Konferensartikel

Out of the Salon

Katarina Bonnevier
Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:14, s. 171-179

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Genom en studie kring Salongen undersöker jag de performativa aspekter som finns i all arkitektur. Salongen är både den materiella; rumsliga behållaren och den tidsbegränsade händelsen – en typ av iscensättning där människorna och handlingarna inte kan särskiljas från det byggda. Texten kretsar kring den litterära; feministiska och sexuellt gränsöverskridande salong författaren Natalie Clifford Barney iscensatte i sitt hem på 20; rue Jacob i Paris under nittonhundratalet; och ett par samtida Stockholms salonger som låtit sig inspireras av Barney. På café Copacabana har det under flera säsonger hållits litterära salonger en gång i månaden. Där har ”historiska och dagsaktuella kulturella och queerfeministiska teman” presenterats. För att komma salongsarkitekturen närmare gav jag; som ett slags fullskaleexperiment; en salong hösten 2004 inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Det försöket som var ett akademiskt seminarium förklätt till salong hade också sin utgångspunkt i Barneys evenemang. Genom salongens rollbesatta arkitektur framträder relationen mellan människa och arkitektur skarpare eftersom aktörer och publik alltid redan är inskrivna. Jag frågar mig hur konstruerar arkitekturen genus; ”lägre” stående grupper eller ”avvikare” från normen? Mitt huvudtema är queera strategier; frågan om motstånd och överskridande av sådana ordningar. Det handlar om maskerad arkitektur; det queera eller icke-straighta. Mitt antagande är att sambandet mellan människor och arkitektur har mycket att göra med ytan; beklädnaden. En arkitekt i Barneys samtid som arbetade utifrån detta synsätt var Elsie de Wolfe. Det är arkitektur betraktat som visuella rumsliga avgränsningar; vilket rör sig i skala från accessoarer och klädedräkter; via scenerier och kulisser; till väggar och husgrupper.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Djuna Barnes (1922): Damernas Almanacka: som föreställer deras himlatecken och dessas banor; deras måntider och dessas växlingar; deras årstider såsom de följer på varandra; deras dagjäm-ningar och solstånd; liksom en fullständig uppräkning av deras dagliga och nattliga sinnesväx-lingar; nedskriven & illustrerad av en dam av värld. Transl. Elisabeth Zila; epilogue Ingrid Svens-son; Stockholm: Hypatia; 1996.

Barney; Natalie Clifford (1929): Aventures de l’esprit ; Paris: Éditions Émile-Paul Frères.

Benstock; Shari (1987): Women of the Left Bank; Paris 1900–1940; London: Virago press.

Butler; Judith (1990): Gender Trouble: feminism and the subversion of identity; New York and Lon-don: Routledge; 1999.

Butler; Judith (1993): ‘Imitation and Gender insubordination’; Henry Abelove; Michèle Aina Barale and David M. Halperin (eds.) The Lesbian and Gay Studies Reader; New York & London: Rout-ledge; p.307–320. First published in Butler (1991); ‘Imitation and Gender Insubordination’; Diana Fuss (ed.) Inside/Out: Lesbian Theories; Gay Theories; Routledge: New York and London.

Sanders; Joel (1996): ‘Introduction’; in Joel Sanders (ed.) Stud – Architectures of Masculinity; Princeton: Princeton Architectural Press; p. 10–25.

Sparke; Penny (2003): ‘Elsie de Wolfe and her female clients; 1905–15: gender; class and the profes-sional interior decorator’; in Brenda Martin and Penny Sparke (eds.) Women’s Places: Architecture and Design 1860–1960; London and New York: Routledge; p. 47–68.

De Wolfe; Elsie (1911): The House in Good Taste; New York: The Century Company.

Reference to Internet

Gwen; ’I Fenixpalatset. Mötet i Stockholm’; Rösträtt för kvinnor; No 1:5; 1912; 2. In Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter [www]; from <http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/>; Kvinnohi-storiska samlingarna; Göteborgs universitetsbibliotek; 1999–2004 (041215).

‘Wolfe; Elsie de’; glbtq: an encyclopedia of gay; lesbian; bisexual; transgender and queer culture [www]; from <http://www.glbtq.com/arts/wolfe_e.html>; Chicago: glbtq; Inc.; 2002 (041028)

Citeringar i Crossref