Konferensartikel

Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden

Eva Änggård
Tema Barn, Institutionen för Tema, Linköping Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:89, s. 1119-1139

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Alanen; Leena (2001): “Childhood as a Generational Condition: Children’s Daily Lives in a Central Finland Town”; i L. Alanen & B. Mayall (red.) Conceptualizing Child-Adult Relations; London & New York: Routledge Falmer; s. 129–143.

Aronsson; Karin (1997): Barns världar – barns bilder; Stockholm: Natur och Kultur.

Bakhtin; Mikhail (1981): The Dialogic Imagination. Four Essays; Austin: University of Texas Press.

Bakhtin; Mikhail (1986): Speech Genres and Other Late Essays; Austin: University of Texas Press.

Bachtin; Michail (1991): Dostojevskijs poetik; Gråbo: Anthropos.

Bendroth Karlsson; Marie (1996): Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman; (Diss.) (Linköping Studies in Art and Science; 150) Linköping: Univ.

Benjamin; Walter (1997): ”Konstverket i reproduktionsåldern”; I L. Furuland & J. Svedjedal (red.) Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälleLund: Studentlitteratur; s. 100–129.

Berg; Lars-Erik (1992): Den lekande människan. En socialpsykologisk analys av lekandets dynamik; Lund: Studentlitteratur.

Bjurström; Erling (1997): Högt & lågt – Smak och stil i ungdomskulturen; (Diss.) (Stockholms universitet; JMK) Umeå: Boréa Bokförlag.

Bjurström; Erling & Lilliestam; Lars (1994): ”Stilens markörer”; i J. Fornäs m. fl. (red.) Ungdomskultur i Sverige; (FUS-rapport nr 6) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bok-förlag Symposium; s. 203–232.

Bourdieu; Pierre (1989): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste; London: Routledge.

Brembeck; Helene (1996): ”Postmodern barndom”; i H. Brembeck & B. Johansson (red.) Postmodern barndom; (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige; 23) Göteborg: Univ.; s. 9–19.

Brembeck; Helene & Johansson; Barbro (red.) (1996): Postmodern barndom. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige; 23) Göteborg: Univ.

Brembeck; Helene; Berggren Torell; Viveka; Falkström; Marie & Johansson; Barbro (red.) (2001): Det konsumerande barnet. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige; 34) Göteborg: Univ.

Buckingham; David (1998): “Re-Constructing the Child Audience”; i M. Haldar & I. Frønes (red.) Digital barndom; Oslo: Ad Notam Gyldendal; s. 34–50.

Burr; Vivien (1995): An Introduction to Social Constructionism; London: Routledge.

Cornell; Peter m.fl. (red.) (1988): Bildanalys. Teorier; metoder; begrepp; Stockholm: Gidlund.

Corsaro; William A. (1985): Friendship and Peer Culture in the Early Years; Noorwood; N. J.: Ablex Publishing Corporation.

Corsaro; William A. (1997): The Sociology of Childhood; London: Sage Publications.

Duncum; Paul (1997) “Subjects and Themes in Children’s Unsolicited Drawing and Gender Socialization”; i A. Kindler (ed.) Child Development in Art; Reston: NAEA; s. 105–114.

Dyson; Anne H. (1997): Writing Superheroes. Contemporary Childhood; Popular Culture; and Classroom Literacy; New York: Teachers College Press.

Eckert; Gisela (2001): Wasting Time or Having Fun? Cultural Meanings of Children and Childhood; (Diss.) (Linköping Studies in Art and Science; 226) Linköping: Univ.

Fornäs; Johan (1994) Ungdom; kultur och identitet. I: J. Fornäs m. fl. (red.); Ungdomskultur i Sverige; (FUS-rapport nr 6) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium; s. 13–26

Fornäs; Johan m. fl. (red.) (1994): Ungdomskultur i Sverige. (FUS-rapport nr 6) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Ganetz; Hillevi (2000): ”Fina och fula änglar?”; i K. Jonsson & A. Öhman (red.); Populära fiktioner; Stockholm: Symposium; s. 23–35.

Giroux; Henry A. (1997): “Are Disney Movies Good for Your Kids?”; i S. R. Steinberg & J. L. Kincheloe (red.); Kinderculture: The Corporate Construction of Childhood; Boulder; Colo. & Oxford: Westview Press; s. 53–67.

Gombrich; Ernst H. (1968): Konst och illusion. En studie i bildframställningens psykologi; Stockholm: Rabén & Sjögren.

Goodnow; Jacqueline J.; Wilkins; Paula & Dawes; Leslie (1986): “Acquiring Cultural Forms: Cognitive Aspects of Socialization Illustrated by Children’s Drawings and Judgments of Drawings”; i International Journal of Behavioral Development; 9; s. 485–505.

Hake; Karin (2003): “Five-Year-Old’s Fascination for Television. A Comparative Study”; i I. Rydin (red.) Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making; Göteborg: Nordicom; Göteborg Univ.; s. 31–49.

Halldén; Gunilla (2003): ”Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”; i Pedagogisk Forskning i Sverige; 8:1–2; s. 12–23.

Hanson; Hasse & Sommansson; Agneta (1998): Kulturens asplöv. (En idéskrift från sekretariatet för Arbetsgruppen för Kultur i skolan) Stockholm: Fritzes.

James; Allison (1993): Childhood Identities. Self and Social Relationships in the Experience of the Child; Edinburgh: Edinburgh University Press.

James; Allison; Jenks; Chris & Prout; Alan (1998): Theorizing Childhood; Cambridge: Polity Press.

James; Allison & Prout; Alan (red.) (1990): Constructing and Reconstructing Childhood; London: Falmer Press.

Kline; Stephen (1993): Out of the Garden. Toys; TV; and Children’s Culture in the Age of Marketing; London & New York: Verso.

Kristeva; Julia (1986): The Kristeva Reader; Oxford: Blackwell.

Löfstedt; Ulla (2001); Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande; (Diss.) Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg Studies in Educational Sciences; 153) Göteborg: Univ.

Mouritsen; Flemming (1996): Legekultur. Essays om børnekultur leg og fortælling; (Skriftserie utgivet av Center for Kulturstudier; Medier og Formidling; 6) Odense: Univ.

Pedersen; Kristian (1999): Bo’s billedbog – en drengs billedmæssige socialisation; (Diss.) Köpenhamn: Dansk psykologisk Forlag.

Prout; Alan (2000): “Childhood Bodies: Construction; Agency and Hybridity” i A. Prout (red.) The Body; Childhood and Society; London: Macmillan Press Ltd; s. 1–18.

Read; Herbert (1953): Konst och personlighet; Stockholm: Natur och Kultur.

Read; Herbert (1956): Uppfostran genom konsten; Stockholm: Natur och Kultur.

Seiter; Ellen (1993): Sold Separately. Children and Parents in Consumer Culture; New Brunswick; N.J.: Rutgers University Press.
Silverman; Hugh J. (1990) (red.): Postmodernism – Philosophy and the Arts; London: Routledge.

Skoog; Eva (1995): Förskollärarens arbete med bild och form. En intervjuundersökning; (C-uppsats) (Institutionen för pedagogik och psykologi). Linköping: Univ.

Skoog; Eva (1998): Hur arbetar förskollärare med bild?; (Licentiatavhandling.) (Institutionen för pedagogik och psykologi) Linköping: Univ.

SOU 1997:121: Skolfrågor – Om skola i en ny tid; (Slutbetänkande av Skolakommittén) Stockholm: Fritzes

SOU 1997:157: Att erövra omvärlden; Förslag till läroplan för förskolan. (Slutbetänkande av Barnomsorg och Skolakommittén) Stockholm: Fritzes.

Sparrman; A. (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder; medier och praktiker; (Diss.) (Linköping Studies in Arts and Science; 250) Linköping: Univ.

Steinsholt; Kjetil (1999): Lett som en lek? Ulike veivagl inn i leken og representasjonenes verden; Trondheim: Tapir forlag.

Strandell; Harriet (1994): Sociala mötesplatser för barn; Gaudeamus: Helsingfors.

Svenska språknämnden (1991): Svenska skrivregler; Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Tetzlaff; David (1994): “Music for Meaning: Reading the Discourse of Authenticity in Rock”; i Journal of Communication Inquiry; 18:1; s. 97–118.

Thompson; Christine (2000): “Drawing Together: Peer Influence in Preschool-Kindergarten Art Classes”; Visual Art Research; 25:2; s. 61–68.Vygotsky; Lev S. (1978): Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes; Cambridge; Mass.: Harvard University Press.

West; Candace & Zimmerman; Don H. (1987): ”Doing gender”; Gender & Society; 1; s. 125–151.

Ziehe; Thomas (1994): Kulturanalyser. Ungdom; utbildning; modernitet; Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Änggård; Eva (2005): Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer; (Diss.) (Linköping Studies in Arts and Science; 315) Linköping: Univ. http://www.ep.liu.se/ diss/arts_science/2005/315/index.html.

Citeringar i Crossref