Konferensartikel

Mellan kropp och bostad

Håkan Berglund-Laken
Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Campus Härnösand, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:91, s. 1159-1167

Visa mer +

Publicerad: 2006-02-01

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Efterkrigstidens bostadspolitik med slagord som ”goda bostäder åt alla” gav materiella resul-tat i ett intensivt byggande av moderna bostäder; vilket i ett slag kom att förändra vardagens villkor för en stor del av Sveriges befolkning. Med exempel från industriorten Kramfors dis-kuteras hur människor upplevde och hanterade denna omvandling av boendets villkor under årtiondet efter krigsslutet. Synsättet är att hem inte är något på förhand givet utan uppstår i boendets praktik; i struktureringen av de dagliga rutinerna och i görandet med tingen. Utan att ett intimt och kroppsligt brukande av lägenheten kan den inte bli bebodd; bli ett hem. Det är denna process som är i fokus för diskussionen; hur hem skapas och reproduceras genom de dagliga sysslorna; i den kontinuerliga praktiken av städning; matlagning; tvätt och förvärv; ordnande och kassering av ting. Det var ett görande som samtidigt handlade om att förankra sig på en plats; att avgränsa och reducera världen till något eget; till något greppbart och inom egen kontroll.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Attfield; Judy (2000): Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford: Berg.

Bengtsson; Jan (1988/1993): Samanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos.

Berglund-Lake; Håkan (2005a): ”Det dagliga görandets självklarheter. Om att nå beröring med människors dagliga vanor och rutiner i historisk kontext.” (Paper presenterat vid Svenska Historikermötet; 22-24 april 2005; Uppsala.) Tillgänglig på http://www-confer ence.slu.se/historiker2005/program/ekhist.

Berglund-Lake; Håkan (2005b): “Public and Private Realms: The Spatiality of Dwelling in Modern Houses of the Post-War Period.” (Paper för presentation vid ISFNRs 14:e kon-gress; 26-31 juli 2005; Tartu; Estland.)

Casey; Edward 1987: Remembering: A Phenomenological Study. Bloomington: Indiana Uni-versity Press.

Casey; Edward (1996): “How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time: Phenomenological Prolegomena”; i Keith H Basso & Steven Feld (eds.); Senses of Place. Santa Fe: School of American Research Press.

de Certeau; Michel (1984): The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Dovey; Kimberly (1985): “Home and homelessness”; i Irwin Altman & Carol Werner (eds.); Home Environments. New York: Plenum Press.

Ekström von Essen; Ulla (2003): Folkhemmets kommun – socialdemokratiska idéer om lokal-samhället 1939-1952. Stockholm: Atlas.

Frykman; Jonas (1992): ”I rörelse. Kropp och modernitet i mellankrigstidens Sverige.” Kultu-rella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift; 1.

Frykman; Jonas (1993): ”Nationella ord och handlingar”; i Billy Ehn; Jonas Frykman & Orvar Löfgren; Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och Kultur.

Gullestad; Marianne (1992): The Art of Social Relations: Essays on Cultural; Social Action and Everyday Life in Modern Norway. Oslo: Scandinavian University Press.

Göransdotter; Maria (1999): ”Möbleringsfrågan. Om synen på heminredning i 1930- och 1940-talens bostadsvaneundersökningar.” Historisk Tidskrift; 3.

Harnesk; Paul (red.) (1947): Sundsvall; Härnösand; Kramfors och omgivningar. Uppsala: Ringström & Ringström.

Heidegger; Martin (1927/1981): Varat och tiden; 1. Göteborg: Daidalos.

Frykman; Jonas (1995): At Home in the World. Durham & London: Duke University Press.

Frykman; Jonas (1998): Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Löfgren; Orvar (1979): ”Känslans förvandling. Tiden; naturen och hemmet i den borgerliga kulturen”; i Jonas Frykman & Orvar Löfgren; Den kultiverade människan. Lund: Liber.

Merleau-Ponty; Maurice (1945/1962): Phenomenology of Perception. London: Routledge.

Merleau-Ponty; Maurice (1961/2004): ”Ögat och anden”; i Maurice Merleau-Ponty; Lovtal till filosofin. Essäer i urval. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag.

Miller; Daniel (2001): “Behind Closed Doors”; i Daniel Miller (ed.); Home Possessions: Ma-terial Culture behind Closed Doors. Oxford: Berg.

Nyström. Per (1989): ”Goda bostäder åt alla.” Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia; 41-42.

Ristilammi; Per-Markku (1997): ”Strandvisioner. Om skapelsen av ett modernt stadsrum”; i Katarina Saltzman; & Birgitta Svensson (red.); Moderna landskap. Identifikation och tra-dition i vardagen. Stockholm: Natur & Kultur.

Citeringar i Crossref