signs & Space (London; 1999).

Lindeborg; Lisbeth Kultur som lokaliseringsfaktor: Erfarenheter från Tyskland (Stockholm; 1991).

Lury; Celia Brands: The Logos of the Global Economy (Oxon; New York; 2004).

Malmö stad; ”Mötesplats Malmö” (2004).

Malmö stad; ”Plattform för kunskapsstaden Malmö” (2008).

Mangset; Per ”Kulturpolitiske modeller i Vest-Europa”; Kulturårboka 1995; red. G. Arnestad (Oslo; 1995).

Marx; Karl ”Inledning till kritiken av den politiska ekonomin”; Marx och Engels. Skrifter i urval. Ekonomiska skrifter (Lund; 1975).

Marx; Karl Kapitalet. Första boken (Lund; 1997).

Mukhtar-Landgren; Dalia ”Entreprenörsstaden: Postindustriella Malmö öppnas upp och stängs ner”; Den bästa av världar?; red. Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Magnus (Hägersten; 2008).

Möller; Per ”Nödvändigheten i att inte dra förhastade slutsatser: En kommentar till Baumol och upplevelseindustrin”; Fronesis 2009:31 (kommande).

Nilsson; Sven Kulturens nya vägar (Malmö; 2003).

Nylander; Johanna Kulturskymning inställd (Stockholm; 2008).

Oudenampsen; Merijn ”Back to the Future of the Creative City”; Variant 31:2008.

Peck; Jamie ”Kreativitet som lösningen på allt”; Fronesis 2007:24.

Region Skåne; ”Växa med kultur” (2003) .

Schulze; Gerhard Die Erlebnisgesellschaft (Frankfurt am Main; 1992).

Sennett; Richard Den nya kapitalismens kultur (Stockholm; 2007).

SOU 1995:84; Kulturpolitikens inriktning (Stockholm; 1995).

SOU 1995:85; Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 (Stockholm; 1995).

SOU 2009:16; Kulturutredningen (Stockholm; 2009).

Tepper; Steven Jay ”Creative Assets and the Changing Economy”; International journal of Arts management; Law; and Society; Vol. 32; No. 2 (2002).

Williams; Raymond Marx och kulturen; (Stockholm; 1980).

Williams; Raymond Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (London; 1988).

Willim; Robert Industrial Cool: Om postindustriella fabriker (Lunds Universitet; 2008)..

Zukin; Sharon The Culture of Cities (Oxford; 1995).

Internet

http://www.malmo.se/see/servlet/SeeController?cmd_type=document&nid=21107&p (20060803)..

http://malmo.se/bostadbygge/utvecklingsomraden/hyllie/aktuellabyggprojekt/emporiakop-centrum.4.15e57d2f10b3d9d3bbb80002387.html (20090815).

http://malmo.se/kultur/malmokulturstod/omdetfriakulturlivet.4.3101c0911206abdf073800021180.html (20090904).

http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetergamla/ilmarreepaluomprisettillturningtorso.5.33aee30d103b8f159168000114525.html.

http://www.torsogallery.se/upplevelsecentra.asp.

http://turningtorso.com (20090914).

Citeringar i Crossref