Konferensartikel

Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga

Agneta Bränberg
Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå

Ulf Holmgren
Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:20, s. 99-108

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kursen Analog elektronik 15hp är den första renodlade ämneskurs som studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik möter och den ges under senare delen av höstterminen i första årskursen. Kursen är central på programmet dels ämnesmässigt men framförallt genom önskemålet att etablera ingenjörsmässiga arbetsformer och ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i kommande kurser på programmet.

Tre aspekter bildar bas för kursens målbeskrivning

  • Kunskapsbasen definierad av klassisk analogiteknik och elementära elektroniska system
  • Färdighetsmålen med fokus på konstruktion; experiment; simulering och analys
  • Formerande av en attityd till lärande där kreativitet; lagarbete och kritiskt förhållningssätt står i centrum

I presentationen diskuteras hur arbetsmetodik; kursinnehåll och examination kan utformas i syfte att stödja samtliga tre måldimensioner och hur motivation; personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt kan utvecklas genom en medveten utformning av läraktiviteter.

Nyckelord

Attityd; ingenjörsmässiga arbetsformer; elektronik; PBL

Referenser

[1] http://www.moodle.tfe.umu.se/course/view.php?id=957

[2] Försvarsmakten; “Pedagogiska Grunder” Försvarsmakten; 2000; sid 373

[3] http://www.cdio.org/

[4] http://www.viper.upc.umu.se/?p=360

[5] H. Hård Af Segerstad; “Problembaserat lärande” Liber AB 1997

Citeringar i Crossref