Konferensartikel

Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser

Oscar Pripp
Institutionen för språk och kultur, Södertörns högskola, Sweden

Magnus Öhlander
Institutionen för språk och kultur, Södertörns högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:69, s. 835-850

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bethoui; Alireza (2004): ”Nätverksrekrytering och diskriminering av invandrare”; i Oscar Pripp (red.); Mångfald i kulturlivet; Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Bhabha; Homi K. (1994): The Location of Culture; London: Routledge.

Borevi; Karin (2002): Världfärdsstaten i det mångkulturella samhället; Uppsala: Uppsala uni-versitet; Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala.

Brune; Ylva (red.) (1998): Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare; flyktingar och rasism; Stockholm: Carlsson.

Brune; Ylva (2003): ”Invandrare i mediearkivets typgalleri”; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklädnader. Kön; klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift till Wuokko Knocke; Stockholm: Atlas.

Canclini; Néstor García (1995): Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Moder-nity; Minneapolis: University of Minnesota Press.

de los Reyes; Paulina & Irene Molina (2003): “Kalla mörkrets natt! Kön; klass; ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige”; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklädnader. Kön; klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En fest-skrift till Wuokko Knocke; Stockholm: Atlas.

Edström; Nina & Saara Printz-Werner (2004): Mylla för mångfald. Om strategier och stöt-testenar i kommunalt mångfaldsarbete; Tumba: Mångkulturellt centrum.

Eriksson; Cataharina; Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.) (1999): Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mångkulturella samhället; Nora: Nya Doxa.

Essed; Philomena (1996): Diversity; Gender; Color & Culture; Amherst: University of Mas-sachusetts Press.

Fink; Hans (1988): ”Et hyperkomplekst begrep. Kultur; kulturbegrep og kulturrelativisme”; i Hans Hauge & Henrik Horstbøll (red.) 1988; Kulturbegrebets kulturhistorie; Århus: Aar-hus Universitetsforlag.

Fioretos; Ingrid (2002): ”Patienten som kulturellt objekt”; i Finnur Magnússon (red.); Etniska relationer i vård och omsorg; Lund: Studentlitteratur.

Fredrickson; George M. (2003): Rasism. En historisk översikt; Lund: Historiska media.

Giddens; Anthony (1993): “Problems of Action and Structure”; i Philip Cassel (red.); The Giddens Reader; London: MacMilliam.

Gilroy; Paul (1990): “The Pecularity of the Black English. The Politics of Race and Racism in Britian”; i Flemming Røgilds (red.); Every Cloud has a Silver Lining. Lectures on Every-day Life; Cultural Production and Race; København: Akademisk Forlag; Studies in Cul-tural Sociology no. 28.

Hall; Stuart (1992): “The West and the Rest. Discourse and Power”; i Stuart Hall & Bram Gieben (red.); Formations of Modernity; Cambridge: Polity Press.

Hannerz; Ulf (1992): Cultural Complexity. Studies in the Social Organisation of Meaning; New York: Colombia University Press.

Hauge; Hans (1988): ”Begrebet culture. Fra Colridges kirke til Hillis Millers dekonstruktion”; i Hans Hauge & Henrik Horstbøll (red.); Kulturbegrebets kulturhistorie; Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hertzberg; Fredrik (2003): Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad; Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Diss.)

Hoseini-Kaladjahi; Hassan (2002): ”Lokal integration”; i Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.); Fittja; världen och vardagen; Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Hörnfeldt; Helena (2005): ”Deras kultur och vår kunskap”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur används och görs socialt verksamt; Lund: Studentlitteratur.

Integrationsverket (2003): Rapport integration; Norrköping: Integrationsverket.

Integrationsverket (2004): Statistikrapport; Norrköping: Integrationsverket.

Knudsen; Anne & Lisanne Wilken (1997): Kulturella världar. Kultur och kulturkonflikter i Europa; Lund: Tiedlund förlag.

O’Dell; Tom (2002): ”Etnicitet i spänningsfältet mellan kultur och biologi”; i Finnur Magnús-son (red.); Etniska relationer i vård och omsorg; Lund: Studentlitteratur.

Pripp; Oscar (2001): Företagande i minoritet. Om etnicitet; strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje; Botkyrka: Mångkulturellt centrum. (Diss.)

Pripp; Oscar (2002): ”Media och levd erfarenhet”; i Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.); Fittja; världen och vardagen; Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Pripp (2004): Mångfald i kulturlivet; Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Pripp; Oscar; Emil Plisch & Saara Printz-Werner (2004): Tid för mångfald; Botkyrka: Mång-kulturellt centrum.

Pripp; Oscar (2005): ”Den segregerande välviljan. Kultur som makt”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur används och görs socialt verksamt; Lund: Studentlit-teratur.

Ronström; Owe; Ann Runfors & Karin Wahlström (1995): ”Det här är ett svenskt dagis”. En etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka; Botkyrka: Mångkultu-rellt centrum.

Runfors; Ann (2003): Mångfald; motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invan-drarskap formas i skolan; Stockholm: Prisma. (Diss.)

Stolcke; Verena (1993): ”Talkning Culture. New Boundaries; New Rhetorics of Exclusion in Europe”; i Current Anthropology; 36(1); 1–13.

Tilly; Charles (2000): Beständig ojämlikhet; Lund: Arkiv Förlag.

Williams; Raymond (1967): “Culture and Civilization”; i The Encyclopedia of Philosophy; New York: Macmilliam.

Williams; Raymond (1983): Keywords. A Vocabulary of Culture and Society; London: Fla-mingo.

Young; Iris Marion (1990): Justice and the Politics of Difference; Princeton: Princeton Uni-versity Press.

Ålund; Aleksandra & Carl-Ulrik Schierup (1991): Paradoxes of Multiculturalism. Essays on Swedish Society; Adlershot: Avebury.

Öhlander; Magnus (2004a): “Problematic Patienthood. ‘Immigrants’ in Swedish Healthcare”; Ethnologia Scandinavica; 34; 89–107.

Öhlander; Magnus (2004b): ”Kulturmöten i sjukvården”; i Invandrare & minoriteter; 31(5–6); 5–9.

Öhlander; Magnus (2005). ”Kulturbundna främlingar. Kulturresonemang i texter om invan-drarpatienter”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur används och görs socialt verksamt; Lund: Studentlitteratur.

Citeringar i Crossref