Konferensartikel

Sonjas samling

Charlotte Hagström
Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:26, s. 313-321

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Blom; K Arne; Gert Fors & Cecilia Nelson (2002): Mellan Liv och död. Arkiv och museer i Lund berättar; Lund: Lunds konsthall.

Bringéus; Nils-Arvid (1988): ”Folkkulturen och Folklivsarkivet”. I: Bringéus; red: Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-års-jubileet; Lund: Folklivsarkivet.

Claesson; Anna Maria (1999): ”Jag får ta mycken tid vid mitt skrifbord”; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Fjell; Tove Ingebjørg (2005): ”Offentliggjort; men inte offentligt? Några tankar om bruket av Inter-netkällor”; i Hagström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Stu-dentlitteratur.

Hagström; Charlotte & Lena Marander-Eklund (2005): ”Att arbeta med frågelistor. En introduktion”; i Hagström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Studentlitteratur.

Holmdahl; Barbro (1999): Sjuksköterskan historia. Från Siukwakterska till Omvårdnadsdoktor; Stock-holm: Liber utbildning.

Lundgren; Brita (1990): Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska Postverket; Stockholm: Carlsson.

Löfgren; Orvar (1999): On holiday. A history of vacationing; Berkeley: Univ of California Press.

Petersen; Anja (1999): ”Fotografiet som etnologisk berättelse”; i Bergquist & Svensson (red.) Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Ridderstrøm; Helge (2002): ”Forskningsetiske problemer i cyberkulturen”; i Tidskrift for kulturforsk-ning 2002:2.

Sjögren; Eva & Catarina Lundström (2001): Historia på riktigt! Arkivpedagogik i praktiken; Lund: Skånes arkivförbund.

Sjöholm; Carina (1999): ”Biobiljetter; filmstjärnealbum och frågelistor”; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.

Wollinger; Susanne (2005): ”Som man sår får man skörda. Om frågelistan som arbetsprocess”; i Hag-ström & Marander-Eklund (red.); Frågelistan som källa och metod; Lund: Studentlitteratur.

Åström; Lissie (1986): I kvinnoled. Om kvinnors liv i tre generationer; Malmö: Liber.

Material ur Folklivsarkivet i Lund

LUF 200 Beredskapen (frågelista)

M 22713-22790; 22820; 23675; 23676 (frågelistsvar)

O 81:1-12 (brevsamling)

Sex och preventiv i våra arkiv (temalåda)

Citeringar i Crossref