Konferensartikel

Delaktighet

Eva Karlsson
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet / Mångkulturellt centrum, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:44, s. 543-554

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

En vårdform ofta presenterad med positiva förtecken är palliativ vård. Den palliativa vården kan kort beskrivas som lindrande vård i livets slutskede. De vårdtagare som i första hand får ta del av denna vårdform har en diagnosticerad obotlig cancersjukdom. Den palliativa vården syftar inte till att bota patienten; utan målet är att lindra symtom och öka patientens välbefinnande. Palliativ vård beskrivs ofta som en helhetsvård där man ser till hela människan och allt som är förknippat med att vara människa. Patientens autonomi; livskvalitet; värdighet och delaktighet framhålls också som viktiga delar i vården.

I min text fokuserar jag hur delaktighet kan se ut och definieras i praktiken samt hur vårdtagare kan definieras som en ”bra” respektive ”besvärlig” vårdtagare utifrån hur hon/han hanterar sin delaktighet och autonomi. En slutsats är att det inte räcker med att vara delaktig eller autonom för att betraktas som en ”bra” vårdtagare; man bör även hålla sig inom frihetens ramar för att få denna tillskrivning.

Min empiri grundar sig på observationer och intervjuer jag gjort under sammanlagt sex månader när jag följt arbetet vid tre olika enheter för palliativ hemsjukvård. Utöver dessa observationer och intervjuer har jag också tagit del av olika styrdokument på enheterna; samt utredningar; lagar; rapporter och direktiv vilka anger vårdens ideologiska och organisatoriska ramverk.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Eivergård; Mikael (2003). Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Umeå: Institutionen för kultur och medier; Umeå uni-versitet.

Foucault; Michel (1993 [1974]). Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Arkiv förlag.

Foucault; Michel (1994 [1973]). The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Percep-tion. New York: Vintage Books.

Goffman; Erwing (1983 [1961]). Totala institutioner. Fyra essäer om anstaltslivets villkor. Stockholm: Rabén & Sjögren. Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763.

Sandman; Lars (manus). On the Autonomy Turf. Assessing the Importance of Autonomy to Patients.

Socialstyrelsen (1998:14). Inför döden. Rapport från Äldreuppdraget.

SOU (2001:6). Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

WHO (2005). World Health Organization: Palliative Care. Tillgänglig på http://www.who.int/ hiv/topics/palliative/care/en/print.html (2005-08-26).

Citeringar i Crossref