Konferensartikel

Den postkoloniala vågen

Thomas Petersson
JMK, Stockholms Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:67, s. 815-825

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bogdan; Robert (1988): Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit; Chicago och London: The University of Chicago Press.

Berg; Magnus & Trépagny; Veronica (red.) (1999): I andra länder: Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande; Lund: Historiska Media.

Berg; Magnus (1998): Hudud: En essä om populärorientalismens bruksvärde och världsbild; Stockholm. Carlssons.

Bergman; Sten (1950): Vildar och paradisfåglar; Stockholm. Albert Bonniers förlag.

Bergman; Sten (1954): Stenålder och urskog; Stockholm. Albert Bonniers förlag.

Bergman; Sten (1959): Min far är kannibal; Stockholm. Albert Bonniers förlag.

Brune; Ylva (2004): Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”; flyk-tingar och rasistiskt våld; Göteborg: JMG; Göteborgs universitet.

Bruner; Edward (1989): “Of Cannibals; Tourists; and Ethnographers”; i Cultural Anthropol-ogy; nr. 4 1989; s. 438–445.

Catomeris; Christian (2004): Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna; Stockholm: Ordfront.

Clifford; James & George E. Marcus (red.) (1986): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography; Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Edwards; Elisabeth (1992): “Introduction”; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale University Press.

Errington; Frederick & Deborah Gewertz (1989): Recension av ”Kannibalresan”; i American Anthropologist; 91; 1989; s. 274–275.

Hannerz; Ulf (red.) (2004): Antropologi/Journalistik: Om sätt att beskriva världen; Lund: Studentlitteratur.

Helgesson; Stefan (2003): “So What Else Is New? The Postcolonial Debate and its Implica-tions for Social Sciences”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003 s. 65–71.

Hübinette; Tobias (2003): “Orientalism Past and Present. An introduction to a Postcolonial Critique”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003 s. 73–80.

Lindberg; Christer (1998): Den gode och den onde vilden; Lund: Arkiv förlag.

Liu; Hong (2003): “Beyond Orientalism and the East-West Binary. China and Southeast Asia in the Double Mirror”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003; s. 45–63.

Lundqvist; Eric (1951): Vildarna finns i väst; Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Marcus; George & Michael Fischer (1986): Anthropology as Cultural Critique; Chicago: The University of Chicago Press.

McCrane; Bernard (1989): Beyond Anthropology: Society and the Other; New York: Colum-bia University Press.

Mulinari; Diana (2001): ”Nomadisk teori? Om den postkoloniala analysens relevans och be-gränsningar”; i Häften för kritiska studier; nr. 2; 2001; s. 32–45.

Mydin; Iskander (1992): ”Historical Images – Changing Audiences”; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale Univer-sity Press.

Petersson; Thomas (1999a): Brännpunkt Nya Guinea. Från stenålder till Boforskanoner; Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

Petersson; Thomas (1999b): ”Journalistikforskning – möjligheter och dilemman”; opublicerat paper; JMK; Stockholms universitet.

Petersson; Thomas (2005): Dödlig tystnad. En bok om FN:s svek; Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

Pratt; Mary Louise (1989): Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation; London och New York: Routledge.

Rath; Sura (2003): “Post/Past-Orientalism. Orientalism and Its Dis/Reorientation”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003; s. 27–44.

Said; Edward (1978/1995): Orientalism; Stockholm: Ordfront.

Street; Brian (1992): “British Popular Anthropology: Exhibiting and Photographing the Other; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale University Press.

Thörn; Håkan (2005): ”Har du förståelse för att andra inte har förståelse för dig?”; i Arena; nr. 2 2005; s. 46–48.

Urry; John (1990): The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies; London: SAGE Publications.

Citeringar i Crossref