Konferensartikel

”Och du ska göra lite etno”

Minna Räsänen
Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden

Sinna Lindquist
Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:72, s. 871-879

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Antropologi och etnologi har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet inom människadatorinteraktion; MDI. MDI är ett multidisciplinärt forskningsområde där bland annat antropologier; industridesigners; ingenjörer; systemutvecklare; psykologer och grafiker möts. Forskningen är design- och problemorienterad och syftar till att på olika sätt bidra till mer användbara tekniska system och artefakter. För att förstå människors förutsättningar för teknikanvändning i vardagen; både agerandet och kontexten som helhet; har de etnografiska metoderna fått stor genomslagskraft inom MDI.

I den här artikeln för vi en problematiserande diskussion om hur etnografi gestaltas inom MDI. Vilka konsekvenser får dessa gestaltningar inom de etnografiska vetenskapernas identitet och legitimitet inom MDI? Vilken kunskapssyn blir rådande? Är antropologi och etnologi endast reducerat till beskrivningar av fältstudier? Som exempel har vi i projektet CoPLand som syftar till att utveckla teknik för kunskapsutbyte inom nomadiserande lärargrupper; exempelvis modersmålslärare och svensklärare utomlands.

Inom MDI-relaterade forskningsprojekt blir reflektionen som måste till vid varje fältstudie; där det skrivande subjektet ofta saknas; summan av projektdeltagarnas alla reflektioner och blir till den data som ska föras in i designen och i utvecklingsprojektet. Den djupa subjektiva reflektionen; som kanske för med sig en stark känsla av något som inte berör teknikutveckling; lämnas därhän. I CoPLand blev det annorlunda och en rapport som berör den studerade lärargruppens arbetsvillkor; men fokus på social betydelse och maktaspekter ska snart publiceras.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; R. J. (1994): “Representations and Requirements: The Value of Ethnography in System Design”; Human-Computer Interaction Volume 9; 1994: 151–182. Lawrence Erl-baum Associates; Inc.

Arvola; Mattias. (2003): Good to use! Use quality of multi-user applications in the home. Li-centiat uppsats. Linköping: Linköpings universitet.

Bader; Gail och James M. Nyce (1998): “When Only the Self Is Real: Theory and Practice In the Development Community.” The Journal of Computer Documentation; February 1998; Vol 22; 1: 5–10.

Ball; Linden J. och Thomas C. Ormerod (2000): “Putting ethnography to work: the case for a cognitive ethnography of design”; International Journal of Human-Computer Studies Vol-ume 53; Issue 1; July 2000: 147–168. Academic Press.

Bentley; R.; Hughes; J.A.; Randall; D.; Rodden; T.; Sawyer; P.; Shapiro; D. och I. Som-merville (1992): “Ethnographically-Informed System Design for Air Traffic Control”; CSCW Proceedings; 3; November 1992: 123–129.

Blomberg; Jeanette (2003): “An Ethnographic Approach to Design.” Julie A. Jacko och An-drew Sears; (red.) The human-computer interaction handbook: fundamentals; evolving technologies and emerging applications; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; Inc. s. 964–986.

Blomberg; Jeanette L (1995): “Ethnography: Aligning field studies of work and system de-sign.” Andrey F. Monk och Nigel Gilbert (red.) Perspectives on HCI – Diverse Ap-proaches. London: Academic Press.

Blomberg; J.; Giacomi; J.; Mosher. A. och Swenton-Wall; P. (1993): “Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design.” D.

huler och A. Nimioka (red.) Participatory Design: Principles and Practice. London; UK: Lawrence Erlbaum Associates s. 123–155.

Bogdan; Cristian (2003): (avhandling) IT-design for Amateur Communities. Stockholm: KTH.

Bogdan; Cristian och Severinson-Eklundh; Kerstin (2003): “Fingerprint: Supporting Social Awareness in a Translucent Sensor-Mediated Cue-Based Environment”; Short paper pre-senterat på CHI in Vienna; våren 2003.

Bogdan; Cristian och Sandor; Ovidiu (2004): “Hand in Hand: Sustainability of System and Community Practice in Knowledge Support”. Workshop paper presenterat på CSCW i Chicago; våren 2004.

Bødker; S.; Ehn; P.; Sjögren; D.; och Sundblad; Y. (2000): “Co-operative Design - perspec-tives on 20 years with ‘the Scandinavian IT Design Model’”. Proceedings of NordiCHI 2000.

Crabtree; Andy. 2003. Designing collaborative systems: a practical guide to ethnography. London: Springer.

Dekker; Sidney W.A.; Nyce; James M.; och Robert R. Hoffman (2003): “From Contextual Inquiry to Designable Futures: What Do We Need to Get There?” IEEE Intelligent Systems March/April 2003: 74–77.

Dekker; Sidney W.A. och James M. Nyce (2004): “How can ergonomics influence design? Moving from research findings to future systems”. Ergonomics; December 2004; vol. 47; No. 15: 1624–1639.

Forsythe; Diana E. (1999): “It’s Just a Matter of Common Sense: Ethnography as Invisible Work.” Computer Supported Cooperative Work; CSCW 8: 127–145.

Garsten; Christina (2000): “Korsdrag: Socialantropologi i blandade akademiska miljöer”. An-tropologiska Studier n:o 68–69 2000.

Greenbaum; J. och Kyng; M. (1991): Design at work: Cooperative design of computer sys-tems. Hillsdale; New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Gemzöe; Lena (red.) (2004): Nutida Etnografi – Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Nya Doxa.

Geertz; Clifford (1973/1993): The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press.

Hannerz; Ulf (2001): “Anthropology”. Smelser; Neil och Paul Baltes (red.) International En-cyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier.

Hughes; J.; King; V.; Rodden; T; och H. Andersen (1994): “Moving out from the control room: Ethnography in System Design” Proceedings of the conference on Computer sup-ported cooperative work October 1994. ACM Press New York; NY; USA.

Hudges; J. A.; Randall; D. och Shapiro; D. (1993): “From ethnographic record to system de-sign: Some experiences from the field”. Computer Supported Cooperative Work CSCW; 1: 123–141.

Lindquist; Sinna. (2005): “The researcher’s role at stake – The meeting between the objective researcher and the subjective individual.” CID publikationer; Stockholm: KTH. (Svensk kort version “Forskarrollen sätts på prov- möte mellan den objektiva forskarrollen och den subjektiva människan i forskning om teknik” i Book of abstracts; Genuskonferensen Teori möter verklighet; Malmö 2005.)

Nardi; Bonnie A. (1997): “The Use of Ethnographic Methods in Design and Evaluation – Chapter 15.” M. Helander; T.K. Landauer och P. Prabhu (red.) Handbook of Human-Com-puter Interaction; second edition; s. 361–366. Elsevier Science B.V.

Nyce; James M. och Bader; Gail (2002): “On Foundational Categories in Software Develop-ment.” C. Floyd; Y. Dittrich och R. Klischewski (red.) Social thinking – software in prac-tice. Cambridge: MIT Press.

Nyce; James M. och Löwgren; J. (1995): “Toward Foundational Analysis in Human-Com-puter Interaction.” Thomas; P.J. (red.) The Social and Interactional Dimensions of Human- Computer Interfaces. Cambridge University Press.

Palmenfelt; Ulf (1993): Per Arvid Säves möten med människor och sägner. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Pycock; James och John Bowers (1996): “Getting Others To Get It Right. An Ethnography of Design Work in the Fashion Industry.” Proceedings of the 1996 ACM conference on Com-puter supported cooperative work; 1996: 219 – 228. ACM Press; New York; NY; USA.

Sommerville; I.; Rodden; T.; Sawyer; P. och R. Bentley (1992): “Sociologists Can be Sur-prisingly Useful in Interactive Systems Design.” Proceedings of the HCI’92 Conference on People and Computers VII; 1992: 341–353.

Suchman; Lucy A. (1987): Plans and Situated Actions – The problem of human machine communication. Cambridge University Press.

Suchman; L. A.; Schuler; D.; och A.Namioka (1993): Participatory Design: Principles and Practices. Hillsdale; N.J.: Lawerence Erlbaum Associates.

Sundblad; Yngve (red.) (2004): Studies of Co-designed Prototypes in Family Context. Deliv-erable 1.3 & 2.3 • 2004-02-09 (http://interliving.kth.se)

CoPLand projektet: http://copland.nada.kth.se/

Citeringar i Crossref