Kyrkornas böcker

Bokinventering i Linköpings stift 2018-2019

Gå direkt till söksidan

Bakgrund

I sakristior, på kyrkvindar och i tornrum runtom i landet förvaras hyllmeter efter hyllmeter med böcker som samlats sedan århundraden: biblar och missalen, musiktryck, noter, psalm- och koralböcker, katekeser och uppbyggelseskrifter, men också förordningar och kungörelser som lästes upp från predikstolarna, medicinska handböcker, ekonomisk litteratur och skrifter om lantbrukshushållning. Ofta återfinns också de gamla sockenbiblioteken, föregångare till dagens kommun- och folkbibliotek, samt läroböcker och undervisningsmaterial från 1800-talets socken- och folkskolor.

I kyrkorna döljer sig alltså ett i hög grad bortglömt källmaterial av stort värde för såväl historiker som för kyrko-, idé-, bok- och undervisningshistoriker och musikvetare, men också för släktforskare, hembygdsföreningar och en intresserad allmänhet.

Projektet kyrkornas böcker

2018-2019 genomfördes med statliga medel, och på uppdrag av länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Jönköping, en inventering av boksamlingarna i Linköpings stifts kyrkor. Projektet syftade till att ge riktlinjer till församlingarna om hur boksamlingarna ska vårdas, bevaras och tillgängliggöras.

Inom ramen för projektet har 224 kyrkor med tillhörande arkiv inventerats, fördelade på stiftets 30 pastorat. Omfattningen är svårbedömd, eftersom materialet i många fall inte är ordnat eller uppställt i hyllor, men en grov beräkning ger vid handen att materialet i sin helhet uppgår till minst 2,7 hyllkilometer. Av detta material har drygt 800 objekt bedömts som kyrkliga inventarier som faller under kulturmiljölagen (kategori I), medan drygt 5 100 objekt och samlingar av objekt bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla och särskilt skyddsvärda (kategori II).

Resultat

Inventeringen har resulterat i en bred överblick över det bokliga kulturarv som finns i kyrkorna, men under arbetet har också flera betydande upptäckter gjorts. Tryckta böcker från 1500-talet och framåt har visat sig innehålla mängder av anteckningar, och i vissa fall har hela manuskript återfunnits som tidigare varit helt okända. Handskrivna böner och ritual i liturgiska handböcker vittnar om lokal kyrklig praxis under svensk reformations- och stormaktstid, medan offentligt tryck, medicinska handböcker och bevarade sockenbibliotek visar på församlingarnas centrala roll för myndighetsutövningen och framväxten av en politisk medvetenhet, hälsovård, utbildning och folkupplysning i det svenska bondesamhället. Fynd av musikhandskrifter vittnar om den liturgiska musikens och psalmsångens utveckling fram till 1800-talets mitt, och kommer successivt att digitaliseras inom ramen för det RJ-finansierade projektet Swedish Liturgical Music Sources (SweLiMuS)

Databasen innehåller närmare 6000 poster över samtliga kulturhistoriskt värdefulla objekt i kategori I och II, med uppgifter om:

 • Posternas löpnummer i inventeringen
 • Pastorat och kyrkor där böckerna förvaras
 • Bibliografiska data med titlar och uppgifter om författare, tryckår, tryckort och tryckare/förlag
 • Ämneskategorier
 • Bindning
 • Skick/skador
 • Provenienser och spår av bruk
 • Biografiska noteringar om identifierade brukare och ägare
 • Anmärkningar
 • Referenser
 • Bilddokumentation

Databasen har upprättats i samarbete mellan Linköpings stift, Linköpings universitetsbibliotek och LiU E-press.

Referens till databasen

Kyrkornas böcker, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.kyrkornas-bocker

Referenser

Collijn, Isak, Sveriges bibliografi intill år 1600, Svenska litteratursällsk., Uppsala, 1927-1938
Collijn, Isak, Sveriges bibliografi 1600-talet, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1942
Kjellgren, Martin, Böckernas ordning: Om hantering av kyrkliga boksamlingar [under utgivning]
Nordstrand, Charlotta Hanner, Berggrén, Gunnel, Hansson, Joakim & Stenback, Fanny, Kyrkans föremål: beskrivande lexikon, Reviderad andra upplaga, Göteborgs universitet, Göteborg 2015

Länkar

Projektblogg från inventeringen: https://bibliothecarediviva.blogspot.com/

SweLiMuS: https://www2.musik.uu.se/forskning/databaser/swelimus/index.html

Sök i databasen