Konferensartikel

Nordiskt friluftsliv och allemansrätt

Klas Sandell
Geografi och turism; Karlstads universitet, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:6, s. 39-49

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

En ”nordisk friluftstradition” med allemansrättspraktiken som viktigt element har haft och har en central roll i nationell identitet inte minst i Norge och Sverige. Samtidigt har denna friluftstradition sedan det moderna miljöengagemangets framväxt från 1970-talet också lyfts fram som viktig inspirationskälla och illustration till ekopolitiska perspektiv i linje av djupekologi och alternativ utveckling. Denna presentation kommer att illustrera diskussionerna om en nordisk friluftstradition parallellt med industrisamhällets framväxt och med särskild fokusering på Sverige och Norge och dess pedagogiska roll. Presentationen kommer även att särskilt uppmärksamma kopplingarna mellan å ena sidan denna diskussion och å andra sidan djupekologiska och konsumtionskritiska utvecklingsperspektiv. En koppling som också uppmärksammats internationellt som ett nordiskt bidrag till att se fritidens naturumgänge ”the friluftsliv way” som en inspirationskälla för en alternativ samhällsutveckling.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ahlström; Ingemar 2008. Utomhus i konsumtionssamhället. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.) Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Te-man i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm; s. 168–183.

Andkjær; Søren (red.) 2005. Friluftsliv under forandring: en antologi om fremtidens friluft-sliv. Bavnebanke; Slagelse; Danmark.

Arnegård; Johan 2006. Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. Diss. Lärarhög-skolan; Stockholm.

Aronsson; Peter 2004. Historiebruk – att använda det förflutna. Studentlitteratur; Lund.

Bengtsson; Bertil 2004. Allemansrätten: Vad säger lagen? Naturvårdsverket; Stockholm. m.

Breivik; Gunnar & Løvmo; Haakon (red.) 1978. Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til våre dager. Universitetsforlaget; Oslo.

Callicott; J. Baird & Nelson; P. Michael (eds.) 1998. The Great New Wilderness Debate. The University of Georgia Press; Athens and London.

Carson; Rachel 1963. Tyst vår. Tiden; Stockholm (Original: Silent Spring; 1962).

Dahlberg; Annika; Rohde Rick & Sandell Klas 2009. Public access; conservation and envi-ronmental justice: A comparison of national park policy in three countries (South Africa; Sweden and Scotland). Presentation at the conference “The Multifunctional Commons of the World Landscapes: Between Private Property and Public Use” by The Nordic Land-scape Research Network and Centre for Forest & Landscape; University of Copenhagen; 18th – 20th of March 2009; Slangerup; Denmark.

Edberg; Rolf 1974. Ett hus i kosmos. Esselte Studium; Stockholm.

Eichberg; Henning & Jespersen; Ejgil 1986. De grønne bølger; traek af natur- och friluft-slivets historie. Bavnebanke; Gerlev Idraetshøjskole; Slagelse; Danmark.

Eskilsson; Lena 1995. Fritiden: Om fritidens idé och en utställning i Ystad 1936. Tvärsnitt; 17(4); 16–29.

Eskilsson; Lena 1996. Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskap-lige vildmarksmannen till den cyklande husmodern. Historiskt Tidskrift; No. 2; s. 257–282.

Eskilsson; Lena 2008. Fritid och demokratisering. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.) Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm; s. 67–83.

Faarlund; Nils 1973. Friluftsliv: Hva-Hvorfor-Hvordan. Norges Idrettshøgskole; Kompendium; No. 32; Oslo.

Faarlund; Nils 1979. Samhällsmaskinen. I Bergström; A.; Bragderyd; T.; Fogelberg; T.; Gustafson; K.; Hansson; C. (red.) En bok om frilufsliv. Stensunds folkhögskola; Vagnhärad; s. 76–78.

Faarlund; Nils 1990. Om møtet med fri natur som metode i miljøundervisningen. Mestrefjellet; No. 37; s. 21–23; Hemsedal; Norge.

Fogelquist; T. 1935. Om svenskt landskap och natursinne. Svenska turistföreningens årsskrift 1935; Svenska turisföreningens förlag; Stockholm; s. 107–120.

Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008a. Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 1; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring; Östersund.

Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008b. Vara i naturen – varför eller varför inte? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 2; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring; Östersund.

Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008c. Besöka naturen – hemma eller borta? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 3; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring; Östersund.

Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008d. Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 4; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring; Östersund.

Frykman; Jonas 1987 (1979). Hel och ren: kropp och tanke hos bönder och borgare. I Frykman; J. & Löfgren; O. Den kultiverade människan; Liber; Stockholm; s. 133–220.

Frykman; Jonas 1996. De mångtydiga nationella landskapen. I Kleiven; Jo (red.); Programmet tar form: Rapport fra det andre programseminariet om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd; Oslo; s. 7–15.

Gelter; Hans 2000. Friluftsliv: The Scandinavian Philosophy of Outdoor Life. Canadian J. of Environmental Education; No. 5; Summer; pp. 77–92.

Henderson; Bob & Vikander; Nils (eds.) 2007. Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Natural Heritage Books; Toronto.

Holm; Lennart & Schantz; Peter (red.) 2002. Nationalstadsparken: Ett experiment i uthållig utveckling – Studier av värdefrågor; lagtillämpning och utvecklingslinjer. Formas; Stockholm.

Isberg; Roger 1991. Färd: möte – människa – natur. Vägledarutbildningen på Sjöviks folkhögskola; 775 00 Krylbo.

Isberg; Roger & Isberg; Sarah 2007. Simple Life ”Friluftsliv”: People Meet Nature. Trafford Publishing; Victoria (Canada) and Oxford (UK).

Johansson; Ella (red.) 2006. Mångnatur: Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. Mångkulturellt centrum och Naturvårdsverket; Stockholm.

Kaltenborn; Bjørn; Haaland; Hanne & Sandell; Klas 2001. The Public Right of Access – Some Challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia. J. of Sustainable Tourism; 9(5); 417–433.

Karlsson; Sven-Erik 2006. Det är inte bara fråga om snö; det är mer komplext än så – om nysvenskar och skidåkning. Karlstad University Studies; No. 2006:47; Karlstad.

Kvaløy; Sigmund 1976. Ekologisk kris – natur och människa. LT; Stockholm. (Incl. an English summary).

Lien; Inge 1977. Naturleg skiidrott. -Studie- og debatthefte No. 1; FOR-UT; Hemsedal; Norge.

Lisberg Jensen; Ebba 2002. Som man ropar i skogen: Modernitet; makt och mångfald i kampen om Njakafjäll och i den svenska skogsbruksdebatten. Lund Studies in Human Ecology No. 3; Lund University Press; Lund.

Löfgren; Orvar 1987 (1979). Känslans förvandling: tiden; naturen och hemmet i den borgerliga kulturen. I Frykman; J. & Löfgren; O. Den kultiverade människan; Liber; Stockholm; s. 21–127.

Löfgren; Orvar 1990. Längtan till landet Annorlunda. I Längtan till landet Annorlunda; om turism i historia och nutid. Gidlunds; Stockholm.

Löfgren; Orvar 1992. Det nationella; på skämt och blodigt allvar. Tvärsnitt; 14(2); 2–11.

Naess; Arne 1976 (1973). Økologi; samfunn og livsstil. Universitetsforlaget; Oslo (tidigaste utgåvor: ”Økologi og filosofi”).

Nash; Roderick 1982 (1967). Wilderness and the American Mind (3rd ed.). Yale University Press; New Haven and London.

Nedrelid; Tove 1991. Use of Nature as a Norwegian Characteristic: Myths and Reality. Ethnologia Scandinavia; Vol. 21; pp. 19–33.

Oelschlaeger; Max 1991. The Idea of Wilderness: From Prehistory to the Age of Ecology. Yale University Press; New Haven and London.

Olson; Hans-Erik. 1987. Staten; turismen och rekreationen. Fritidspolitiska studier; No. 2; Stockholms universitet; förvaltningshögskolan; Stockholm.

Pedersen; Kirsti 1999. ”Det har bare vært naturlig”: Friluftsliv; kjønn og kulturelle brytninger. Inst. f. samfunnsfag; Norges Idrettshøgskole; Oslo.

Rantatalo; Petra 2002. Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890–1940. Umeå universitet; Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena; Umeå. (The travelling pupil: the school journey movement within the Swedish elementary school 1890–1940.)

Rantatalo; Petra & Åkerberg; Sofia 2002. ”Ansikte mot ansikte med de verkliga tingen” – Folkskolans åskådningsundervisning; Skansen och den nya nationalismen. Lychnos: Årsbok 2001 för idé- och lärdomshistoria; s. 7–40.

Rantatalo; Petra 2008. Skogsmulleskolan. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.); Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons; Stockholm; s. 138–155.

Rickinson; M.; Dillon; J.; Teamey; K.; Morris; M.; Choi; M.Y.; Sanders; D.; & Benefield; P. 2004. A Review of Research on Outdoor Learning. Field Studies Council Publications; Shropshire.

Sandell; Klas 1997d. Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 1880–2000. Svensk Geografisk Årsbok 1997; Vol. 73; s. 31–65.

Sandell; Klas 2000. Fritidskultur i natur. I Berggren; Leif (red.) Fritidskulturer. Studentlitteratur; Lund; s. 213–239.

Sandell; Klas 2004a. Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och landskapsrelationer. I Lundegård; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.); Utomhusdidaktik; Studentlitteratur; Lund; s. 151–170.

Sandell; Klas 2004b. Friluftslivets värden: En internationell forskningsutblick. Arbetsrapport No. 2004:20 från forskargruppen Turism och Fritid; Karlstads universitet; Karlstad.

Sandell; Klas 2005. Reservatsdilemman eller utvecklingsområden? En syntesdiskussion och två fallstudier: Torneträsk biosfärområde 1986 – 2004 och Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag 1995 – 2000. Rapport No. 17 för forskningsprogrammet ”FjällMistra”; Umeå.

Sandell; Klas 2006a. Friluftsliv; platsperspektiv och samhällskritik. I Mårald; Erland & Nordlund; Christer (red.); Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar. Carlssons; Stockholm; s. 274–291.

Sandell; Klas 2006b. Access Under Stress: the Right of Public Access Tradition in Sweden. In McIntyre; Norman; Williams; Dan R. & McHugh; Kevin E. (eds.) Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place; Home and Identity; CABI Publishing; Wallingford and New York; pp. 278–294.

Sandell; Klas 2009. För människors skull – men för vilka och hur? Friluftsliv och naturturism som hot och möjlighet. I Lundgren; Lars J (red.); Naturvård bortom 2009: Reflektioner med anledning av ett jubileum. Kassandra; Brottby; s. 151–178.

Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.) 2008 (2a reviderade uppl.). Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm.

Sandell; Klas & Sörlin; Sverker 1994. Naturen som fostrare: Friluftsliv och ideologi i svenskt 1900-tal. Historisk Tidskrift; No. 1; s. 4–43.

Schmitt; Peter J. 1969. Back to Nature: The Arcadian Myth in Urban America; Oxford University Press; New York.

Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. 1999. Kulturdepartementet; Regeringskansliet; Ds 1999:78; Stockholm.

Svenonius; Fredr. 1886. Råd för vandringslystna ungdomar. Svenska Turistföreningens årsskrift; 1886. Stockholm. s. 84–88.

Sörlin; Sverker 1995. Nature; Skiing and Swedish Nationalism. International J. of the History of Sport; 12(2); 147–163.

Tordsson; Bjørn 2003. Å svare på naturens åpne tiltale: En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturellt fenomen. Norges Idrettshøgskole; Oslo.

Vi och vår natur. 1935. Bonniers; Stockholm.

Waldén; Göran (red.) 2001. Argaladei: En otrolig historia. Föreningen Argaladei; u.o.

Wiklund; Tage 1995. Det tillgjorda landskapet: En undersökning av förutsättningarna för urban kultur i Norden. Korpen; Göteborg.

Zachrisson; Anna; Sandell; Klas; Fredman; Peter & Eckerberg; Katarina 2006. Tourism and protected areas: motives; actors and processes. Int. J. of Biodiversity Science and Management; 2(4); 350–358.

Öhman; Johan 2003. Miljöfostran i naturen. I Östman; Leif (red.); Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt. Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet; Uppsala; s. 65–89.

Citeringar i Crossref