Konferensartikel

Automobility; car-normativity and sustainable movement(s)

Anna Samuelsson
Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:15, s. 135-142

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Modern society can be said to be a car society since it has been designed to fit the needs of the private car. In this paper I discuss relations between cars; mobility; planning and sustainability in cultural perspectives. I discuss the historical roots and contemporary landscape of car culture and the sociocultural factors that reproduce it; such as planning and infrastructure; the car as sign of status; adulthood; flexibility; masculinity and the car as “space of one’s own” in embodied habits. In recent years; cars and mobility have been subject to several studies and interdisciplinary research projects. Many of these highlight the ambivalent position of the car: on the one hand as symbol of individual freedom; mobility and speed; but on the other as the source of problems as fatal accidents; pollution; smog; noise; congestion; road rage; barrier creation; unjust land use; erosion of naturalcultural heritage; reduced bodily exercise/movement; hazardous particles and not at least climate change. An important point is the gap between science and policy: for decades research has problematized increased motoring; and with the climate goals; most research and government agencies say that driving need to reduce. In spite of this motorized mobility is reinforced on local; national and global level. However local initiatives around the world challenge “car-normativity”; and in recent years there’s talk about “Peak car” in the western countries. We have to seriously ask: what kinds of mobility and movements are sustainable for humans; other beings and the world?

Nyckelord

Car society; car-normativity; sustainable mobility

Referenser

Andersson; Hans E. B. (1997) Trafik och miljö. Forskare skriver om kunskapsläge och forskningsbehov. Kommunikationsforskningsberedningen (KBF). Lund: Studentlitteratur.

Andréasson; Håkan (1998) ”Göteborgarna och kollektivtrafiken” och ”Ensam i bilen”; i Sturesson; Lennart (red) Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. Kommunikationsforsknings­beredningen; KFB-rapport 1998: 39.

Andréasson; Håkan (2000) Resenärer i bilsamhället: vardagligt resande i kulturell belysning (diss.). Göteborg: Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige nr 30. Etnologiska institutionen; Göteborgs universitet.

Andréasson; Håkan & Hagman; Olle (2006); Vägvisare mot en hållbar stad? En intervjustudie i tre bostadsområden i samband med Stockholmsförsöket 2005-2006. STS Research Reports 14. Göteborg: Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier; Göteborgs universitet.

Azar; Christian (2008) Makten över klimatet. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Balkmar; Dag (2012). On men and cars: an ethnographic study of gendered; risky and dangerous relations. Diss. Linköping: Linköpings universitet; 2012.

Berman; Marshall (1988) Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet. Lund: Arkiv.

Blomkvist; Pär (2001) Den goda vägens vänner: väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion.

Butler; Judith (2006 [1999]). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Edman; Stefan (2005) Bilen; biffen; bostaden: hållbara laster – smartare konsumtion: slutbetänkande av utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen. Fritzes offentliga publikationer; Stockholm 2005. Statens offentliga utredningar; 2005:51     http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf

Emanuel; Martin (2012). Trafikslag på undantag: cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980. Diss. Stockholm: Kungl. tekniska högskolan.

Emanuel; Martin (2012); "Constructing the cyclist: Ideology and representations in urban traffic planning in Stockholm; 1930–70"; The Journal of Transport History. Volume 33; Number 1.

Featherstone; Mike; Nigel Thrift & John Urry(eds) (2005) Automobilities. Sage Publications.

Grahn; Wera (1997) ”Liv utan bil”; i Bursell & Rosengren (eds) Drömmen om bilen. Stockholm: Fataburen; Nordiska museets årsbok.

Gålmark; Lisa (2005) Skönheter och odjur. En feministisk kritik av djur–människa-relationen. Göteborg; Stockholm: Makadam förlag.

Hagman; Olle (1997) ”Bilen som kulturfenomen – dess symboliska betydelse för människor”; 145-156 i Andersson; Hans E. B. (red.) Trafik och miljö. Forskare skriver om kunskapsläge och forsknings­behov. Lund: Studentlitteratur.

Hagson; Anders (2004) Stads- och trafikplaneringens paradigm – en studie av SCAFT 1968; dess förebilder och efterföljare (diss.) Chalmers tekniska högskola. Göteborg: Tema stad & trafik.

Infrastrukturplanering: på väg mot klimatmålen? (2012). Stockholm: Riksrevisionen.

Joelsson; Tanja (2013). Space and sensibility: young men’s risk-taking with motor vehicles. Diss. Linköping: Linköpings universitet; 2013.

Lundin; Per (2008) Bilsamhället. Ideologi; expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige (diss.). Stockholm:Stockholmia Förlag.

Lundin; Per (red.) (2011) Bilstaden. Stockholm: Stockholmia förlag; (kommenterad nyutgåva av Bilstaden; Institutionen för stadsbyggnad vid Tekniska högskolan; 1960).

Lupton; Deborah (1999); “Monsters in Metal Cocoons: ’Road Rage’ and Cyborg Bodies”; Body & Society; vol. 5 no. 1 57-72.

Mauro; Kanehira (1998) ”Den ofullbordade katharsisen. Historien om hur trevägskatalysatorn segrade”; i Sturesson; Lennart (red) Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) rapport nr 1998:39.

Mellström; Ulf (2005) ”Machines and Masculine Subjectivity: Technology as an Integral Part of Men’s Life Experiences”; Men and Masculinities 6: 368–382.

Mellström; Ulf (1999) Män och deras maskiner. Nora: Nya Doxa.

Polk; Merritt (1998) Gendered mobility: a study of women’s and men’s relations to automobility in Sweden. Göteborg: Humanekologiska skrifter 17; Institutionen för tvärvetenskapliga studier av människans villkor; Göteborgs universitet.

Polk; Merritt (2008) “Gender mainstreaming in Swedish transport policy”; 229-241 in Tanu Priya Uteng and Tim Cresswell (eds) Gendered mobilities. Aldershot: Ashgate.

Polk; Merritt (2001) Gender equality and sustainable development: the need for debate in transportation policy in Sweden (Serie: Transportpolitik i fokus). Stockholm: VINNOVA.

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) (2002); Jämställda transporter? Så reser kvinnor och män. http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/106/sr_2002_5k.pdf

Sturesson; Lennart (red) (1998) Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. Stockholm: Kommunikationsforskningsberedningen; KFB- rapport nr 1998:39.

Tengström; Emin (1991) Bilismen – i kris? En bok om människan; samhället och miljön. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Tengström; Emin & Thynell; Marie (1995) Sustainable Mobility in Europe and the Role of the Automobile – a critical inquiry (KBF-rapport 1995: 17).

Thynell; Marie (2003) The Unmanageable Modernity. An Explorative Study of Motorized Mobility in Development (diss.) Göteborg: Department of Peace and Development Research; Göteborgs universitet.

Thynell; Marie (2013) ”Massbilismens gränser”; Mats Friberg & Johann Galtung (red.); Krisen; Rörelsen och Alternativen (forthcoming).

Urry; John & Kingsley Dennis (2009) After the Car. Cambridge: Polity Press.

Urry; John (2005); The ‘System’ of Automobility; 25-41 in Featherstone; M.; Thrift; N. & Urry; J. (red.); Automobilities. London: Sage.

Vägverket (2009) Vägverkets handlingsplan för begränsad klimatpåverkan. Publikation 2009: 82.

Åkerman; Johan & Höjer; Mattias (2006); How much transport can the climate stand? Sweden on a sustainable path in 2050; Energy Policy 34 1944–1957.

Newspaper articles

”Koldioxid når rekordnivå” (2013); Dagens Nyheter; 11 May.

Andersson; Elisabet (2009) ”Bilen styr”; Svenska Dagbladet; 25 Jan.

Gustafsson; Anna (2010); “I Köpenhamn kör cykeln i gräddfilen”; Svenska Dagbladet; 1 Jun.

Documentaries and Films

Bortom bilen (Beyond the Car) (2013). Swedish public radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4496&artikel=5568101 (2013-07-18)

Cars I; II; Disney/Pixar 2006; 2011.

Citeringar i Crossref