Konferensartikel

Film och existentiella frågor.

Tomas Axelson
Högskolan Dalarna, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:90, s. 1141-1158

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Augoustinos; Martha och Walker; Iain (1995) Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage Publications

Berger; Peter. och Luckmann; Thomas; (1979) Kunskapssociologi; Stockholm: Wahlström & Widstrand

Bordwell; David; Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press; 1989.

Bossius; Thomas (2003) Med framtiden i backspegeln; black metal- och transkulturen: ungdomar; musik och religion i en senmodern värld. Göteborg: Daidalos

Bråkenhielm; Carl-Reinhold (2001) (red) Världsbild och mening. En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige. Falun: Nya Doxa

Bruner; Jerome (1990) Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press

Cole; Michael (1996) Cultural Psychology. A Once and Future Discipline. Cambridge: Harvard University Press

Erstad; Ola; (1998) ”Media Literacy among Young People” I Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. Ed. Höijer; Birgitta och Werner; Anita. Göteborg: Nordicom

Fiske; S. T. Och Taylor; S. E. (1991) Social Cognition. New York: McGraw-Hill.

Gripsrud; Jostein (1999) Mediekultur Mediesamhälle. Göteborg: Daidalos

Hagen; Ingunn (1998) “Creation of Socio-Cultural Meaning”; I Höijer; Birgitta och Werner; Anita. Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. Göteborg: Nordicom

Häger; Andreas (2001) Religion; rock och pluralism: en religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik. Uppsala: Teologiska institutionen

Häger; Andreas (2004) Tro; pop och kärlek: en antologi om religion och populärmusik. Åbo: Åbo Akademi

Höijer; Birgitta (1995) Genreföreställningar och tolkningar av berättande i TV. Uppsala: Skriftserien 1995:1; JMK Stockholms universitet

Höijer; Birgitta; (1998a) Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-talet. Värnamo: Stiftelsen Etermedierna i Sverige; nr 9.

Höijer; Birgitta; (1998b)Cognitive and Psycho-Dynamic Perspectives on Reception of Television Narration; i Birgitta Höijer och Anita Werner (red): Cultural Cognition; Göteborg: NORDICOM.

Höijer; Birgitta; (1998c) “Social psychological perspectives in reception analysis.” I R. Dickinsson; O. Linné and R. Harindranath; (red) Approaches to Audiences. London: Edward Arnold

Höijer; Birgitta; ”Cultural-Cognitive Perspectives on Communication” Göteborg: Nordicom Review; 21(2);: 2000.

Larsson; Göran (2002) Virtuell religion : globalisering och Internet. Lund: Studentlitteratur

Linderman; Alf (1996) The Reception of Religious Television: Social Semeiology to an Empirical Case Study. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

Lövheim; Mia (2004) Intersecting identities: Young People; Religion and Interaction on the Innternet. Uppsala: Universitetstryckeriet

Lövheim; Mia (2003) “Religiös identitet på Internet” I Larsson; Göran (red) Talande tro. Ungdomar; religion och Internet. Lund: Studentlitteratur.

Minsky; M. (1975) “A Framework for Representing Knowledge” I Winston; P. H. (red) The Psychology of Computer Vision. New York: McGraw-Hill.

Moscovici; Serge (1995) “Från kollektiva till sociala representationer: en kort historik.” i Mohamed Chaib och Birgitta Orfali; (red) Sociala representationer. Om vardagslivets sociala fundament. Göteborg: Daidalos.

Moscovici; Serge (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cornwall: Blackwell Publishers Ltd

Park; Jin Kyu (2004) Constructing the Religious Self through Mediated Meanings: Media Audiences´Discursive Strategies for the Self and Identity. Paper submitted to the 4th International Conference on Media; Religion and Culture; Louisville; KY; USA.

Persson; Per (2003) Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery. New York: Cambridge University Press

Rydin; Ingegerd; (1998) “How Children Make Sense of TV-narratives” I Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. Ed. Höijer; Birgitta och Werner; Anita. Göteborg: Nordicom.

Schank; R. C.; och Abelson; R. P.; (1977) Scripts; Plans; Goals and Understanding. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Shelley Taylor; J; Crocker. (1981) ”Schematic Bases of Social Information Processing.” I Higgins; Herman och Mark P. Zanna (red) Social Cognition: The Ontario Symposion; vol 1. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Sjöborg; Anders (2003) Bibeln i nya medier. Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning bland svenska ungdomar. (Diakonivetenskapliga institutets skriftserie; nr 6). Uppsala: Diakonivetenskapliga institutionen.

Sperber; Dan (1996) Explaining culture. A Naturalistic Approach. Oxford: Blackwell Publishers Ltd

Staiger; Janet; Interpreting films. Studies in th Historical Reception of American Cinema. Princeton: Princeton University Press; 1992.

Sundén; Hjalmar; Religionen och rollerna; Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag; 1959.

Jayne Svenungsson; (2004) Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Munkedal: Glänta production

Van Dijk; Teun A. (1998) Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: SAGE Publications.

Waldahl; Ragnar; (1998) ”A Cognitive Perspective on Media Effects.” I Birgitta Höijer och Anita Werner (red) Cultural Cognition; Göteborg: NORDICOM. 1158

Citeringar i Crossref