Konferensartikel

men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren

Camilla Lindholm

Ladda ner artikel

Ingår i: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:12, s. 139-152

Visa mer +

Publicerad: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Frankel; Richard M.; 1990: Talking in interviews: A dispreference for patient-initiated questions in physician-patient encounters. I: Psathas; G. (ed.); Interaction competence. Lanham MD. S. 231-262.

Gill; Virginia; 1995: The organization of patients’ explanations and doctors’ responses in clinical interaction. Opublicerad doktorsavhandling. University of Wisconsin; Madison.

Gill; Virginia; 1998: Doing attributions in medical interaction: Patients’ explanations for illness and doctors’ responses. I: Social Psychology Quarterly 61:4. S. 342-360.

Labov; William & Fanshel; David; 1977: Therapeutic discourse: psychotherapy as conversation. Academic Press; New York.

Lehti-Eklund; Hanna; 1992: Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal. I: Hellberg; S. m.fl. (red.); Svenskans beskrivning 19. Lund University Press; Lund. S. 174-184.

Lehti-Eklund; Hanna; 1997: alltså som diskurspartikel. I: Haapamäki; S. (red.); Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. SiF-rapport 4. Åbo. S. 75-83.

Lindholm; Camilla; 1999a: Hur ämnen behandlas som känsliga i samtal mellan läkare och patient. I: Andersson; L-G. m.fl. (utg.); Svenskans beskrivning 23. Lund University Press; 226- 235.

Lindholm; Camilla; 1999b: Frågor och responser i läkare-patientsamtal. Opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Linell; Per; 1990: De institutionaliserade samtalens elementära former: om möten mellan professionella och lekmän. I: Forskning om utbildning 4. S. 18-35.

Linell; Per; 1998: Approaching dialogue. Talk; interaction and contexts in dialogical perspectives. John Benjamins; Amsterdam.

Linell; Per & Bredmar; Margareta; 1996: Reconstructing topical sensitivity: Aspects of face-work in talks between midwives and expectant mothers. I: Research on language and social interaction 29(4). S. 347–379.

Melander Marttala; Ulla; 1995: Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient. En språklig och samtalsanalytisk undersökning. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 39. Uppsala.

Nordberg; Bengt; 1988: Samtal i institutionella miljöer. I: Linell; P. et al. (utg.); Svenskans beskrivning 16:1. SIC 21a. Tema Kommunikation; Linköping. S. 14-37.

Raevaara; Liisa; (under utg.): Potilaan institutionaaliset tehtävät lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus potilaan diagnostisista arvioista. Doktorsavhandling i finska språket. Helsingfors universitet.

Roter; Debra L. & Hall; Judith A.; 1992: Doctors talking with patients/patients talking with doctors. Improving communication in medical visits. Auburn House; Westport.

Ruusuvuori; Johanna; 2000: Control in medical consultation. Giving and receiving the reason for the visit in Finnish medical consultations. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 16. Department of Sociology and Social Psychology; University of Tampere.

West; Candace; 1983: »Ask me no questions...». An analysis of queries and replies in physicianpatient dialogues. I: Fisher; S. & Todd; A. (ed.); The social organization of doctor-patient communication. Centre for Applied Linguistic; Washington DC. S. 75-105.

Wynn; Rolf; 1998: Provider-patient interaction. A corpus-based study of doctor-patient and student- patient interction. Doctor artium thesis. Faculty of Arts. University of Bergen; Bergen.

Ordböcker

SAOB= Ordbok över svenska språket; utg. av Svenska Akademien. Lund.

Citeringar i Crossref