Konferensartikel

Kulturstudiernas brott och broar

Johan Fornäs
Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:1, s. 9-20

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kulturstudiernas etablering och spridning kan ses som ett svar på en bred samhällelig tendens till estetisering eller kulturalisering som satt kulturella aspekter i fokus inom en rad samhällsområden. Detta har ökat behovet av tvärvetenskapliga dialoger och kritiska analyser; där det transnationella fältet för cultural studies fått en förnyad aktualitet. Här antyds några samtida strömningar och kritiska dialoger i kulturforskningen och dess samspel mellan svenska traditioner och internationella cultural studies. Vad har ”glokaliseringen” inneburit för hur man idag kan se på detta fält i förhållande till exempelvis den tidiga ”Birminghamskolan” eller de angloamerikanska strömningarnas hegemoniska ställning? Vilka erfarenheter ligger bakom organiserandet av denna konferens och vari ligger utmaningarna idag?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref