Konferensartikel

En programsammanhållande kurs med många funktioner

Viggo Kann
Skolan för datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:27, s. 137-140

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

På civilingenjörsprogrammet i Datateknik på KTH startades 2010 kursen Programsammanhållande kurs i datateknik; som går över hela de tre första åren av programmet. Kursen fyller minst tio olika funktioner; vilka beskrivs i artikeln.

Den är inspirerad av en liknande kurs som getts för Medieteknikprogrammet vid KTH [3]. Kursformatet är att teknologerna träffas i årskursöverskridande grupper om ungefär tio elever och en lärarmentor vid tre eller fyra så kallade reflektionsseminarier per år. Tretton av programmets datalogilärare är mentorer och varje mentor har tre grupper var. Inför varje träff ska varje teknolog skriva en sidas reflektion över sina studier och över det speciella temat för träffen. Var och en ska också läsa övriga deltagares skriftliga reflektioner inför reflektionsseminariet.

De tio temana för reflektionsseminarierna är för närvarande:

  1. Studiemotivation och studieteknik
  2. Kursmål; programmål; betygskriterier och examination
  3. Plagiering och eget ansvar
  4. Hur ser jag min framtida roll som D-civilingenjör och hur når jag dit?
  5. Kvalitet i utbildningen – vad är det?
  6. Plugga och jobba utomlands
  7. Generiska kompetenser och bildning
  8. Studentinflytande
  9. Entreprenörskap och innovationsutveckling
  10. Egenutveckling under en yrkeskarriär – livslångt lärande
Första temat ges bara för årskurs 1 och inleder alltid kursen. Övriga teman ges tre om året och kommer därför i olika ordning för olika årskullar.

Utöver detta ryms i kursen två andra moment: etik; som ges av filosofienheten; och datorhistoria; som ges av teknikhistoriaenheten. Dessa moment innehåller både föreläsningar; seminarier och rapportskrivande.

Förutom genomgången av kursens tio funktioner i utbildningen beskriver artikeln resultatet av utvärderingar av första årets kursomgång och diskuterar svårigheter som måste bemästras då en sådan här kurs ska genomföras. Avslutningsvis ges argument för konceptets generaliserbarhet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] Ohad Barzilay; Orit Hazzan och Amiram Yehudai. Evaluation of a software engineering course by reflection. ITiCSE 2009; 273–277; Ankara; 2009.

[2] Kerstin Frenckner; Björn Hedin; Viggo Kann och Stefan Nilsson. Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH. 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; LiU; 2011.

[3] Björn Hedin. Program integrating course: A tool for reflection and quality management; 2:a utvecklingskonferensenen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 138–139; LTH; 2009.

[4] Viggo Kann. Kurswebbsida för Programsammanhållande kurs i datateknik; 2011. http://www.csc.kth.se/DD1390/

[5] Kathleen McMillan. Studera smart. Så lyckas du med essäer och inlämningsuppgifter; Pearson; ISBN 9780273726623; 2010.

Citeringar i Crossref