Konferensartikel

Det binäras magi

David Redmalm
Sociologi, HumUS, Örebro universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:5, s. 33-38

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Presentationen utforskar binära kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhållningssätt till det binära. För att studera detta abstrakta begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna och människa/djur med utgångspunkt i texter av Michael Azar; Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jämförelse av dessa tre analyser visar jag att binär kategorisering blir möjlig; trots att de binära begreppen saknar egentligt innehåll; genom ett antal principer – det binäras magi. Utifrån en diskussion om Gadamers syn på satir; baserad på Hegels verkehrt Welt; visar jag avslutningsvis att ett satiriskt socialpsykologiskt förhållningssätt genomsyrar Azars; Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhäver husdjuret som det antibinäras tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binära kategoriseringar måste sluta i frågan om vad det mänskliga är.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Azar; M. (2001). ”Den äkta svenskheten och begärets dunkla objekt” ss. 57–90 i Johansson; T.; & Sernhede; O. (eds.); Identitetens omvandlingar: black metal; magdans och hemlös-het. Göteborg: Daidalos.

Azar; M. (2006). Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i svenskhet. Eslöv: Symposion.

Birke; L.; Bryld; M.; & Lykke; N. (2004). ”Animal Performances. An Exploration of Inter-sections between Feminist Science Studies and Studies of Human/Animal relationships”; i Femnist Theory; 5(2); ss. 167–183.

Butler; J. (1990). Gender Trouble . New York och London: Routledge.

Butler; J. (2005). ”Imitation och genusmyteri”; i Rosenberg (red.); Könet brinner! Stockholm: Natur och Kultur.

Derrida; J. (2008). The Animal That Therefore I Am. (red. Marie-Louise Mallet). New York: Fordham University Press.

Derrida. J. (1982). “Différance”; ss. 1-27 i Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.

Gadamer; H-G. (1976). “Hegel’s Inverted World” i Hegel’s Dialectic. Five Hermeneutical Studies. New Haven och London: Yale University Press.

Haraway; D.J. (1989). Primate Visions. Gender; Race and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge.

Haraway; D. J. (1991). ”A Cyborg Manifesto: Science; Technology; and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”; i Simians; Cyborgs and Women. The Reinvention of Na-ture. New York: Routledge.

Haraway; D. J. (2004). ”Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technos-cience”; i The Haraway Reader. New York: Routledge.

Haraway; D. J. (2005). The Companion Species Manifesto. Dogs; People; and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.

Haraway; D. J. (2008). When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Hedemalm; G. (1992). Från kretsar till system. Upplands-Väsby: Pagina.

Holmberg; T. (2005). Vetenskap på gränsen. Lund: Arkiv.

Lévi-Strauss; C. (1971). Det vilda tänkandet. Stockholm: Bonniers.

Miegel; F.; & Schoug; F. (1998). ”Inledning”; i Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektio-ner. Lund: Studentlitteratur

Redmalm; D. (2007b). Det binäras magi. Om den gemensamma dynamiken i binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna; människa/djur; och om möjligheter till motstånd. Magis-teruppsats; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen. Länk för fulltext: http://www.soc.uu.se/plugins/pdfdownload.php?id=404.

Redmalm. D. (2007a). Mellan människa och djur. Om det dilemmatiska möjliggörandet av husdjursrelationen. Kandidatuppsats; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Länk för fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-282.

de Saussure; F. (1970). Kurs i allmän lingvistik. Bo Cavefors Bokförlag.

Citeringar i Crossref