Konferensartikel

En god författare är en död författare

David Gedin
Institutionen för litteraturvetenskap och idåhistoria, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:24, s. 277-296

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Uppsatsen består av två delar. I den första; helt dominerande delen; sammanfattas en del av de forskningsresultat kring det kulturella fältet i Sverige under 1880-talet som jag presenterat i avhandlingen Fältets herrar. Framväxten av en modern konstnärsroll. Artonhundraåttitalet (Stockholm/Stehag; 2004). I den andra; korta; avslutande delen tar jag upp några teoretiska problem kring de begrepp som skapats av Pierre Bourdieu och som ligger till grund för undersökningen. Också dessa resonemang återfinns i avhandlingen och är i stort kopierade från den inledande teoridiskussionen. Men eftersom de enligt min mening är centrala; mycket intressanta och saknar uppenbara; fullständiga svar; så vill jag gärna lyfta fram dem i förhoppningen att få tillfälle att diskutera dem ytterligare. Eftersom framställningen i princip enbart redogör för den redan redovisade forskningen i avhandlingen inskränker jag noterna till de direkta citat som finns i texten. I övrigt hänvisar jag till huvudkällan.

Uppsatsen publiceras även i serien Skeptronhäften; Uppsala universitet; ISSN 0284-0731; www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Agrell; Alfhild (”Thyra”). Dramatiska arbeten I. (Räddad 1882; m.fl.); Stockholm 1883.

Almqvist; Carl Jonas Love Det går an; Stockholm 1839.

Bååth; A[lbert]. U[lrik]. Dikter; Stockholm 1879.

Benedictsson; Victoria (”Ernst Ahlgren”) Pengar. Novell; Stockholm 1885.

onnier; Karl Otto Bonniers. En bokhandlarfamilj IV; Stockholm 1931.

Bourdieu; Pierre La domination masculine Paris; Frankrike 1998. (Sv. övers. Den manliga dominan-sen; Göteborg 1999.)

Bourdieu; Pierre Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (Paris; Fr. 1992). (Sv. övers. av Johan Stierna Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur; Moderna franska tänkare 31; Stockholm/Stehag 2000.)

Bourdieu; Pierre; Sur la télévision; suivi de L’emprise du journalisme; Paris; Fr. 1996. (Sv. övers. av Mats Rosengren Om televisionen; följd av Journalistikens herravälde; Stockholm/Steehag 1998.)

Bremer; Fredrika Famillen H***; i Teckningar utur hvardagslifvet 2–3 Upsala 1830–31.

Bremer; Fredrika Hertha; Stockholm 1856.

Broady; Donald Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin; (1990) 2:a korr. uppl. (Stockholm 1991).

Fowler; Bridget Pierre Bourdieu and Cultural Theory. Critical Investigations; London; UK 1997.

Fröding; Gustaf Guitarr och dragharmonika. Mixtum pictum på vers; Stockholm 1891.

Gedin; David Fältets herrar. Framväxten av en modern konstnärsroll. Artonhundraåttitalet Stock-holm/Stehag 2004.

Geijerstam; Gustaf af Erik Grane. Upsala-roman; Stockholm 1885.

Geijerstam; Gustaf af Gråkallt. Teckningar och utkast; Stockholm 1882.

Heidenstam; Verner von Endymion; Stockholm 1889.

Heidenstam; Verner von Renässans. Några ord om en annalkande brytningstid inom litteraturen; Stockholm 1889.

Heidenstam; Verner von; & Levertin; Oscar Pepitas bröllop. En literaturanmälan; Stockholm 1890.

Heidenstam; Verner von; Vallfart och vandringsår. Dikter; Stockholm 1888.

Ibsen; Henrik Et Dukkehjem. Skuespil i tre akter; Kjöbenhavn (Dk) 1879.

Ibsen; Henrik Gengangere; København (DK) 1881.

Knorring; Sophie von Illusionerna; Stockholm 1836.

Lagerlöf; Selma Gösta Berlings saga; Stockholm 1891.

Leffler; Ann Charlotte En räddande engel

Leffler; Anne Charlotte Sanna qvinnor. Skådespel i tre akter; Stockholm 1883.

Leffler; Anne Charlotte Ur lifvet I–IV; Stockholm 1882–89.

Levertin; Oscar Legender och visor; Stockholm 1891.

Linder; Gurli Sällskapsliv i Stockholm under 1880- och 1890-talen. Några minnesbilder; Stockholm 1918. Jfr även Linder ”Åttitalets unga Sverige”; i Ord och Bild 1909; s 613–19

Lovell; Terry ”Thinking feminism with and against Bourdieu” i Reading Bourdieu on Society and Culture; ed. B. Fowler; Oxford; UK/Malden; MA; USA 2000; s 27–48.

Mickwitz; Gerda von ”Messling” i Framåt nr. 5/1886.

Moi; Toril ”Appropriating Bourdieu. Feminist Theory and Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture”; i New Literary History 4/91. Äv. i What is a Woman; and Other Essays; Oxford; UK 2001; s 264–99. Samt i Pierre Bourdieu ed. Derek Robbins; London; UK; 1999. (Sv. övers. ”Att erövra Bourdieu” i Kvinnovetenskaplig tidskrift; 1/94; s 3–25.).

Nordensvan; Georg I harnesk. Roman; Stockholm 1882.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria II; red. Elisabeth Møller Jensen; Höganäs 1993.

Personne; John Strindbergs-litteraturen och osedligheten bland skolungdomen. Till föräldrar och uppfostrare samt till de styrande; Stockholm 1887.

Roos; Mathilda Familjen Verle; Stockholm 1889.

[Rydberg; Viktor] Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning af V.R.; Göteborg 1862

[Sahlin; Harald] Svenska pressen om August Strindberg och religionen. Utdrag ur svenska tidningsre-daktionernas omdömen om domen öfver ”Giftas” författare; samlade och utgifna af H.S.; Söder- hamn 1885.

Strindberg; August Giftas. Tolf äktenskapshistorier med interview och förord; Stockholm 1884. (Alt. Samlade verk 16; utg. av Ulf Boëthius; Stockholm 1982.)

Strindberg; August Röda rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet; Stockholm 1879. (Samlade verk 6; utg. av Carl Reinhold Smedmark; Stockholm 1981.)

Strindberg; August Tjensteqvinnans son. En själs utvecklingshistoria (1849–67); Stockholm 1886. (SV 20; utg. av Hans Lindström; Stockholm 1989.)

[Strindberg; August] Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid Upsala akademi af S-g; Stockholm 1877. (Ingår i SV 2; utg. av Carl Reinhold Smedmark; Stockholm 1981.)

[Wahlenberg; Anna] Teckningar i sanden; avf Rien; Stockholm 1882.

Wicksell; Knut Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med särskildt af-seende på dryckenskapen; Uppsala 1880.

Citeringar i Crossref