Konferensartikel

Estetiska läroprocesser på lärarutbildningen

Karin Stigbrand
Journalistik och multimedia, Södertörns högskola, Sweden

Helena Danielsson
Film-Pedagogik HD, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:77, s. 955-976

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aulin-Gråhamn; Lena (2003) Kunskap och kompetens för ”Kultur i skolan”. Rapporter om utbildning 2003:6 Lärarutbildningen. Malmö högskola

Beckman; Petter (2003) Riv stängslen. Medierna som mötesplats: public journalism i svensk tappning. Institutet för Mediestudier. Stockholm

Boresson; Cecilia (2002) ”UR granskar medier.”UR-nytt nr 2 Utbildningsradion. Stockholm

Carlgren; Ingrid & Hörnqvist; Berit (1999) Skola i utveckling: När inget facit finns… – om skolutveckling i en decentraliserad skola. Skolverket. Stockholm

Chaib; Christina & Chaib; Mohamed & Ludvigsson; Ann (2004) Leva med ITiS: Nationell utvärdering av IT i skolan. Rapport 2004:1 Högskolan för lärarutbildning och kommuni-kation. Jönköping

Danielsson; Helena (2002) Att lära med media. Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video. Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet

Ds 1999:58 En strategi för kultur i skolan. Kulturdepartementet. Stockholm

Ds 2002:55 E-lärande som utmaning. Slutrapport från arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan. Utbildningsdepartementet. Stockholm

Feilitzen von; Cecilia & Carlsson; Ulla (eds.) (1999) Children and Media.

Image; Education; Participation The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen at Nordicom. Göteborg University

Feilitzen von; Cecilia & Carlsson; Ulla (eds.) (2003) Promote or Protect?

Perspectives on Media Literacy and Media Regulations. The UNESCO International Clear-inghouse on Children and Violence on the Screen at Nordicom. Göteborg University
Forsling; Karin; Högberg; Lasse & Johansson; Iréne (2004) Kom-M/IT-Projektet. Det

dgade textbegreppet i ett specialpedagogiskt sammanhang. Inst. för utbildningsvetenskap. 2004:1 Karlstads universitet. Karlstad

Grip; Lars (2003) Tittarögon. En rapport om vad som bestämmer TV-utbudet.

Våldsskildringsrådets skriftserie nr 30. Kulturdepartementet. Stockholm

Hansson; Kristina (2004) Att lära av varandra. Ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete i Piteå kommun. Svenska Filminstitutet. Stockholm

Högskoleverket (2005) Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. HSV. Stockholm

Learn IT (2004) Lärarstuderande och IT 2004. STEP / SCB. KK-stiftelsen. Stockholm

Lindqvist; Gunilla (red.) (1999) Vygotskij och skolan. Texter ur Vygotskijs psykologi kom-menterade som historia och aktualitet. Studentlitteratur. Lund.

Lundberg; Lotta & Räihä;Pia-Mari (2003) Scener från ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete – Kungsbacka 2001 – 2003. Kulturförvaltningen. Kungsbacka kommun

Lundgren; Pär (2002) Media Literacy and Image Ed

ation in Denmark; Finland and Swe-den. European Commission. Directorate General for Education and Culture.
Malmö högskola/ Svenska Filminstitutet (2002) ”Pyttesmå ändringar – radikala scenbyten.” Rapporter om utbildning 2002:1 Red. Lena Aulin-Gråhamn; Tommy Lindholm; Malmö högskola och Klas Viklund; Svenska Filminstitutet

Marner; Anders & Örtegren; Hans (2003) ”En kulturskola för alla: estetiska ämnen och läro-processer i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv.” Forskning i fokus 16/2003 Myndigheten för skolutveckling. Stockholm

Nilsson; Staffan (2003) Film och mediepedagogik 10 p. En fristående kurs och ett samarbete mellan Film i Dalarna; Högskolan Dalarna och Film och Biografmuséet i Säter. Film i Dalarna. Falun

Nord; Lars & Strömbäck; Jesper (red.)(2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur. Lund

Olson; Kristin & Boresson; Cecilia (2004) Medieresor – om medier för pedagoger. Utbild-ningsradion. Stockholm

SOU 1999:63 Att lära och leda: En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Utbild-ningsdepartementet. Stockholm

Sahlin;Åke (2001) “Stäng inte av! Film som verktyg för samtal.” Våldsskildringsrådets skriftserie nr 26. Kulturdepartementet. Stockholm

Stigbrand; Karin (1989) Mediekunskap i skolan. En studie av massmedieundervisningens ABC. Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet

Stigbrand; Karin & Lilja-Svensson; Margareta (1997) Mediekunniga lärare? – om lärarhög-skolorna och mediepedagogiken. Våldsskildringsrådets skriftserie nr 18. Kulturdeparte-mentet. Stockholm

Stigbrand; Karin & Stolpe; Sofie (red.) (2000) Tusen flickor om film och våld.

Våldsskildringsrådets skriftserie nr 23. Kulturdepartementet. Stockholm

Svenska Filminstitutet (2003) Agenda M Diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt ut-vecklingsarbete. Stockholm

Svenska Filminstitutet / Skolverket (2001) Film för lust och lärande. Liber. Stockholm

Svenska Filminstitutet (2003) Utveckling av film- och mediekunskap. Lärarutbildningar i samverkan med regionala resurscentrum för film och video. Slutredovisning till Utbild-ningsdepartementet; mars 2003. Stockholm

Utbildningsradion (2005) Zappa; knappa;chatta – om framtidens mediestödda lärande. En dokumentation av heldagsseminariet den 17 mars 2005. www.ur.se

Qvarsell; Birgitta (2000 a) ”Children´s use of media as transformed experience. educological and psychological dimensions.” In Van den Bergh; B & Van den Bulck; J (eds.) Children and Media: Multidisciplinary Approaches; CBGS-Publicaties 2000; Leuve-Apel-doorn/Netherlands: Garant

Qvarsell; Birgitta (2000 b) ”Media och informationsteknik i barns värld. Om framväxten av ett pedagogiskt forskningsfält – från TV till Internet.” Ingår i Löfberg.K & Qvarsell; B (2000) Nya villkor för socialisation? Pedagogik och samhällsfilosofi om nya media. Pedagogik & Media –seminariets skriftserie nr 7; 2000. Pedagogiska institutionen; Stock-holms universitet

Viklund; Klas (2000) ”Film lyfts fram i skolans nya kursplaner” i Reform i rörelse nr 6; Skolverket. Stockholm

Vygotskij; L.S. (1995/1939) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Göteborg

Elektroniska källor

www.sou.gov.se/barnkultur

– info om Aktionsgruppen för barnkultur
www.regeringen.se/sb/d

- info om Arbetsgruppen för IT och kultur (IT-politiska strategigruppen)
www.medieradet.se

info om Utbildnings- och Kulturdepartementets kommitté Medierådet
www.filmpedagogik.nu

- info om film och mediepedagogik
www.kks.se

- info om IT i lärarutbildningen; Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
www.sfi.se

- info om filmkulturell verksamhet; Svenska Filminstitutet

Citeringar i Crossref