Konferensartikel

Diktaren i medieåldern

Mikael Askander
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:9, s. 109-117

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Jag arbetar för närvarande på ett projekt om relationer mellan film och lyrik. Detta är ett tämligen outforskat område; inte minst vad gäller fenomenet ”den filmatiserade diktsamlingen”. vanligtvis diskuteras och undersöks prosaberättelsens relation till filmmediet; och mer sällan lyrikens dito.

I mitt paper kommer jag att behandla två aspekter: poesi på/i film; samt filmanknytningar i lyrik. Mitt exempel begränsas för detta föredrag till Bruno K. Öijer: dels hans film Från en demons båge; dels nedslag i några av hans lyriska texter. Jag för en estetisk diskussion om hur samspelet mellan medierna fungerar; samt en diskussion om vad detta samspel är ett resultat av; med tanke på mediesamhället som kontext. Teoretiskt förankras mina resonemang i dels intermedialitetsforskning; dels i bourdieuskt präglad kultursociologi.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bäckström; Per (2003): Aska; tomhet & eld: Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (diss.). Lund.

Hedling; Erik; (2001): ”The Charge of the Light Brigade” i Brittiska fiktioner: Intermediala studier i film; TV; dramatik; prosa och poesi. Stockholm/Stehag.

Lagerroth; Ulla-Britta (2001): ”Intermedialitet” i Tidskrift för Litteraturvetenskap; 2001:1.

McLuhan; Marshall (2001): Media (1964); sv. övers. Richard Matz; Stockholm.

Ohlsson; Anders. (1998): Läst genom kameralinsen: studier i svensk filmiserad roman. Nora.

Thörnvall; Olle (2002): Det svarta puzzlet: en essä om Bruno K. Öijer. Lund

Öijer; Bruno K. (2004): Samlade dikter. Stockholm.

Filmer

Blå ängeln; 1930

Clownerna; 1971

Från en demons båge; 1997

Matrix; 1999

Poltergeist; 1982

The Truman Show; 1998

Veranda för en tenor; 1997

Zorba the Greek; 1964

Citeringar i Crossref