Konferensartikel

Rörlighet och rörelser i en barnteater

Ellinor Lidén
Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:8, s. 59-67

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Som ett samarbetsprojekt mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Stockholms stadsteater Skärholmen genomfördes; med stöd av Statens Kulturråd; en studie av verksamheten vid den nyinvigda scenen för barn och unga i stadsdelen Skärholmen; Stockholm. Huvudfokus låg på den unga publikens upplevelser; tolkningar och meningsskapande av föreställningsbesöken. Avstamp togs i Skärholmsscenens uttalade ambitioner gällande tillgänglighet; delaktighet och närområdesförankring; likt s.k. community-teater där den specifika platsens betydelse för berättelse; tilltal och form undersöks konstnärligt. Skärholmsscenens strävan var; och är fortfarande; att närområdet ska färga av sig på hela verksamheten – inte bara arbetsprocesserna och föreställningsproduk¬tionerna utan hela den fysiska byggnaden i sig. Studien utgör grund för mitt fortsatta doktorsavhandlingsarbete; i vilket jag ämnar undersöka en barnkultur som rör sig mellan vuxnas definierade ramar och barns meningsskapande; mellan scen och salong samt mellan en teater och dess närområde.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Buckingham; David (2003) After the Death of Childhood. Growing up in the Age of Electronic Media. Cambridge: Polity Press.

Corsaro; William A. (2005) The Sociology of Childhood; Second Edition; London: Thousand Oaks; New Delhi: Pine Forge Press.

Davet; Natalie (2011) Makt och maktlöshet. Aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern. Göteborg: Barnteaterakademin.

Gustafsson; Birgitta & Fritzén; Lena (2004) Idag ska vi på teater; det kan förändra ditt liv. Om barnteater som meningsskapande i skolan. Växjö niversitet: institutionen för pedagogik.

Hagnell; Viveka (1983) Barnteater.  Myter och meningar. Malmö: Liber Förlag.

Helander; Karin (2011) ”’Den var rolig och så lärde man sig nånting; men jag kommer inte ihåg vilket det var’– Om barnteater och receptionsforskning”; Locus 3-4/11.

Helander; Karin (2004) ”’Det var roligt när mamman grät’ – barns tankar om teater” I: Anne Banér (red.) Barns smak. Om barn och estetik. Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet; skrift nr 36.

Helander; Karin (2003) Barndramatik och barndomsdiskurser. Lund: Studentlitteratur.

Helander; Karin (1998) Från sagospel till barntragedi. Pedagogik; förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater. Carlsson bokförlag AB. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 65.

James; Allison & Prout; Alan (red.) (2003) Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London/New York: Routledge Falmer.

James; Allison; Jenks; Chris; Prout; Alan (2005) Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press.

Johansson; Barbro & Karlsson; MariAnne (red.) (2013) Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Kellett; Mary (2010) Rethinking Children and Research. Attitudes in Contemporary Society. London/New York: Continuum.

Klein; Jeanne (2005) “From Children’s Perspectives: A Model of Aesthetic Processing in Theatre”. I: The Journal of Aesthetic Education; University of Illinois Press; Volume 39; Number 4; pp. 40-57.

Klein; Jeanne and Schonmann; Shifra (2009) “Theorizing Aesthetic Transaction from Children’s Criterial Values in Theatre for Young Audiences. I: Youth Theatre Journal. London: Routledge; pp 60-74.

Lee; Nick (2001) Childhood and society: growing up in an age of uncertainty. Maidenhead: Open University.

Lund; Anna (2008) Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater (diss). Växjö universitet.

MacNaughton; Glenda & Smith; Kylie (2007) “Transforming Research Ethics: the Choices and Challenges of Researching with Children”. I: Ann Farrell (red.) Ethical Research with Children. Maidenhead: Open University Press; s. 112-123.

Morrow; Virginia (2008) “Ethical Dilemmas in Research with Children and Young People about their Social Environments”. I: Children’s Geographies 6:1; s. 49-61.

Morrow; Virginia and Richards; Martin (1996) ”The Ethics of Social Research with Children: An Overview”. I: Children and Society. Volume 10; s. 90-105.
Prout; Alan (2005) The Future of Childhood. Towards the Interdisciplinary Study of Children. London/New York: Routledge Falmer.

Otryckt material

Lidén; Ellinor & Helander; Karin (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. Slutrapport till Statens Kulturråd. Stockholms universitet: Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap.

Lundberg; Anna; Mathilda Hallberg; Karin Zetterqvist Nelson (2011) Barndom; kultur och politik – ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport. Linköpings universitet.

Internetkällor

SocialPolitik. Kultur och samhälle; nr 3/2012. http://www.socialpolitik.com/teater-inifran/ (hämtad: 2013-08-12).

Citeringar i Crossref