Konferensartikel

”Ett brev betyder så mycket”

Tilda Maria Forselius
Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:21, s. 241-251

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Personliga brev utgör traditionellt sett ett viktigt källmaterial inom alla de historiskt orienterade ämnena; exempelvis i biografiska studier. Under senare år har brev också uppmärksammats som en berättarform med särskilda kännetecken; som kan beforskas t.ex. från retoriska och narratologiska infallsvinklar. Bl.a. inom anglosaxisk poststrukturalistiskt inspirerad forskning och diskussion har synen på brevs textualitet också lett till ett generellt ifrågasättande av fakta- eller informationsvärdet eller av bruket av brev som ’dokument’. Idag tycks intresset för brevutgåvor och för brev som biografisk källa åter vara stort i Sverige. Det aktualiserar frågan om hur brevdiskurser förstås och behandlas som historiska referenser. I artikeln framhåller jag risken för att de kulturellt inövade föreställningarna om brev som ’autentiska’ dokument och som sanningsbärare skymmer komplexa kulturhistoriska aspekter av brevpraktiken. Syftet är att problematisera vissa för-givet-taganden om brevberättandets direkta hänvisning till en historisk verklighet; till ’fakta’ eller ’sanning’. Jag lyfter också fram exempel på forskare som på fruktbara sätt arbetat med brevs textuella; mediala och relationella aspekter; och som därmed visat på alternativa sätt att förstå brevets sociala roll.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Otryckt

RA; Börstorpssamlingen; E:3052.

Tryckt

Altman; Janet (1986): “The letter book as a literary institution 1539–1789: Toward a cultural history of published correspondences in France”; i Porter; Charles A. (red.); Men/women of letters/Yale French studies 71; New Haven: Yale University Press; 17–63.

Beebee; Thomas O. (1999): Epistolary fiction in europe 1500–1850; Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.

Elam; Ingrid (2004): Min obetydliga beundran: Martina von Schwerin och den moderna läsarens födelse; Stockholm: Norstedts.

Forselius; Tilda Maria (2003): ”Jaget; frun och den fjolliga flickan: Rollspel och identitetskonstruktion i Julie Björckegrens brev till Carl Sparre”; i Helgeson; Paulina & Nordenstam; Anna (red.); Brevkonst; Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion; 45–74.

Gerber; David A. (2000): “Epistolary ethics: Personal correspondence and the culture of emigration in the nineteenth century”; in Journal of american ethnic history; 19:4; 3–23.

Gilroy; Amanda & Verhoeven; V. M. (2000): “Introduction”; i Gilroy; Amanda & Verhoeven; V. M. (red.); Epistolary histories: Letters; fiction; culture; Charlottesville/London: University Press of Virginia; 1–25.

Hansson; Stina (1988): Svensk brevskrivning: Teori och tillämpning; Göteborg: Litteraturvetenskap-liga institutionen; Universitetet.

Hansson; Stina (1993): Salongsretorik: Beata Rosenhane (1638–74); hennes övningsböcker och den klassiska retoriken; Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen; Universitetet.

Hasselberg; Ylva (1999): “Letters; social networks and the embedded economy in sweden: Some re-marks on the Swedish bourgeoisie 1800–1850”; i Earle; Rebecca (red.); Epistolary selves: Letters and letter–writers; 1600–1945; Aldershot: Ashgate; 95–107.

Hederberg; Hans (2005). Om svar anhålles. Dagens Nyheter 25 maj 2005.

Knutson; Ulrika (2004): Kvinnor på gränsen till genombrott: Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor; Stockholm: Bonniers.

Lagerlöf; Selma (1998): Mammas Selma: Selma Lagerlöfs brev till modern; red. Ying Toijer-Nilsson; Stockholm: Bonniers.

Larsson; Lisbeth (2001): Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt; Ludvig Nordström och de bio-grafiska berättelserna; Stockholm: Norstedts.

MacArthur; Elizabeth J. (1990): Extravagant narratives: Closure and dynamics in the epistolary form Princeton; N.J.: Princeton University Press

Nationalencyklopediens ordbok. Första bandet (1995); Höganäs: Bra böcker.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5 (1993–2000); huvudredaktör Elisabeth Møller Jensen; Höganäs: Wiken/Bra Böcker.
Ong; Walter (1990): Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet; Göteborg: Anthropos.

Porter; Charles A. (1986): “Foreword”; in Porter; Charles A. (ed.); Men/women of letters/Yale French studies 71.

Stanley; Liz (2004): “The epistolarium: On theorizing letters and correspondences”; i Auto/Biography; 12:3; 201–235.

Strindberg; August (1999): Min eld är den största: Brev 1858–1912; red. Kerstin Dahlbäck; Stock-holm: Ordfront.
Svenskt litteraturlexikon (1970); Lund: Gleerup.

Thurén; Torsten (1997): Källkritik; Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Tranströmer; Tomas (2001): Air mail: Brev 1964–1990; red. Torbjörn Schmidt; Stockholm: Bonniers.

Ulvros; Eva Helen (1996): Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870; Lund: Historiska media.

Ulvros; Eva Helen (2001): Sophie Elkan: Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf; Lund: His-toriska media.

Wallenstedt; Catharina (1995): Allrakäraste: Catharina Wallenstedts brev 1672–1718; red. Christina Wijkmark Stockholm: Atlantis.

Citeringar i Crossref