Konferensartikel

På vandring i naturens teater

Anna Samuelsson
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:73, s. 881-906

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Med utgångspunkt i en studie av Naturhistoriska riksmuseets samtida utställningar; samt museihistoriska tillbakablickar; diskuterar papret berättelser om naturens ordning och (re)produktionen av natur och kultur. Det analytiska perspektivet är semotiskt- dekonstruktivistiskt. En utgångspunkt är att distinktionen mellan natur (naturalia) och kultur (artificialia); vilken kommer till uttryck i både vetenskapernas och museernas indelningar; och i utställningarnas exkluderingar av konventionella tecken för människa och kultur; är problematisk då miljöproblemen kan sägas hända i skärningspunkten mellan dessa. Exempel på mer konkreta frågeställningar: Vilken roll spelar bildkonstens konstruktion av naturen? Hur framställs människan? Hur kommer ekologin in i utställningarna och i så fall vilken ekologi? Hur kommer kulturella värderingar och föreställningar om kön och normalitet till uttryck? Vad betyder kuriosans försvinnande….?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ariès; Philippe. Images of man and Death. Cambridge; Mass. Harvard University Press; London 1985.

Bachtin; Michail; Rabelais och skrattets historia. Franqois Rabelais verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen. Anthropos 1991 (1965).

Beckman; Jenny; Naturens palats. Nybyggnad; vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866 – 1925 (Diss). Atlantis; Stockholm 1999.

Bellman; RA; ”Museets dolda skatter” i Göteborgs tidningen 980708.

Bennett; Tony; The Birth of the Museum. History; Theory; Politics; Routhledge; London 1995.

Brusewitz; ”Riksmuseet genom tiderna” i Engström; Kjell (red.); Naturen berättar – utveck-ling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet; Naturhistoriska riksmuseet; Stockholm 1989.

Carlsson; Göran – Ågren; Per Uno; Utställningsspråk – Om utställningar för upplevelse och kunskap; Prisma; Stockholm 1982.

Crist; Eileen; Images of Animals. Antropomorphism and the Animal Mind. Temple University Press; Philadelphia 2000 (1999).

Douglas; Mary; Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu. Nya Doxa; Nora 1997 (1966).

Edström; Per Simon; ”Spåren av vaxkabinettet”; i Ett resande vaxkabinett; Statens historiska museums utställningskatalog nr 328; Stockholm 1999.

Engström; Kjell (red.); Naturen berättar. Utveckling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. 1989

Ekenstam; Claes; Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950. Gidlund 1993.

Elias; Norbert; Sedernas historia. Del 1 av Norbert Elias civilisationsteori. Atlantis; Stock-holm 1989 (1939)

Elias; Norbert; Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Del 2 av Norbert Elias civilisationsteori. Atlantis; Stockholm 1989 (1939)

Florin; Maja; ”Med bion i taket kom besökarna – och vinsten”; Veckans affärer nr 6 1994.

Foucault; Michel; Övervakning och straff: Fängelsets födelse. Arkiv förlag; Lund 1987 (1975).

Frykman; Jonas – Löfgren; Orvar; Den kultiverade människan. Liber förlag; Malmö 1987 (1979).

Göteborgs museum 1861–1911 af musei ombudsman; Göteborg 1911.

Ganetz; Hillevi; ”Skogens konung och djurens konung i TV. Natur; kultur och genus i naturfilm”; i Nordicom Information nr 1 2004.

Hallgren; Clas; Från Darwinism till konst; Det etnografiska Museet i Stockholm vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet; Etnografiska museet; Stockholm; 2003 (e-bok)

Haraway; Donna; “Teddy Bear Patriarchy. Taxedermy in the garden of Eden; New York City 1908–1936.” Primate Visions. Gender; Race and Nature in the world of modern science; Routhledge; London 1989.

Holmberg; Tora; Vetenskap på gränsen. (Diss; sociologiska institutionen; Uppsala univer-sitet); Arkiv; Lund 2005.

Hooper-Greenhill; Eilean; Museums and the Shaping of Knowledge. Routhledge; London 1992.

Isaksson; Anne Adre; ”Mycket att ta tag i för Riksmuseets nya chef”; i DIK-forum nr 9 2002

Johannisson; Karin; Kroppens tunna skal – sex essäer om kropp; historia och kultur. Nor-stedts förlag; Stockholm 1997.

Johannisson; Karin; Medicinens öga. Sjukdom; medicin och samhälle – historiska erfaren- heter. Norstedts; Stockholm 1990.

Jägerskiöld; L. A.; Naturhistoriska Museet i Slottsskogen – dess historia; byggnad; inredning och invigning; Göteborg 1924.

Kaufman; Joe; Så funkar kroppen. Carlsen/if 1976.

Lakoff; George – Johnson; Mark; Metaphors we live by; The University of Chicago Press; Chicago 1980.

Larsson; Margareta; Kroppens rationalisering. Folkhälsoupplysning under 1700-talets andra hälft. Stockholm; sociologiska institutionen 1993.

Lindroth; Sten; Kungliga svenska vetenskapsakademins historia II. Tiden 1783–1818.

Löfquist och Valmet i Svenska Museer 1/1990.

Löwgren; Yngve; Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet. Ett bidrag till zoologiens his-toria. Lychnos bibliotek 13; Uppsala 1952.

Lupton; Deborah; Medicine as Culture – Illness; Disease and the Body in Western Societies. Sage Publications; London 1994.

Macgregor; Arthur – Impey; Oliver (red.); The Origins of Museums – The Cabinett of Curi-osities in Sixteenth and Seventeeth- century Europe. Clarendon Press; Oxford 1985.

Mauries; Patrick; Cabinets of Curiosities. Thames and Hudson; London 2002.

McNeil; John; Something new under the sun. An environmental history of the twentieth cen-tury. Penguin 2000.

Merleau-Ponty; Kroppens fenomenologi. Daidalos; Göteborg 1999.

Naturhistoriska riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling. Almqvist och Wiksell. Stockholm 1916.

Rotkirch; Anna; ”Naturligtvis? Moderskap; essentialism och evolutionsteori”; i Kvinnofor-skning nr 3 2003.

Samuelsson; Anna; Döden; kroppen och moderniteten – En studie av dödens visuella uttryck i samhällshistorisk kontext. C- uppsats; sociologiska institutionen; Uppsala Universitet 1999.

Sidén; Karin; ”Människokroppen som ideal och avvikelse”; i Kroppen. Konst och vetenskap. Nationalmusei utställningskatalog nr 642; 2005.

Sjögren; Lennart; ”Den absurda möjligheten”; i Ellenius; Allan; Brummer; Hans Henrik (red); Naturen som livsrum. Ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst.

Sörlin; Sverker; ”Den museala naturen”; i Lundberg; Bengt – Rådberg; Per (red.); Kunskap-sarv och museum: rapport från museidagarna 1995 och 1996 i Umeå. Umeå Universitet 1997.

Stilleben. Nationalmusei utställningskatalog 580; Bra Böcker; Stockholm 1993.

horman; Staffan; ”Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”; i Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi. Carlsson: Råden för museivetenskaplig for-skning 1997.

Weimarc; Torsten; Akademi och Anatomi; Brutus Östlings bokförlag Symposion Stock-holm/Stehag 1996.

Wonders; Karen; Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums of Natural History. Almqvist och Wiksell; Uppsala 1993.

Wright; Georg Henrik von; Vetenskapen och förnuftet. Ett försök till orientering. Månpocket; Stockholm 1988 (1986).

Åhrén Snickare; Eva; “Kroppar av vax. Modeller och preparat i konst och vetenskap”; i Krop-pen; konst och vetenskap. Nationalmusei utställningskatalog nr 642; 2005.

Citeringar i Crossref