Konferensartikel

Konsten att göra sig märkvärdig

Barbro Andersson
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:4, s. 39-52

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I min studie används både Bourdieus nyckelbegrepp och korrespondensanalys för att undersöka några av förutsättningarna för tillträde till och framgång inom det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet. Med utgångspunkt i statistiska uppgifter om de tillgångar som drygt 3 000 konstnärer i statliga Konstnärsnämndens arkiv förfogar över; kartläggs såväl fältet som de banor som lett några för dess struktur representatitva grupper av konstnärer till deras positioner. De är födda 1950 och senare och hör till den generation som domineras av de s.k. postmodernisterna; vilka numera hör till de mest uppburna i svenskt konstliv.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Barbro Andersson (1998): "Postmodernism som avantgardestrategi"; i Donald Broady (red.): Kul-turens fält; Göteborg: Daidalos; s. 217–235.

Donald Broady (1998): "Inledning: en verktygslåda för studier av fält"; i Donald Broady (red.): Kul-turens fält; Göteborg: Daidalos; s. 11–26.

Sören Engblom (2000): Svensk konst. Ur det tomma rummet. Om den svenska samtidskonsten; Stock-holm: Svenska Institutet.

Lars O Ericsson (2001): I den heta passionens frusna skugga. Essäer om 80- och 90-talets konst; Stockholm: Carlssons.

Anette Göthlund (2003): ”Undersökning och gestaltning. Kvinnliga konstnärskap i brytningstid”; i Ingar Brinck m.fl: Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer; Lund: Bok-förlaget Signum; s. 78–107.

Johs. Hjellbrekke (1995): Innføring i korrespondenseanalyse; Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.

Mikael Palme och Ingrid Heyman (1995): "Om korrespondensanalys samt variabler och modaliteter i föreliggande studie"; i Ingrid Heyman: Gånge hatt till…Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige – sjuksköterskors avhandlingar 1974–1991;Göteborg: Daidalos. appendix II; s.15–318.

Anna Tellgren (2003); ”Fotografi och kön. Om den fotobaserade konsten under 1990-talet”; i Ingar Brinck m.fl. Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer; Lund: Bokförlaget Signum; s. 108–128.

Citeringar i Crossref