Konferensartikel

Att förhandla nu mot då

Leif Häggström
Kulturmiljö Halland, Halmstad, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:9, s. 79-87

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

To negotiate now against then – beasts; economic gain and history. Culture and animals are sometime in conflict. The damage caused by feeding beasts on arable fields are sometime severe. The damages are primarily caused by boars and geese; sometime by deer. In the woodland young plants of pine are grazed by elk. The damages are severe enough to change the Swedish woodland with a 0;7% decline of scots pine in a few years and a 2;3% increase of spruce. The forest industry often complains about restrictions caused by prehistoric- and historic remains in the woodland. Some of the most productive forests in the southern part of Sweden have a high density of remains (sites) protected by the heritage legislation. On the other hand prehistoric and historic remains are under constant stress. The damage caused by farming and forestry are severe. In the paper I suggest that the prehistoric and historic remains can be an arena for negotiation or trade. The heritage sector can offer a suitable use of the remains; a use that has positive effects on the understanding of the remains as well as it provide the farming and forestry with a solution to the damage caused by wildlife. I suggest that prehistoric and historic remains are suitable objects and areas for wildlife management. Some sites are suitable to feed boar; others are suitable for roe deer; geese or pigeon which is most easily done by the use of game crops. If the trade between the heritage management; the forest industry and the farmers is successful the yield and economic return will be better for the forest industry and farmers at the same time as dam-age on protected sites will decline. The potential of the idea can only be demonstrated in practical experiments; for which means is being applied.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ahlqvist; I; Kjellander; P & Levin; M (1999) Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor; orsakade av tranor och gäss vid Hovran i Dalarnas län under 1999. Viltskadecenter. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/forebyggande_atgarder_for_att_forhindra_skador.pdf ).

Aronsson; M (1998) Skadebilden beträffande fasta fornlämningar och övriga kulturmiljövär-den. Skogsstyrelsen meddelande 1998/9.

Brottsförebyggande Rådet (2007). Brott under ytan. En undersökning om fornminnesbrott. Brottsförebyggande rådet rapport 2007:5 (online: http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2007/mars/brott_un-der_ytan.pdf ).

Emmanuelsson; M (2003) Skogens biologiska kulturarv: att tillvarata föränderliga kulturvär-den. Riksantikvarieämbetet.

Eskilsson; A (2008) På plats i historien: studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Diss. Linköping studies in arts and science 422. Linköping.

Fröjd; C D & Norman; P (2007) Uppföljning av skador på fornlämningar i skogsmark. Skogsstyrelsen Rapport 2007/9 (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/aktuellt/press/2007/Skaderapport%20fornlämningar.pdf ).

Gustafsson; C (2009) The Halland Model. A trading zone for building conservation con-cerned with labour market policy and construction industry; aiming at regional sustain-able development. Diss. Göteborg.

Hammarström; T (2004) Älgen. Stockholm.

Häggström; L (2005) Landskapsutnyttjande; bete och odling på sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Diss. GOTARC serie B no 34.

Häggström; L (2008) Fornlämningar och viltvård. Svensk Jakt 2008:6.

Häggström; L & Nyqvist; R (2007) Stormskadeinventeirng av fornlämningar i södra väster-götland. Skogsstyrelsen internrapport.

Jaktförordningen (1987:905) (online http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM )

Jordbruksverket (2009) Redovisning av regeringens uppdrag om åtgärder med anledning av vildsvinsförekomst Dnr 39-14151/08 (online: http://www.sjv.se/download/18.2b30f72c121e790f94d80001953/20090624_Redovisning+vildsvinsuppdrag_JD.pdf ).

Karlsson; J (1998) Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda. Tåkern 1998. Viltskadecenter. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/forsok_med_stangsel_for_att_forebygga_skador.pdf ).

Kristiansen; K; editor; (1985) Archaeological formation processes. The representativity of archaeological remains from Danish Prehistory. Nationalmuseet; København.

KSLA (1990) Röjningsrösen i skogsmark – en nickel till Sydsveriges äldre odlingshistoria. Kungliga skogs- och lantbruksakademien rapport nr 49. Stockholm.

Lemel; J & Truvé; J (2008) Vildsvin; jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF svensk Naturförvaltning Rapport 04-2008 (online: http://www.naturforvaltning.se/upload/files/2008_04_Vildsvin%20LRF%2020080602%20lagupplost.pdf ).

Lind; H; Svensson; E & Hansson; J (2001) Sentida bebyggelse i arkeologisk och antikvarisk verksamhet. Riksantikvarieämbetet Projekt Upppdragsarkeologi rapport 2001:2; Stock-holm.

Länsstyrelsen Östergötland (2004). Var söker gässen föda vid Tåkern? (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/var_soker_gassen_foda_vid_takern.pdf ).

Regeringen (2008) Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden. (online: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/10/11/d1679652.pdf ).

Riksantikvarieämbetet (1995). Fornlämningar i jordbruksmark; skador och markanvändning. Stockholm.

Riksantikvarieämbetet (2001) Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Stockholm

Riksantikvarieämbetet (2002) Uppföljning och utvärdering av ärenden angående fornlämningar och skogsbruk enligt 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (online: http://www.raa.se/bok/pdf/rapparendeskog.pdf ).

Riksantikvarieämbetet (2006) Studie på skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 (online: http://www.raa.se/publicerat/9172094311.pdf ).

Skogseko (2001) Nya fornlämningar vållar kulturkrock i skogen Skogseko 2001:3 (online: http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=8711 ).

Skogsstyrelsen (2005) Grundbok för skogsbrukare. Jönköping.

Skogsstyrelsen (2007) Skogsstatistisk årsbok 2007 (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/Statistik/gamla-arsb/2000-/Skogsstatistisk%20årsbok%202007.pdf ).

Skogsstyrelsen (2008) Miljöanalys – stubbskörd. (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/projekt/stubbskord/MA-huvuddokument-Miljöanalys_stubbskörd.pdf ).

Slotte; H (1999) Lövtäkt I Sverige och på Åland 1850-1950 : metoder för täkt; torkning och utfodring med löv samt täktens påverkan på landskapet. Diss. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Agraria 236. Uppsala.

Svenska Jägareförbundet (1993) Älgen. Djuret – skötseln och jakten. Spånga.

Tham; M (2004) Vildsvin – beteende och jakt. Stockholm.

Viltskadecenter (1996) Hjortdjur och skador på gröda (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/hjortdjur_och_skador_pa_groda.pdf ).

Viltskadecenter (2006) Viltbetesåkrar; utfodring och skrämsel – ett försök att förebygga skador på Gröda vid sjön Tåkern i Östergötland (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltbetesakrar_utfodring_och_skramsel.pdf ).

Viltskadecenter (2009) Viltskadestatistik 2008. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik_2008.pdf ).

Wallin; L (1995) Fornlämningar och modernt jordbruk. Kulturmiljövård 1994:5.

Citeringar i Crossref