Konferensartikel

Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar

Lena Martinsson
Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:53, s. 653-658

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Alvesson; Mats (1998): Kritisk organisationsteori. I Barabara Czarniawska (red.); Organisa-tionsteori på svenska. Malmö: Liber.

Braverman; Harry (1977): Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde århundradet; Stockholm: Raben & Sjögren.

de los Reyes; Paulina; (2001): Mångfald och differentiering. Diskurs; olikhet och normbild-ning inom svensk forskning och samhällsdebatt. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Laclau; Ernesto & Mouffe; Chantal (1985): Hegemony & socialist Strategy. Towards a Radi-cal Democratic Politics; London & New York: Verso.

Latour; Bruno (1998): Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi; Göteborg: Nerenius & Santérus förlag.

Martinsson; Lena (2005a): Är klass en kategori bland andra? I Olikhetens Paradigm. Red. Paulina de los Reyes & Lena Martinsson. Lund: Studentlitteratur.

Martinsson; Lena; kommer under 2005; Den nödvändiga ledaren.

Martinsson; Lena (2005/2006): Tillsammans. Makt; intersektionalitet och fördelning av ar-bete; Malmö: Liber.

McKenzie; Jon (2001): Perform or Else. From Discipline to Performance; London and New York: Routledge.

Petersson; Magdalena (2003): Identitetsföreställningar. Performance; normativitet och makt ombord på SAS och Air Holiday. Göteborg: Mara.

Tengroth; Stefan (2003): Den myndige medarbetaren. Strategier för ett konstruktivt medarbetarskap; Malmö: Liber.

Citeringar i Crossref