Konferensartikel

Intervjun som kulturlaborativ praktik

Markus Idvall
Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:38, s. 461-476

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Arnstberg; Karl-Olov (1997): Fältetnologi; Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Berg; Magnus (1994): Seldas andra bröllop. Berättelser om hur det är: turkiska andragenerationsin-vandrare; identitet; etnicitet; modernitet; etnologi; Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Bowling; Ann (1997): Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services; Buck-ingham & Philadelphia: Open University Press.

Drakos; Georg (1997): Makt över kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i dagens Grekland; Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Ehn; Billy (1996): ”Närhet och avstånd”; i Billy Ehn & Orvar Löfgren; Vardagslivets etnologi. Reflek-tioner kring en kulturvetenskap; Stockholm: Natur och Kultur; s. 89–176.

Field; Peggy Anne & Morse; Janice M. (1985): Nursing Research. The Application of Qualitative Ap-proaches; London m.fl.: Chapman & Hall.

Fridlund; Bengt & Hildingh; Cathrine (red.) (2000): Qualitative Research Methods in the Service of Health; Lund: Studentlitteratur.

Fägerborg; Eva (1999): ”Intervjuer”; i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.); Etnologiskt fältarbete; Lund: Studentlitteratur.

Hallberg; Lillemor R-M. (red.) (2002): Qualitative Methods in Public Health Research: Theoretical Foundations and Practical Examples; Lund: Studentlitteratur.

Klein; Barbro (1989): ”Ett eftermiddagssamtal hos Elsa”; i Billy Ehn & Barbro Klein (red.); Etnolo-giska beskrivningar; Stockholm: Carlsson Bokförlag; s. 207–230.

Klein; Barbro (1990): ”Transkribering är en analytisk akt”; i Rig; 2:73; 41–66.

Latour; Bruno (1998): Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens socio-logi; Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Leininger; Madeleine M. (red.) (1985): Qualitative Research Methods in Nursing; Philadelphia m.fl.: W.B. Saunders Company.

Londos; Eva (1993): Uppåt väggarna i svenska hem. En etnologisk studie av bildbruk; Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Lundin; Susanne (2004): ”Moraliska räkenskaper. Stamcellsforskare om individ och samhälle”; i Su-sanne Lundin (red.); En ny kropp.

säer om medicinska visioner och personliga val; Lund: Nordic Academic Press; s. 183–204.

Löfgren; Orvar (1988): ”Ett ämne väljer väg”; i Nils-Arvid Bringéus (red.); Folklivsarkivet i Lund 1913–1988. En festskrift till 75-årsjubileet; Lund: Folklivsarkivet; s. 144–166.

MacIntyre; Richard (2001): “Interpretive Analysis: The Method”; i Patricia L. Munhall (red.); Nursing Research. A Qualitative Perspective; Sudbury; Mass. m.fl.: Jones and Bartlett Publishers.

Morse; Janice M. & Field; Peggy Anne (1995): Qualitative Research Methods for Health Profession-als; Thousand Oaks; London & New Delhi: Sage Publications.

Munhall; Patricia L. (red.) (2001): Nursing Research. A Qualitative Perspective; Sudbury; Mass. m.fl.: Jones and Bartlett Publishers.

Polit; Denise F. & Hungler; Bernadette P. (1995): Nursing Research. Principles and Methods; Phila-delphia: J.B. Lippincott Company.

Wollinger; Susanne (2000): Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga; Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Citeringar i Crossref