Konferensartikel

En analys av GenoChoice av Virgil Wong

Karin Wagner
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation, Chalmers, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:82, s. 1047-1063

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Som en trovärdig webbsajt för ett sjukhus ter sig detta satiriska nätkonstverk; där besökaren får lämna sin DNA-kod och beställa ett skräddarsytt barn och minimera dess genetiska defekter efter en fastställd prislista. Konstnären utnyttjar mediets interaktivitet och sin kunskap om webbdesignens konventioner; för att dra in besökaren i verket. GenoChoice fokuserar på etiska frågor om reproduktion och tänjer på gränserna för vår tillit till vetenskapen. Hur skapas vetenskaplig auktoritet; både vad det gäller medicin och datateknik? Vilka beslut måste föräldrar vara beredda att fatta i framtiden? Är verkets scenario så osannolikt eller är det på gränsen till möjligt redan nu? Analysen av detta verk tar upp dessa frågor och belyser det samtidigt i ljuset av annan samtidskonst.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; Lennart; ”Att begära äktenskap och adoption är inte queer”; Göteborgs Fria Tid-ning; 050423.

Assisterad befruktning; yttrande från Statens medicinsk-etiska råd 04051995; http://www.smer.gov.se/svenska/yttranden/befruktning.htm 050505

Barthes; Roland (1982): ”The reality effect”; French literary theory today. A reader; i Tzve-tan Todorov (red.); Cambridge: Cambridge University Press; s. 11–17.

-----; (1969): Mytologier; Staffanstorp: Cavefors.

Buchanan; Allen; Dan W. Brock; Norman Daniels & Daniel Wikler (1997): From Chance to Choice. Genetics and Justice; Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Bäck-Wiklund; Margareta & Thomas Johansson (red.) (2003): Nätverksfamiljen. Modernitet och mångfald; Stockholm: Natur och kultur.

Celander-Jörgensen; Lena (2003): Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusper-spektiv; examensarbete i civilrätt; Stockholms universitet.

Environmental Health Educators’ Quarterly; maj 2002; http://sciencepark.mdanderson.org/cred/newsletters/2002-05.html 050505.

Fitzgerald; Jennifer (1998): ”Geneticizing Disability: The Human Genome Project and the Commodification”; i Issues in Law & Medicine; vol. 14; nr 2.

Franklin; Sarah & Susan McKinnon (red.) (2001): Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies. Durham; NC: Duke University Press. Genetiska fingeravtryck; Ds 2004:35 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/27189 050524

Genette; Gérard (1997): Paratexts. Tresholds of interpretation; Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Ginzburg; Carlo (1989): ”Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter”; i Ledtrådar. Essäer om förbjuden kunskap och dold historia; Stockholm: Häften för kritiska studier; s. 8–39.

Hayles; Katherine N. (1998): ”The Condition of Virtuality”; i Peter Lunenfeld (red.); The Digital Dialectic; Cambridge; Mass: MIT Press; s. 68–94.

----- (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics; Literature and Informatics; Chicago; Ill.: Univ. of Chicago Press.

Larsson Sjöberg; Kristina (2000): Barndom i länkade familjesystem. Om samhörighet och åtskillnad. Örebro: Örebro Studies 19.

Meininger; Herman; Parental Decisions After Prenatal Diagnosis of Foetal Defects. Papper presenterat på 10th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities; 8 juli 1996. Helsinki; Finland.

Pinto Sherer; Theresa; Can two men make a baby? Researchers say it’s possible; but lawmak-ers must pave the way.
http://archive.salon.com/mwt/feature/2001/01/31/eggs/print.html 050505.

Stock; Gregory (2002): Redesigning humans: Our inevitable genetic future; Boston: Hough-ton Mifflin.

echnology; Teaching; and Learning; kurs vid University of California; ht 2004

tp://tepserver.ucsd.edu/courses/tep203/fa04/b/classnotes/hoax.html 050505

Tatchell; Peter; “Not tickling Mugabe’s fancy”; Tribune; 971024.

Wagner; Karin (2003): Fotografi som digital bild. Narration och navigation i fyra nordiska konstverk; Studies in Art and Architecture; 17. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gotho-burgensis.

Åsberg; Cecilia (2005): Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer; Linköping studies in arts and science; 303. Diss. Linköping: Tema genus; Linköpings universitet.

Konstprojekt

Anker; Suzanne; Geneculture; http://www.geneculture.org/cmp/babies.shtml 050505

Collins; Susan; Tate in Space; http://www.tate.org.uk/space/default.htm 050505

Samtal mellan Susan Collins och Jemima Rellie 040220

www.dshed.net/digest/04/content/week2/tate.pdf 050505

Piccinini; Patricia; We are family;.http://www.patriciapiccinini.net/ 050505

Shulgin; Alexei; Electroboutique; http://www.electroboutique.com 050505

Wong; Virgil; GenoChoice; http://www.genochoice.com 050505

Övriga webbsidor

Ivinson Memorial Hospital; http://www.ivinsonhospital.org/ 050505

Mumsnet Web guide; http://www.mumsnet.com/webguide/22.html 050505

Museum of Hoaxes; http://www.museumofhoaxes.com/hoaxsites.html 050505

Nyack Hospital; http://www.nyackhospital.org/default.htm 050505

Bildreferens

W. Eugene Smith; The walk to paradise garden; http://www.masters-of-photography.com/S/smith/smith_children_walking_full.html 050505 1063

Citeringar i Crossref