Personuppgifter i DiVA

General Data Protection Regulation (GDPR) är EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) som har upphört att gälla. Förordningens syfte är att stärka skyddet för enskilda personers integritet.

Förordningen reglerar inte upphovsrätten utan endast behandlingen av personuppgifter. Har en student eller doktorand skrivit på avtalet om att publicera sitt arbete i LiU:s publiceringsplattform DiVA, gäller detta avtal fortfarande. GDPR upphäver inte ingångna avtal.

Dataskyddsförordningen och DiVA

I LiU:s publikationsplattform DIVA lagras viss information om författaren till publikationen i en s.k. personpost, en auktoritetspost, som innehåller uppgifter om författaren. Mängden information varierar beroende på om det är en LiU-anställd eller om det är en student på grundutbildningsnivå. Hanteringen av personposter underlättar registreringen i DiVA genom att uppgifterna sparas en gång i personposten och kan sedan återanvändas vid registrering av en ny publikation utan att samtliga uppgifter behöver registreras igen. En personpost skapas inte för LiU-anställda som inte publicerar sig i DiVA. I DiVA skapas eller lagras inga personposter för studenter utan de uppgifterna lagras endast i posten med publikationen.

Några uppgifter visas inte i DiVA:s externa sökgränssnitt och är därför inte sökbart.

LiU-anställda

Fält i DiVA Synlig i DiVAs
sökgränssnitt
Sökbar i DiVA
För- och efternamn Ja Ja
Organisationstillhörighet Ja Ja
Födelseår Nej Nej
LiU-ID Nej Ja
ORCID Ja Ja
Forskargrupp Ja Ja
E-post-adress Nej Ja

Studenter på grundutbildningsnivå

När det gäller Studenter på grundutbildningsnivå beror mängden information på vad studenten själv väljer att registrera. Flera av uppgifterna är således frivilligt att ange och kan raderas på studentens begäran. Visningen av uppgifterna är samma som för LiU-anställda enligt tabellen ovan. De frivilliga uppgifterna är Födelseår, LiU-ID, ORCID, Forskargrupp och E-post-adress. Om studenten anger sin e-post-adress skickas ett meddelande automatiskt till studenten när studentarbetet har skickats in för granskning och ytterligare ett e-post-meddelande när studentarbetet är tillgängligt online.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för ovan nämnda personuppgifter är Linköpings universitet.

Publiceringsplattformen DIVA tillhandahålls av Uppsala universitet (systemleverantör) som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Plattformen används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från flera lärosäten och forskningsinstitutioner.

Den rättsliga grunden för behandlingen av den grundläggande informationen är att det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtalet som du, den som har publicerat i DIVA, har ingått med Linköpings universitet/DIVA genom att godkänna villkoren för publicering. Den rättsliga grunden för information som lämnas frivilligt är att du har samtyckt till behandlingen genom att frivilligt lämna den. Du kan kontakta Linköpings universitet om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller i övrigt utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via registrator@liu.se. Du når vårt Dataskyddsombuddataskyddsombud@liu.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Om du har några frågor kontakta ep@ep.liu.se så besvarar vi dem.