Konferensartikel

Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film

Fredrik Lindstrand
Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:50, s. 619-631

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I denna artikel ges en översiktlig presentation av ett pågående forskningsprojekt kring ungdomars arbete och berättande med icke-fiktiv film. Projektet berör frågor kring representation; identitet; makt och lärande i relation till arbetet med egna filmer.

Jag intresserar mig särskilt för hur ungdomarna arbetar med olika semiotiska; sociala och kulturella resurser i gestaltandet av sig själva och sin(a) omvärld(ar) i filmerna. I artikeln visas bland annat exempel på hur reklamfilm används som en sådan resurs; och hur man använder och omarbetar det ursprungliga innehållet i det som refereras till; för att på så sätt skapa utrymme för; och uttryck åt; den egna identiteten. På motsvarande sätt ger jag exempel på hur frågor kring makt blir aktuella både i arbetsprocessen och i de färdiga filmerna. Jag använder mig här av begreppet intertextualitet för att tala om detta.

Relationen mellan makt och representation pekar på betydelsen av medvetenhet kring hur vi förhåller oss till bilden och andra kommunikationsformer i vardagslivet. Den rörliga bilden bygger samtidigt på väl inarbetade konventioner som vi vanligen är så förtrogna med att vi ser igenom dem utan att ens uppmärksamma att de finns där. Eget arbete med film erbjuder en möjlighet att få inblick i filmspråkets konstruerade natur och därmed öka förutsättningarna för ett kritiskt förhållningssätt. Begreppen remediering; transparens och omedelbarhet prövas här som ett sätt att närma sig detta.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Banks; Marcus (2001): Visual Methods in Social Research; London: SAGE Publications.

Banks; Marcus & Morphy; Howard (red) (1999): Rethinking Visual Anthropology; New Ha-ven and London: Yale University Press.

Baudrillard; Jean (2001): Selected Writings. Second edition; revised and expanded. Standford: Stanford University Press.

Bolter; Jay David & Grusin; Richard (2000): Remediation. Understanding New Media. Cam-bridge; Mass.: The MIT Press.

Braham; Peter (1997): ‘Fashion: Unpacking a Cultural Production’; i du Gay; Paul (red) Pro-duction of Culture/Cultures of Production; London: SAGE Publications. s. 119–165.

Burn; Andrew & Parker; David (2003): Analysing Media Texts. London & New York: Con-tinuum.

Cope; Bill & Kalantzis; Mary (red) (2000): Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge.

Drotner; Kirsten (1991): At skabe sig – selv. Ungdom; estetik; pedagogik. Köpenhamn: Gyldendal.

du Gay; Paul (red) (1997): Production of Culture/Cultures of Production. London: SAGE Publications.

Fairclough; Norman (1995): Critical discourse analysis. The critical study of language. Har-low: Pearson Education Limited

Fairclough; Norman (1992): Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press

Featherstone; Mike (1994): Kultur; Kropp och Konsumtion; Stockholm: Symposion.

Göthlund; Anette (1997): Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete. (Diss.) Linköping: Tema Kommunikation; Linköpings Universitet

Hacking; Ian (1999): The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University Press.

Hodge; Robert & Gunther Kress (1988): Social Semiotics. Ithaca; New York: Cornell Univer-sity Press.

Jewitt; Carey & Kress; Gunther (red) (2003): Multimodal Literacy. New York: Peter Lang.

Kittler; Friedrich (2003): ’Grammofon; film; skrivmaskin’; i Kittler; Friedrich: Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur. Gråbo: Anthropos. s. 31–54.

Kolker; Robert P. (2000): ‘The film text and film form’; i Hill; John & Church Gibson; Pam-ela (red): Film Studies. Critical Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Kress; Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Kress; Gunther; Jewitt; Carey; Ogborn; Jon & Tsatsarelis; Charalampos (2001): Multimodal teaching and learning. The rhetorics of the science classroom. London: Continuum.

Kress; Gunther & van Leeuwen; Theo (2001): Multimodal Discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold.

Kress; Gunther & van Leeuwen; Theo (1996): Reading Images. The Grammar of Visual De-sign. London: Routledge.

Pink; Sarah (2001): Doing Visual Ethnography. London: SAGE Publications.

Rakow; Lana F. (1998): ‘Feminist Approaches to Popular Culture: Giving Patriarchy its Due’. I Storey; John (red) Cultural Theory and Popular Culture. A Reader. Second Edition. Harlow: Prentice Hall. s. 275–291.

Rogoff; Irit (2002): ‘Studying Visual Culture’; i Mirzoeff; Nicholas (red) The Visual Culture Reader. Second Edition. London: Routledge. s. 24–36.

Silverstone; Roger (1999): Why Study the Media? London: SAGE Publications.

Sparrman; Anna (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder; medier och praktiker. (Diss) Linköping: Linköpings Universitet/Tema Barn.

Sturken; Marita & Cartwright; Lisa (2001): Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press.

van Leeuwen; Theo (2005): Introducing Social Semiotics. London: Routledge.

Citeringar i Crossref