Konferensartikel

Professorn och kärleken

Christine Sarrimo
Malmö högskola Området för konst, kultur och kommunikation (K3), Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:75, s. 923-938

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; Ulrika (2004): Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp; diss. Lunds universitet; Lund: Bokbox förlag.

Bentham; Jeremy (1791): Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas; övers och introduktion Frans Lundgren; Nora: Nya Doxa 2002.

Camus; Albert (1942): Främlingen; övers Sigfrid Lindström; Stockholm: Albert Bonniers förlag 1998.

Coetzee J M (1999): Onåd; övers Thomas Preis; Stockholm: Månpocket 2000.

Doktorandhandboken; Högskoleverket; www.doktorandhandboken.nu/handledning; 2004-03-03.

Edgren; Monika (2004): ”Att återupprätta äran. Språk; subjekt och sexuellt våld i äldre tid”; i Kvinnovetenskaplig tidskrift 3: 04.

Foucault; Michel (1975): ”Le Panoptisme”; i Surveiller et Punir. Naissance de la prison; Paris: Gallimard.

Foucault; Michel (1976; 1984): Histoire de la sexualité; volym 1; La volonté de savoir; Paris: Gallimard 1976; volym 2; L’usage des plaisirs samt volym 3; Le souci de soi; Paris: Gal-limard 1984.

Moghissi; Haideh (1994): ”Racism and Sexism in Academic Practice: A Case Study”; i The Dynamics of ’Race’ and Gender. Some Feminist Interventions; red. Haleh Afshar; Mary Maynard; London: Taylor & Francis.

Mählck; Paula (2003): Mapping Gender in Academic Workplaces. Ways of Reproducing Gen-der Inequality within the Discourse of Equality; diss. Umeå universitet; Sociologiska in-stitutionen; nr 33.

Spengler; Oswald (1918; 1923): Västerlandets undergång. Konturer till en morfologi om världshistorien; övers Martin Tegen; Stockholm: Atlantis volym 1 1996; volym 2 1997.

Handlingar från Lunds universitet samt Statens ansvarsnämnd

Redogörelse ställd till prefekten; biträdande handledare samt professor vid institutionen; bi-laga 8 i Anmälan 2003-12-01; Lunds universitet; Dnr 6036; Kategori I A 31; s. 4.

Utdrag ur brevväxling mellan den anmälde och biträdande handledare; bilaga 7 i Anmälan 2003-12-01; s. 3.

Redogörelse i Anmälan 2003-12-01.

Komplettering till anmälan 2004-03-05; Lunds universitet; utdrag ur mejlkorrespondens.

Skrivelse 2004-04-15 Ä 2/2004 Aktbilaga 38; Statens ansvarsnämnd; Kommentar från anmä-laren.

Skrivelse 2004-03-16 Ä 2/2004 Aktbilaga 31; Statens ansvarsnämnd; Yttrande ställt till Sta-tens ansvarsnämnd från Sulf.

Redogörelse i ärende om disciplinansvar; bifogat till Skrivelse 2004-03-16 Ä 2/2004 Aktbi-laga 31; Statens ansvarsnämnd; bilaga 2; s. 2. Beslut 2004-06-23 Ä 2/2004; Statens Ansvarsnämd.

Citeringar i Crossref