Konferensartikel

Unboxing technology education part I - Starting point

Eva Hartell
The School of Education and Communication in Engineering Sciences, Royal Institute of Technology

Joakim Svärdh
The School of Education and Communication in Engineering Sciences, Royal Institute of Technology

Ladda ner artikel

Ingår i: PATT 26 Conference; Technology Education in the 21st Century; Stockholm; Sweden; 26-30 June; 2012

Linköping Electronic Conference Proceedings 73:25, s. 211-222

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-18

ISBN: 978-91-7519-849-1

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

The Boost for Technology (Tekniklyftet) is an on-going education program run by the House of Science (Vetenskapens Hus) and financed by ESF (European Social Fund) involving 28 secondary schools within the Stockholm region. The goal is to enhance the technology teachers’ competence as well as strengthen the technology subject. In what way does this intervention influence the teachers’ work with technology education?

A pre-test questionnaire has been launched in order to collect data concerning views and practice as well as official documents have been studied in order to find the starting points of the project. This paper will provide descriptions concerning the starting points.

Nyckelord

Technology education; teacher training; and follow-up

Referenser

ASEI (2005); Association of Swedish Engineering Industries; Alla barns rätt till teknikundervisning; Teknikföretagen.

Blomdahl; E. (2007); Teknik i skolan- en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn; HLS förlag. Stockholm

Bjurulf; V. (2008) Teknikämnets gestaltningar. En studie av lärares arbete med skolämnet teknik. Karlstad University studies; nr 2008:29 Doctoral thesis.

Cohen; Manion; Morrisson (2008); Research Methods in Education. Routledge. CETIS (Centrum för Teknik I Skolan) (un-published)

Djurfeldt; G.; Larsson; R. & Stjärnhagen; O. (2003). Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund. Studentlitteratur.

Fabricius; T.; Malm; I. & Pisilä; S. (2002). Skolinspektörernas årsrapport 2001/2002: Grundskolan (Utbildningsförvaltningens rapportserie; nr.2002:5). Stockholm: Utbildningsförvaltningen.

Fuglesang. C. et al (2009); Ny Teknik 2010-02-09

Hagberg; J-E. & Hultén; M.; (2005). Skolans undervisning och elevers lärande i teknik - svensk forskning i internationell kontext. Vetenskapsrådets rapportserie 2005:6 (ORD&FORM AB)

Hartell. E. (2011) Hur sätter man betyg i teknik? In S-O. Hansson; E. Nordlander; I-B. Skogh (eds) Teknikutbildning för framtiden – perspektiv på teknikundervisning i grundskolan och gymnasium. P 75-87.

Hattie; J. (2009) Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. USA: Routledge.

Hirsh; Å. (2011); A tool for learning? An analysis of targets and strategies in Swedish Individual Educational Plans. Nordic Studies in Education 2011 (1); 14-30. Universitetsförlaget.

Klapp Lekholm; A. (2008) Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics http://hdl.handle.net/2077/18673 (Retrieved 11-12-02)

Klapp-Lekholm; A. (2010a); Lärares betygssättningspraktik; in S. Eklund (eds) Bedömning för lärande – en grund för ökat lärande. Forskning för undervisning och lärande (2010:3) 20-29.

Klasander; C. (2010) Talet till tekniska system. PhD thesis; Linköping University; Department of social and welfare studies; Norrköping; Sweden.

Nordlander; E. (2011); Vad tycker tekniklärarna? In S-O. Hansson; E. Nordlander; I-B. Skogh (eds) Teknikutbildning för framtiden -perspektiv på teknikundervisning i grundskolan och gymnasium. P 90-102.

SCB (2001). Fråga rätt! Utveckla; testa; utvärdera och förbättra blanketter. www.scb.se (retrieved 2012-05-05)

SIRIS (2009); www.skolverket.se (retrieved 10-10-21).

Skogh; I-B (2004) ’Swedish girls’ and women’s perceptions of technology’. In Women Creating Technology. (s.47-75; 116-117) EU/EQUAL-projekt FEMEVAL (Spain); Naoberschapsbank (Netherlands) och KomTek/Nutek (Sweden). European Social Fund; European Union (EU)

SKOLFS2010:800

Skolinspektionen (2009) ”Kvalitetsgranskning”; Rapport 2009:2.

Skolinspektionen (2012) ”Kvalitetsgranskning”; Rapport 2012:4.

Statskontoret (2007) ”Lärares utbildning och undervisning”; Rapport 2007:8; s. 64.

SSI (2009) National School Inspectorate Skolinspektionsmyndigheten (School Inspectorate) (2009) (2009-09-01)

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/Mora_Inspektionsrapport. pdf?epslanguage=sv). (2011-11-23)

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/Hofors_tillsynsrapport. pdf?epslanguage=sv (2011-11-23)

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/Falkenberg-inspektionsrapport. pdf?epslanguage=sv (2011-11-23)

Teknikdelegation (2010) SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige- ett ökat intresse för matematik; naturvetenskap; teknik och IKT.

Citeringar i Crossref