Konferensartikel

3+2 and#8800;5 <em>eller</em> Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen

Anders Rosén
Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Kristina Edström
Högskolepedagogik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Dan Borglund
Flygdynamik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Jakob Kuttenkeuler
Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Stefan Hallström
Lättkonstruktioner, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Karl Garme
Marina System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:10, s. 47-52

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

KTH har infört en ny utbildningsstruktur; som innebär att de två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av masterprogram samt att studenterna ska vara behöriga att ta ut en kandidatexamen efter tre års studier. Man kan därmed säga att både kandidat och master ligger inbäddade i den femåriga civilingenjörsutbildningen. Kombinationen av utbildningsprogram; examina och utbildningsmål väcker några principiellt intressanta frågeställningar med långtgående konsekvenser för ingenjörsutbildningen. Vi har analyserat dessa frågeställningar och identifierat att vi står inför ett strategiskt vägval där det nu gäller att långsiktigt slå vakt om ingenjörsutbildningens värde som professionsutbildning. En väl genomförd implementering av den nya utbildningsstrukturen kan förena vetenskaplighet med ingenjörsmässighet och därmed väsentligt stärka ingenjörsutbildningen.

Nyckelord

Bolognareformen; examensmål; programmål; yrkesutbildning

Referenser

[1] Utredning om KTHs framtida utbildningsstruktur på grundnivå och avancerad nivå; KTH; Rapport till Universitetsstyrelsen 2008-03-19.

[2] KTH i människans tjänst för morgondagens samhälle; KTH; Utvecklingsplan 2009-2012.

[3] Edström; K.; Klasén; I.; Hanson; M.; Karlsson; S.; och Malmström Jonsson; E. (2009) Strategi för utveckling av samtliga KTHs ingenjörsutbildningar – anpassning och uppdatering av CDIO-modellen; Proceedings från 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; Lunds Tekniska högskola.

[4] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Masterexamen.

[5] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Civilingenjörsexamen.

[6] Högskoleförordningen (1993:100) – Bilaga 2 Kandidatexamen.

[7] Rosén; A.; Edström; K.; Borglund; D.; Kuttenkeuler; J.; Hallström; S. och Garme; K. (2010) Programmål inom den nya utbildningsstrukturen på KTH; KTH; Rapport 2010-06-24.

Citeringar i Crossref