Konferensartikel

Gatukonst - på plats i staden

Cecilia Andersson
Forskarskolan Estetiska Lärprocesser, Konstfack/BI, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:5, s. 53-69

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Jag redogör i denna artikel för gatukonst; detta visuella fenomen (vilket innefattar tags1; graffiti; målningar; klistermärken; affischer och objekt) som en form av kommunikation; där bild och text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande urbana miljö där den verkar; uttryck som står utanför den formella konsten och högkulturen; uttryck som ifrågasätter strukturer genom symboliskt motstånd. Framförallt går jag mer specifikt in på var; vilka platser i staden olika former av gatukonst uppstår och på vilka sätt de kommunicerar på olika platser. Därmed tar jag också upp de problem gatukonsten skapar; samt den problematik den synliggör; i det offentliga rummet. Jag börjar emellertid med att redogöra för det offentliga rummets olika definitioner; och utgår från det fysiska rummet; stadsrummet. Jag beskriver också det offentliga rummet som en; till sitt ursprung; demokratisk idé.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Stadsmiljörådet. Boverket (2003): Agenda för staden Karlskrona.

Becker; Bjurström; Fornäs; Ganetz (2001): Passager Medier och kultur i ett köpcentrum; Nya Doxa; Nora.

Becker; Bjurström; Fornäs; Ganetz (2002): Medier och människor i konsumtionsrummet; Nya Doxa; Nora.

Borden (2001): Skateboarding; space and the city. Architecture and the body. Oxford: Berg.

Cresswell; Tim; “Night Discourse”; i Fyfe R Nicholas (ed) (1998) Images of the street; planning iden-tity and control in public space; Routledge;London.

Crouch; David ”The street in making of popular geographical knowledge” i Fyfe R Nicholas (ed) (1998) Images of the street; planning identity and control in public space; Routledge; London.

Gabrielsson; Catharina (2001): ”Stockholms platser – inte för barn i alla fall” i Barn i stan? Om barns tillgång till stadsbygden. Stockholm: stadsmiljörådet. Boverket.

Habermas; Jürgen(2003): Borgerlig offentlighet; Arkiv förlag; Lund.

Jackson; Peter (1998): ”Domesticating the street- the contested spaces of the high street and the mall”; i Fyfe R Nicholas (ed) (1998): Images of the street; planning identity and control in public space; Routledge; London.

Jacobson; S. (1996): Den spraymålade bilden. Graffitimåleriet som bildform; konströrelse och läro-process. Aerosol Art Archives; Lund.

Klein; Naomi (2002): No Logo; Ordfront; Stockholm.

Lieberg; Mats (1992): Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Lund.

Liedman; Sven-eric Ett oändligt äventyr Om människans kunskaper Albert Bonniers Förlag; Falun.

Olsson; Sören (1998): Det offentliga stadslivets förändringar; centrum för byggnadskultur i västra Sverige Chalmers tekniska högskola- Göteborgs universitet.

Svanström; Yvonne (2000): Policing Public Women The regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880 Atlas Akademi; Stockholm.
Övrigt

BRÅ (2005) idéskrift nr 15 ”Klotterförebyggande åtgärder - En idéskrift om att tänka parallellt” ”Öppet samtal”; Färgfabriken; Stockholm 2004-09.

Intervjuer av Cecilia Andersson med informanter; R; KP; DPK och Z under våren och hösten 2004.

Citeringar i Crossref