Konferensartikel

Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet

Malin Sveningsson
Institutionen för Kultur och Kommunikation, Karlstads universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:78, s. 977-996

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Mötesplatserna på Internet drar till sig många människor; och framför allt är ungdomar stora användare. En av de mest populära svenska mötesplatserna på Nätet är Lunarstorm; som varje vecka besöks av så många som 81% av alla svenska ungdomar mellan 15 och 20 år. Använ-dandet av mötesplatser på Nätet gör att de vuxnas inblick i och kontroll över vad ungdomarna gör på sin fritid minskar; vilket ibland kan leda till moralisk panik. Under 2002 figurerade Lunarstorm i svenska medier. Det började med en serie artiklar som beskrev media hur ton-årsflickor blivit kontaktade på Lunarstorm och övertalade att ställa upp för pornografiska bil-der. Detta ledde vidare till en diskussion om hur tonårsflickorna framställde sig på Nätet; och det påstods att de ofta publicerade sexuellt utmanande bilder på sig själva.

Mediediskursen kring Lunarstorm väcker frågor om kvinnors sexualitet; som ofta setts som ett hot; både mot kvinnorna själva och mot samhället i stort. Kvinnors sexualitet erkänns ofta inte ens; utan det antas allmänt att de fallit offer för män som utnyttjar dem. Men är det möj-ligt att detta kan ha förändrats i dagens samhälle? Hur ser unga kvinnors attityder till sexuali-tet ut idag? Och vilken roll spelar mötesplatser på Nätet i dessa attityder? Kan mötesplatser på Nätet möjligen ses som ett rum där unga kvinnor på ett relativt säkert sätt kan experimentera med och utforska sexualitet och könsidentitet; och där ett uppvisande av kroppen kan ske; kanske på ett annat vis; och med delvis annan mening än i kontexter utanför nätet? En annan sida av problemet är att samtliga mediehistorier har handlat om tjejer och unga kvinnor; me-dan tonårspojkarnas framträdanden och självpresentationer inte problematiserats och diskute-rats över huvud taget. Men mötesplatser på Nätet innebär nya möjligheter även för dem att utveckla sina identiteter; experimentera med sexualitet och pröva ut nya; alternativa könsidentiteter - identiteter som de annars kanske inte skulle ha kunnat pröva på grund av krav och förväntningar från sin omgivning.

Syftet med denna studie är att se på de olika sätt varpå unga män och kvinnor presenterar sig själva på Lunarstorm. Vilka aspekter av sig själva väljer användarna att lyfta fram i sina självpresentationer? Framställs kön och sexualitet på stereotypa sätt eller uppmuntrar mediet till uttryckandet av nya alternativa former?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ambjörnsson; Fanny (2004): I en klass för sig. Genus och sexualitet bland gymnasietjejer; Stockholm: Ordfront.

Andréasson; Jesper (2003): ”Brudar; bärs och bögar – maskulinitet och sexualitet i en enkö-nad miljö” I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvandlingar. Poli-tisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos; s. 25–46.

Bertilsdotter; Hanna (2003): ”Att fetischera det ”normala”. Bisexualitet utifrån några unga mäns berättelser” I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvand-lingar. Politisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos; s. 239–270.

Bjerrum Nielsen; Harriet & Rudberg; Monica (1994): Psychological Gender and Modernity; Oslo: Scandinavian University Press.

Boëthius; Ulf (1993): ”Ungdomar; medier och moraliska paniker” I Johan Fornäs; Ulf Bo-ëthius & Bo Reimer (red.); Ungdomar i skilda sfärer. FUS-rapport nr 5. Stock-holm/Stehag: Bruno Östlings förlag Symposion.

Cohen; Stanley (1972): Folk devils and moral panics: the creation of the mods and rockers; London: MacGibbon & Kee.

Connell; Robert W. (1995): Masculinities; Berkeley: University of California Press.

Dery; Mark (1994): (red.); Flame wars. The discourse of Cyberculture; Durham: Duke uni-versity Press.

Dubrovsky; Vitaly J.; Kiesler; Sara & Sethna; Beheruz N. (1991): “The Equalization Phe-nomenon: Status Effects in Computer-Mediated and Face-to-Face Decision-Making Groups”; Human-Computer Interaction; 6; s. 119–146.

Ess; Charles (2003): “Ethical decision.making and Internet research: recommendations from the AoIR Ethics Working Committee”; I Elizabeth A. Buchanan (red.); Virtual Research Ethics: Issues and Controversies; Hershey: Idea Group Publishing.

Frisell; Ann (1996): Kärlek utan sex går an- : -men inte sex utan kärlek : om gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet; Tumba: Mångkulturellt centrum.

Ganetz; Hillevi (1992): ”Butiken; hemmet och kvinnligheten som maskerad. Drivplatser och platser för kvinnligt skapande”; I Johan Fornäs; Ulf Boëthius; Hillevi Ganetz & Bo Reimer (red.); Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport nr 4. Stockholm/Stehag: Bruno Öst-lings förlag Symposion.

Giddens; Anthony (1991): Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age; Cambridge: Polity Press.

Goffman; Erving (1959/1990): The Presentation of Self in Everyday Life; London: Penguin books.

Göthlund; Annette (1997): Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete; Linkö-ping: Linköping studies in Art and Science; 167.

Hammarén; Nils (2003): “Horor; players och de Andra. Killar och sexualitet i det nya Sve-rige”; I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos.

Hård af Segerstad; Ylva (2000): “Swedish Chat Rooms”; M/C: A Journal of Media and Cul-ture 3(4). http://www.api-network.com/mc/0008/swedish.html (2000-10-30).

Karlsson; AnnaMalin (2002): Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan; Acta Universitatis Stockholmiensis. New series 25. Stockholm: Almquist & Wiksell.

Ladendorf; M. (2002) Cyberzines: Irony and parody as strategies in a feminist sphere. I Fornäs; J.; Klein; K.; Ladendorf; M.; Sundén; J.; & Sveningsson; M. (red.); Digital Bor-derlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. Amherst: Peter Lang.

Lewis; Lisa A. (1993): “Being Discovered: The Emergence of Female Address on MTV”; I Lawrence Grossberg; Andrew Goodwin & Simon Frith (red.); Sound and Vision: The Mu-sic Video Reader; London: Routledge.

Ma; Ringo (1996): “Computer-Mediated Conversations as a New Dimension of Intercultural Communication between East Asian and North American College Students”; I Susan Her-ring (red.); Computer-Mediated Communication. Linguistic; Social and Cross-Cultural Perspectives; Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

McRobbie; Angela & Garber; Jennie (1975); “Girls and Subcultures. An exploration”; I Stuart Hall & Tony Jefferson (red.); Resistance through rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge.

Miller; D. & Slater; D. (2000) The Internet: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg.

Parks; Malcolm R. & Floyd; Kory (1996) Making friends in Cyberspace. Journal of Commu-nication 46(1).

Short; John A.; Williams; Ederyn; & Christie; Bruce (1976): The social psychology of tele-communications; New York: John Wiley & Sons.

Sproull; Lee & Kiesler; Sara (1991): Connections. New Ways of Working in the Networked Organization; Cambridge: MIT Press.

Sveningsson; Malin (2001a): Creating a Sense of Community. Experiences from a Swedish Web Chat; Linköping: Linköping Studies in Art and Science; 233.

Sveningsson; Malin (2001b): “An antisocial way to meet. Social representations of the Inter-net”; I Mohamed Chaib (red.); Perspectives on Computer Interactions – a multidisciplin-ary reader; Lund: Studentlitteratur.

Sveningsson; Malin (2002): “Cyberlove. Creating Romantic Relationships on the Net”; I Johan Fornäs; Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny Sundén & Malin Sveningsson (red.); Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet; Amherst: Peter Lang Publishing.

Sveningsson; Malin (2003): “Ethics in Internet Ethnography”; I Elizabeth A. Buchanan (red.); Virtual Research Ethics: Issues and Controversies; Hershey: Idea Group Publishing.

Sveningsson; Malin (2005): Ungdomars självpresentationer i en svensk webbgemenskap. Pa-per presented at the 17th. Nordic Conference on Media and Communication Research; Aalborg; August 11 –14; 2005.

Sveningsson; Malin; Lövheim; Mia & Bergquist; Magnus (red.) (2003): Att fånga Nätet: Kvalitativa Metoder för Internetforskning; Lund: Studentlitteratur.

Van Gelder; Lindsy (1991): “The Strange Case of the Electronic Lover”; I Charles Dunlop & Rob Kling (red.); Computerization and Controversy. Value Conflicts and Social Choices; London: Academic Press.

Witmer; Diane F. & Katzman; Sandra Lee (1998): “Smile when you say that: graphic accents as Gender markers in Computer-mediated communication”; In Fay Sudweeks; Margaret McLaughlin & Sheizaf Rafaeli (red.); Network and Netplay. Virtual Groups on the Inter-net. Menlo Park: AAAI Press/The MIT Press.

Zickmund; Susan (2000): “Approaching the radical other: The discursive culture of cyber-hate”; I David Bell & Barbara. M. Kennedy (red.); The Cybercultures Reader; London: Routledge.

Övriga källor:

Anneli Englund; Fält/förändringsarbetare Socialkontoret Centrum; Norrköping: personlig kommunikation (e-post).

Citeringar i Crossref