Konferensartikel

Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet

Urban Westergren
Skolan för information- och kommunikationsteknologi, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Anna-Karin Högfeldt
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:21, s. 105-198

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

En beprövad metod för kvalitetssäkring av examensarbeten inom ett Fotonikmasterprogram vid KTH; som ingår i ett Erasmus Mundus-program presenteras; och diskussioner förs kring hur denna arbetsform kan tillämpas även vid examensarbeten som inte ingår i internationella samarbetsprogram – för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av examensarbetet; med avseende på innehåll och examination. Betygssättning; betygsfördelning och likvärdighet vid bedömning kommer särskilt att lyftas med ett bredare angreppsområde över KTHs samtliga utbildningsprogram; där vi bland annat kommer titta på statistiken kring betygsfördelningen enligt skalan A-F samt lärarnas erfarenheter kring att använda denna skala; och tillhörande bedömningsmanualer vid examination.

Nyckelord

Kvalitetsarbete; examensarbete; bedömning; examination; betyg; internationalisering; lärande

Referenser

[1] Högskoleverkets skriftserie (1998:8 S); Mästarprov eller mardröm? Studenters uppfattningar om examination av självständigt arbete. Stockholm; 1999

[2] Se bilaga A: Bedömningsgrunder och kriterier för examensarbete http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

[3] Engström; E.; Hanson; M.; Högfeldt; A.K.; se Att sätta betyg på examensarbete vid KTH – uppföljning ett år efter reformen http://www.kth.se/ece/avdelningen-for-larande/hogskolepedagogik/publ

Citeringar i Crossref