Konferensartikel

Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning

Lotta Bergman
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:12, s. 139-156

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Vilka samtal om kultur och kulturarv förs inom ramen för svenskämnet i dagens gymnasieskola? Skolan har traditionellt haft en snäv definition av vad kultur och kulturell kompetens är och risken finns att en sådan definition fungerar exkluderande och därmed förstärker de skillnader som finns i elevers olika förutsättningar att finna mening i och lyckas med sina studier. En vilja att vidga text- och kulturbegreppet och ett närmande till ungdomars egen kulturförståelse kan spåras i gymnasieskolans kursplaner för svenskämnet. Vilket kulturellt innehåll som ungdomar från olika gymnasieprogram möter i den faktiska undervisningen och varför detta innehåll väljs är frågor jag söker svar på i mitt avhandlingsprojekt. Jag undersöker också i vilken utsträckning ungdomarna bjuds in i samtal; muntliga eller skriftliga; om kulturellt betydelsefulla frågor i vår tid; samtal där unga människors intressen och erfarenheter tas till vara? Min empiriska studie bygger på intervjuer med lärare och elever från olika gymnasieprogram och observationer i den klassrumspraktik där svenskämnets innehåll förhandlas och gestaltas.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; Lars Gustaf; Persson; Magnus & Thavenius; Jan (1999): Skolan och de kulturella förändringarna; Lund: Studentlitteratur.

Bergman; Lotta (2000): Vart är svenskämnet på väg? Malmö: Lärarutbildningen Malmö Hög-skola.

Brink; Lars; 1992: Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910–1945; Uppsala.

Danielsson; Annika;1988: Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets Litteraturförmedling 1945–1975; Lund.

Dahl; Karin (1999): ”Från färdighetsträning till språkutveckling” i Thavenius; Jan (red.) Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur.

Englund; Boel (1997): Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande; Stockholm: HLS Förlag.

Gibbins; John R. & Reimar; Bo (1999): The Politics of Postmodernity.An Introduction to Contemporary Politics and Culture; London.

Giddens; Anthony (1999): Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmo-derna epoken; Göteborg: Daidalos.

Gustavsson; Bernt 1996): Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det mo-derna samhället; Borås: Wahlström och Widstrand.

Hall; Stuart (1992): ”The Question of Cultural Identity”; i Hall; S. Held; D. & McGrew; T. (red); Modernity and its Futures; Cambridge: Polity Press.

Hargreaves; Andy (1998): Läraren i det postmodrna samhället; Lund: Studentlitteratur.

Lpf 94:1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet & Fritzes. Allmänna förlaget.

Malmgren; Gun (1999): ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”; i Thavenius; Jan (red.); Svenskämnets historia; Lund: Studentlitteratur.

Malmgren; Lars-Göran (1996): Svenskundervisningen i grundskolan; Lund: Studentlitteratur.

Myndigheten för skolutveckling (2003): Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet; www.skolutveckling.se/publikationer

Olin-Scheller; Christina (2004): ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken”; i Texter om svenska med didaktisk inriktning. Andra nationella konferensen i svenska i svenska med didaktisk in-riktning; Göteborgs universitet.

Persson; Magnus (2000): ”Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv”; i Pers-son;Magnus (red.) Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2000): Gymnasiet. Kursplaner. www. Skolverket.se Läroplan för gymnasieskolan; Lgy 70. Skolöverstyrelsen.2: Supplement 80: Svenska (1982). Stockholm: Liber Utbildningsförlag.

Thavenius; Jan (1996): Den motsägelsefulla bildningen; Stockholm: Symposion.

Thavenius; Jan (1999): ”Det avpolitiserade språket”; i Säfström; Carl Anders & Östman; Leif (red.) Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad kritik; Lund: Studentlitteratur.

Thavenius; Jan (2005): Öppna brev – om lärarutbildningens kulturella praktik; Malmö: Rap-porter om utbildning; Malmö högskola; lärarutbildningen.

Turnbull; Sue (2000): ”Att handskas med känslor; kön; ideologi och mediepedagogik”; iPers-son; Magnus (red); Populärkulturen i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Årheim; Annette (2005): Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag; Växjö: Växjö universitet.

Citeringar i Crossref