Konferensartikel

IT-revolutionen och den svenska kulturens politik

Tobias Harding
Tema Kultur och Samhälle, ISAK, Linköpings Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:28, s. 335-350

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kultur och teknik är två företeelser som varit centrala i konstruktionen av nationella identiteter. Idag menar många emellertid att både teknik och kultur i stället bidrar till nationsidéns övergivande till förmån för mer nätverksartade transnationella strukturer i en allt mer globaliserad värld. Denna artikel handlar om hur svenska staten i sin kulturpolitik (inklusive mediapolitiken) förhållit sig till informationsteknologi. Studien gäller policies på central statlig nivå under perioden 1991–1998. Frågan är här hur teknisk utveckling föreställts i relation till nationell identitet och i vilken utsträckning man tänkt sig relationen som stadd i förändring. Jag drar slutsatsen att inget egentligt förändringsprojekt förelegat. Man tänkte sig visserligen att omgivningen förändrades som resultat av en deterministisk teknikutveckling. Detta bemöttes – framförallt under regeringen Bildt men även senare – i termer av nationens utsikter i tävlan med andra nationer. Från socialdemokratiskt och vänsterhåll har man även uppfattat ett hot från multinationella företag mot svensk demokrati och kultur – det senaste framförallt i termer av globaliseringens hot mot svenska språket – detta har i sin tur lett till begränsade försök att skrida till den nationella kulturens försvar.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; Benedict (1996): Den föreställda gemenskapen; Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning; i Sven-Erik Torhells svenska översättning; Bokförlaget Daidalos; Göteborg.

Brubaker; Rogers (1992): Citizenship Citizenship and Nationhood in France and Germany; Cambridge; Massachusetts: Harward University Press.

Castells; Manuell (1996): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume I; Network Society; Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells; Manuell (1997): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume II; Power of Identity; Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells; Manuell (1998): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume III; End of Millennium; Oxford: Blackwell.

Eriksson; Catharina; Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (1999): ”Den postkoloniala paradoxen; rasismen och ’det mångkulturella samhället’; En introduktion till postkolonial teori”; i Catharina Eriksson; Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer; Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mångkulturella samhället; Nora: Nya Doxa.

Fornäs; Johan; Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny Sundén and Malin Sveningsson (2002): ”Into Digital Borderlands”; Johan Fornäs Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny Sundén and Malin Sveningsson: Digital Borderlands; New York: Peter Lang Publishing Inc.

Gellner;Ernest (1988): Nations and nationalism; Oxford: Blackwell.

Gibson; William (2001): Neuromancer; London: Harper Collins.

Giddens; Anthony (1991): Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age; Oxford: Polity Press.

Griffiths; Tony (2004): Scandinavia – at war with trolls; A history from the Napoleonic era to the third millennium; London: C. Hurst &co. Ltd.

Hall; Stuart (1999): ”När inträffade ’det postkolloniala’? Tänkande vid gränsen”; i Catharina Eriksson; Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer; Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mångkulturella samhället; Nora: Nya Doxa.

Haraway; Donna (2000) [1991]: “A Cyborg Manifesto: Science; Technology and Socialist-Feminsm in the Late Twentieth Century” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Harding; Tobias (2005): ”Det breddade kulturarvet och den oromantiska nationalismen – Synen på ‘nation’ och ‘kulturarv’ i svensk nationell kulturarvspolitik”; paper för konferensen Demokratiskt kulturarv; 9–10 december 2004; Laxholmen; Arbetets museum; Norrköping; under utgivning av Peter Aronsson i den tillhörande konferensensantologin.

Johansson; Magnus (1997): Smart; fast and beautiful: on rhetoric of technology and computing discourse in Sweden 1955–1995; Linköping Studies in Arts and Science; Linköping: Linköpings universitet; Institutionen för Tema.

Johansson; Magnus; Jörgen Nissen och Lennart Sturesson (1998): ”IT-ism”. Informationsteknologin som vision och verklighet; Stockholm.

Jünger; Ernst (1932): Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt; Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.

Kalathil; Shanthi and Taylor C. Boas (2003): Open Networks – Closed Regimes; The Impact of the Internet on Authoritarian Rule; Wachington D.C: Carnegie Endowment for International Peace.

Kennedy; Barbara (2000): “The ‘Virtual Machine’ and new Becommings in Pre-Milennial Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Kylhammar; Martin (2003): “Teknik; kommunikation och makt” i Martin Kylhammar och Jean-Francois Battail (red.): På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten; medierna och medborgarkompetensen; Stockholm: Carlssons.

Lash; S and J. Urry (1994): Economies of Signs and Space; London: Sage.

Mitra; Ananda (2000): “Virtual Communality: Looking for India on the Internet” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Nathan; John (2004): Japan Unbound; A Volatile Nation’s Quest for Pride and Purpose; Boston/New York: Houghton Mifflin Company.

Neaman; Elliot W. (1999): A Dubious Past; Ernst Jünger and the Politics of Literature after Nazism; Berkley/Los Angeles/London: University of California Press.

Santesson-Wilson; Peter (2003): Studier i symbolpolitik; Lund Political Studies 129; Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Smith; Anthony D. (1986): The Ethnic Origin of Nations; Cambridge; Massachusetts: Blackwell Publishers.

Stratton; Jon (2000) [1997]: “Cyberspace and the Globalisation of Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy (2000): The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Sörlin; Sverker (2004): Europas idéhistoria 1692–1918: Mörkret i människan; Stockholm: Natur och kultur.

Tomas; David (2000) [1989]: “The Technofilic Body: On Technicity in William Gibson’s Cyborg Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Tralau; Johan (2002): Människoskymning: Främlingsskap; frihet – och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger; Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion.

Zickmund; Susan (2000) [1997]: “Approaching the Radical Other: The Discursive Culture of Cyberspace” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.

Riksdagsmaterial

Kungl. Maj:ts proposition 1974:28.

Motion 1991/92:Kr299; av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd).

Motion 1991/92: Kr5; av Ingvar Carlsson m.fl. (s).

Motion 1991/92:Kr7; av Lars Wener m.fl. (v).

Motion 1995/96 T51; av Carl Bildt m.fl. (m).

Motion 1995/96 T52 ; av Mats Odell m.fl. (kd).

Motion 1995/96 T56; av Stig Sandström m.fl. (v).

Motion 1995/96 T57; av Kerstin Warnerbring m.fl. (c).

Motion 1995/96 T58; av Eva Flyborg m.fl. (fp).

Motion 1995/96 T 59; av Elisa Abscal Reyes m.fl. (mp).

Motion 1996/97: K14; av Anders Björk m.fl. (m).

Motion 1996/97: K15; av Gudrun Schyman m.fl. (v).

Motion 1996/97: K16; av Ewa Larsson m.fl.

Motion 1996/97: K713 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m).

Regeringsförklaringen 1991: Riksdagens protokoll 1991-10-04.

Regeringsmaterial

Dir. 1991:67; beslut vid regeringsmötet 1991-07-25.

Statens offentliga utredningar (SOU)

SOU 1972:66 SOU 1992:10 Ett nytt bolag för rundradiosändningar; betänkande av utredningen om nytt huvudmannaskap för rundradionätet.

SOU 1991:108 Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio; Delbetänkande av utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten.

SOU 1992:36 Radio och TV i ett; betänkande av utredningen för myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten.

SOU 1994:34 Teknisk utrymme för ytterligare TV-sändningar; Slutbetänkande av utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten.

SOU 1994:105 Ny lagstiftning om radio och TV; Slutbetänkande av Radioutredningen.

SOU 1994:118: Informationsteknologin: Vingar åt människans förmåga; Betänkande av IT-kommissionen.

SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV.

SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning; Kulturutredningens slutbetänkande.

SOU 1996:25 Från massmedia till multimedia – att digitalisera svensk television.

SOU 1997:14 IT i kulturens tjänst; Kulturnät Sveriges slutbetänkande.

SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige – ägande och strukturförändringar i press; radio och TV.

Citeringar i Crossref