Konferensartikel

Öppna Lärresurser för Ingenjörsutbildningar

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Detta bidrag beskriver våra erfarenheter från utvecklingen och genomförandet av en programmeringskurs för högskoleingenjörsstudenter på andra året i datateknik. Kursen utvecklades och genomfördes med hjälp av Internet-baserade öppna lärresurser (open educational resources/OER); specifikt för att stödja självstudier. Artikelns syfte är att visa exempel på den potential och de problem som OER innebär; samt erfarenheterna från att praktiskt använda dem. Vi delger motiven för att använda OER; hur kursen utformades för att använda OER; vilket verktygsstöd som användes och hur utfallet av kursen blev. Utöver lärarens erfarenheter av kursen har även studenterna svarat på en enkel enkät om undervisningssättet och artikeln redovisar de styrkor och svagheter som upplevts med användningen av OER för självstudier. Vi fann att det största problemet vid användning av öppet tillgängliga lärresurser är det begränsade utbudet samt dess varierande kvalitet. Vi fann även att den huvudsakliga vinsten för utbildaren ligger i möjligheten att hitta unikt material samt att studenterna uppskattar den flexibilitet och relevansen som materialet ger.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] MIT; “MIT OpenCourseWare;” http://ocw.mit.edu/; Oct. 2011.

[2] K. Academy; “Khan Academy;” http://www.khanacademy.org/; Oct. 2011.

[3] S. M. Johnstone; “Open educational resources serve the world;” EDUCASE Quarterly; vol. 28; no. 3; 2005.

[4] OECD; “Giving knowledge for free;” 2007.

[5] Apple; “iTunes University;” http://www.apple.com/education/itunes-u/; Oct. 2011.

[6] YouTube; “YouTube EDU;” http://www.youtube.com/education; Oct. 2011.

[7] Creative Commons; “Creative Commons;” http://creativecommons.org/; Oct. 2011.

[8] OER Commons; “OER Commons;” http://www.oercommons.org/; Oct. 2011

Citeringar i Crossref