Konferensartikel

Dekonstruktiv konst; genus och dåtid

Ann Werner
Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:84, s. 1075-1082

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I den avantgardiska feministiska konsten idag finns exempel på hur konst/kultur från dåtid återanvänds; dekonstrueras och skapar ny mening. Genom att använda berättelser om kvinnor som inte vanligtvis inkluderas i historien eller konsten så ifrågasätts den dominerande ”stora” berättelsen. Att använda kultur från dåtid på ett sätt som belyser likheter och skillnader i re-presentationer av kvinnor då och nu riktar kritik mot både dåtidens och nutidens maktord-ningar. I det här pappret diskuteras två exempel på svensk samtidskonst; som arbetar med feministisk dekonstruktion av dåtidens kultur. Hur förhåller sig verken till dåtid och nutid samt vilken betydelse får receptionen av dem? På vilket sätt påverkar genreindelningar recep-tion av samtidskonst? Hur skapas gränser mellan historia; politik och konst och vad blir re-sultatet av dessa gränser? Syftet med att läsa två samtida verk; ”Blondie” och ”Talking Puz-zaya”; är inte att analysera dem med hjälp av dekonstruktiv teori utan att visa hur de korre-sponderar med de teoretiska strömningarna.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aronsson; Peter (2004): Historiebruk; Lund: Studentlitteratur.

Elam; Diane (1994): Feminism and Deconstruction: Ms. en Abyme; London: Routledge.

Eriksen; Anne (1999): Historie; minne og myte; Oslo: Pax Forlag A/S.

Hall; Stuart (1997): Representation: Cultural Representations and Signifying Practises; Lon-don: Sage.

Horgby; Björn & Dag Lindström (2002): ”Begreppet kulturarv – något för historievetenska-pen?” i Historisk tidskrift 2002:2.

Karp; Ivan & Fred Wilson (1996): ”Constructing the Spectacle of Culture in Museums” I Reesa Greenberg; Bruce W Ferguson & Sandy Nairne (red.): Thinking about Exhibitions; London: Routledge.

Kirshenblatt-Gimblett; Barbara (1998): Destination Culture: Tourism; Museums and Heri-tage; Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Persson; Eva (2004): ”Det kannibalistiska museet” i Nordisk Museologi; nr. 1 2004.

Pollock; Griselda (1995): ”Det moderna och kvinnlighetens rum” i Anna Lena Lindberg (red.): Konst; kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism; Stockholm: Nordstedts.

Citeringar i Crossref