Göm menyn

Information och söktips för databaserna

Klicka på respektive rubrik nedan för att visa söktips om databasen. Under rubriken Allmänt finns information om källtrogen registrering, myntslag, längdmått, förkortningar med mera.

Källtrogen registrering

All registrering sker källtroget dvs. stavning, uttryck, förkortningar osv. har registrerats exakt som det står i källan i den mån det är möjligt. Det finns dock undantag t.ex. datum som skrivs enligt modernt sätt. Exempel: 27/4 1895 skrivs 1895-04-27 och 27/4 95eller 27/4 95 skrivs på samma sätt 1895-04-27 eftersom det underlättar sökning. Upphöjda tecken går inte att registrera i en databas och är i en del fall ersatta med vedertagen förkortning som t.ex. sn = s:n eller Kongl. Befhde = Kongl. Befh:de, Rdr= Rdr (Riksdaler), rm = rmt (riksmynt).

Överstrykningar

Överstrykningar kan heller inte registreras i en databas. Procenttecknet (%) har ersatt överstrykning. Exempel: ”...den dömde mannen% kvinnan var vid tillfället....”. Procenttecknet efter mannen markerar att ordet är överstruket i originalet. Om en hel mening eller del av mening är överstruken står procenttecknet först och sist i frasen/meningen: %...den dömde mannen kvinnan var vid tillfället%...

Belopp och myntslag

Tecknet för Riksdaler är skrivet R:dr.
Förkortningen för Banco har registrerats som B:co.
Skillingtecknet har skrivits ut i fulltext: skilling.
Förkortningen för Runstycke har registrerats Run:st eller rst.
Om bötesbeloppet i källan var t.ex. 3,16 har siffran 3 skrivits in i fältet för Riksdaler och siffran 16 i fältet för skilling.
Står det 5: eller 5:- i originalet registreras 5,00.

Längdmått enligt 1855 års förordning

I signalement förekommer äldre längdbeteckningar. Tabellen nedan är en enkel omvandling av de vanligast förekommande längdmåtten: 1 fot = 29,69 cm
1 tum = 2,96 cm
1 linje = 0,2969 cm

Personnamn, yrke och gårdsnamn

Om inga uppgifter om namn, yrke osv. fanns i böteslängden men i domen eller i stämningen har dessa uppgifter överförts i respektive fält. Om det stod ”Uti gården…” eller ”I gården…” har gårdens namn registrerats i adressfältet. Om det i källan stod ”häktade arbetskarlen”,  ”fästtningsfången”, ”häktade qvinspersonen”, ”häktade ynglingen” i samma kolumn som namn har detta registrerats i fältet för yrket i databaserna.

Förkortningar

Förkortning: v. o. b. är registrerade som ”vatten och bröd”.
Förkortning: s. d. är registrerade som ”samma dag”.
Antalet dagar t.ex. 2 d. eller d. är inskrivna som ”dagar”.

Övrigt

I volymerna under kolumnen som börjar med ”Ålder, födelseort” finns det ibland uppgifter som inte får plats eller inte hör hemma i fälten under Personuppgifter. Det kan t.ex. stå: f.d. Kronoarbetskarl i Långholmen och derifrån afskedad den 23 November 1849. Sådana uppgifter är registrerade i fälten för yrke (f.d. Kronoarbetskarl i Långholmen) och anteckningar (f.d. Kronoarbetskarl i Långholmen och derifrån afskedad den 23 November 1849). Om flera personer förekommer t.ex. ”mor och barn” har endast ett namn registrerats i namnfältet t.ex. moderns namn och barnets/barnens namn i fältet för anteckningar. Om det i källan stod ”här i staden” har staden som åsyftas skrivits in i adressfältet. Men om det stod ”N:o 23 S:t Larsgatan, här i staden” har detta skrivits in källtroget. I fältet signalement är tecknen för fot och tum inte registrerade utan endast siffran med orden fot eller tum. Till exempel har 5’ 6,8” registrerats som 5 fot och 6,8 tum. I de fall det förekommit långa domar har endast den viktigaste delen av domen registrerats av tidsskäl. Ersättning för kallelsebesvär (böteslängderna) är registrerade under anmärkningar.

Juridisk person

Juridisk person är antingen en person eller ett företag. Välj ur listan.

Från år till år

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Sök från år och lämna fältet till år blankt. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Sök från år och 1824 i fältet till år. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan år.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat

Förseelse/brott

Fritextfält, Gammalstavning. Vill Du söka alla som är dömda för t.ex. brott mot brandskyddsföreskrifterna skriv endast brand i fältet. Alla ord där ordet brand förekommer kommer då att visas. Skrivs ordet mord kommer även mordbrand, barnamord osv. att visas.

Böteslängd för Linköping och Norrköping

Juridisk person

Juridisk person är antingen en person eller ett företag. Välj ur listan.

Stad

Välj önskad stad eller lämna blank.

Från år till år

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Sök från år och lämna fältet till år blankt. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Sök från år och 1824 i fältet till år. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan år.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat

Förseelse/brott

Fritextfält, Gammalstavning. Vill Du söka alla som är dömda för t.ex. brott mot brandskyddsföreskrifterna skriv endast brand i fältet. Alla ord där ordet brand förekommer kommer då att visas. Skrivs ordet mord kommer även mordbrand, barnamord osv. att visas.

Kronor/riksdaler

Kronor och riksdaler är uppdelade och gränsen är satt vid år 1873 då myntreformen infördes som resulterade i dagens myntsystem. Om Du vill söka upp alla som fått böta 10 kronor skriv siffran 10 i fältet för kronor och lämna övriga sökfält blanka. Du kan naturligtvis kombinera de olika fälten vid sökning.

Runstycken

Fram till 1873 fanns myntenheten runstycken. Det går 12 runstycken på en skilling. Sök mellan 1 till 12 alternativt 1 till 11.

Skilling

Myntenheten skilling fanns från 1776 fram till 1873. Det går 48 skillingar på en Riksdaler. Sök mellan 1 till 48 alternativt 1 till 47.

Öre

Öre förekommer endast efter 1873. Samma princip för sökning gäller i dessa fält som för Kronor. Sök mellan 1 till 95.

Publikationstyp

Begränsa sökningen genom att välja någon av publikationstyperna Artikel i tidning, Artikel i tidskrift, Bok, Hemsida, Kapitel i bok samt Tidskrift.

Författare

Fritextfält. Sök namnen enligt följande norm: Förnamn Efternamn. Med hjälp av fritextsökningen hittar systemet oavsett om du väljer att endast skriva in förnamnet, efternamnet eller del av efternamnet. Det är lättare att hitta en författare om man söker på del av namnet.

Titel

Fritextfält. Med titel avses titeln på publikationen. Många titlar har gammalstavning t.ex. med f iställer för v osv.

Församling

För att begränsa sökningen, välj Församling ur listan.

Kontrakt

Välj Kontrakt ur listan. Ett kontrakt består av flera pastorat som ansvarar för arbetet inom kyrkan t.ex. prästerliga och diakonala arbetet. Det är således ingen administrativ enhet.

Fångrullar för Linköpings kronohäkte, Norrköpings fångvårdsanstalt och Norrköpings Spinnhus

Juridisk person

Juridisk person är antingen en person eller ett företag. Välj ur listan.

Stad

Välj önskad stad eller lämna blank.

Från år till år

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Sök från år och lämna fältet till år blankt. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Sök från år och 1824 i fältet till år. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan år.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat.

Född

Sökning på födelsedatum kan göras på flera sätt. Antingen endast året t.ex. 1826 eller år och månad som skrivs 1826-11 alternativt år, månad och dag t.ex. 1826-11-10.

Förseelse/brott

Fritextfält, Gammalstavning. Vill Du söka alla som är dömda för t.ex. brott mot brandskyddsföreskrifterna skriv endast brand i fältet. Alla ord där ordet brand förekommer kommer då att visas. Skrivs ordet mord kommer även mordbrand, barnamord osv. att visas.

Publikationstyp

För att begränsa sökningen kan man välja publikationstyp: karta, monografi (bok), tidningsartikel och tidskrift. Vid val av publikationstypen Tidningsartikel fälls Tidning ut. Skriv i en eller flera bokstäver som tidningens namn innehåller. En lista visas för val av tidning. Exempel: skriv Mot i rutan och valen Motala & Vadstena tidning, Motala posten, Motala tidning, Motala tidningen, Motalaposten och Motala-Posten listas. Välj någon av dessa och kombinera gärna med annat fält för att avgränsa sökningen.

Sök År: Från eller Till

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Från och Till. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Från och 1824 i fältet Till. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan något år.

Titel

Fritextfält, Gammalstavning. Ange titeln på den publikation Du vill söka. Observera att det även finns internationella artiklar registrerade.

Författare

Fritextfält. Normal sökning är Efternamn, Förnamn men med hjälp av fritextsökning hittar systemet oavsett om du väljer att endast skriva in förnamnet, efternamnet eller del av efternamnet. Det är lättare att hitta en författare om man söker på del av namnet.

Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007

Län

För att begränsa sökningen välj något av länen Jönköping, Kalmar eller Östergötland. Om inget val görs söker systemet i alla län.

Kommun

Begränsa sökningen genom att välja en kommun ur listan. Om inget val görs söker systemet i alla kommuner.

Socken

Välj socken för ur listan för att begränsa sökningen. Om inget val görs söker systemet i alla socknar.

Byggnadstyp

Byggnadtyperna i databasen är kapell, kyrka och kyrkogård/begravningsplats. Kapell kan även vara ett frikyrkokapell av särskilt arkivariskt byggnadsintresse.

Fritextsök

Vid sökning i fritextfältet söker systemet igenom alla fält i databasen.

Rapport

Rapporten är i pdf-format. Ett program som kan läsa pdf-filer måste finnas installerat i datorn.

Medicinhistoriska databasen

Den tidigare versionen av Medicinhistoriska databasen byggde på en äldre och numera utgången teknik, publicerad via ett serverprogram som inte längre stöds med säkerhetsuppdateringar. Detta medförde att den äldre versionen av databasen stängdes och en ny uppgraderad med ny server och modern sökteknik konstruerades. Sökfunktionerna är annorlunda än tidigare beroende på att den gamla databasens struktur ingår att använda i det nya systemet.

Sökalternativ

Det finns tre olika fält att söka i databasen varav fältet Ange sökord alltid måste vara ifyllt. Vi rekommenderar att alltid välja dokumenttyp dvs. ur vilka dokument som sökningen ska ske samt kombinera med sökord i fältet Ange sökord.. Det begränsar antalet träffar och gör träfflistan mer överskådlig. Kombinera gärna med flera sökord i fritextfältet Ange sökort och ange t.ex. ort och ett sjukdomsnamn.

Notera att databasen söker i all text i filerna vilket betyder att vid sökning på t.ex. Norrköping betyder inte att t.ex. Provinsialläkarrapporten handlar om just Norrköping utan staden kan endast vara nämnd någonstans i rapporten.

Sortering

Träfflistan sorteras stigande efter år.

Antalet träffar

Om sökresultatet överstiger mer än 1000 träffar visas endast de första 1000 posterna. Ange fler söktermer för att få ned antalet träffar.

Från år till år

Välj från vilket år som sökningen ska börja med och vilket år den ska sluta. Båda fälten måste vara ifyllda.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Brott

Fritextfält, Gammalstavning. Vill Du söka alla som är dömda för t.ex. brott mot brandskyddsföreskrifterna skriv endast brand i fältet. Alla ord där ordet brand förekommer kommer då att visas. Skrivs ordet mord kommer även mordbrand, barnamord osv. att visas.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Födelsedatum

Sökning i fältet kan göras på flera sätt. Antingen endast året t.ex.1826 eller år och månad som skrivs 1826-11 alternativt år, månad och dag t.ex. 1826-11-10.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat.

Träfflistan

Posterna i träfflistan sorteras på efternamn och förnamn. Klicka på någon av rubrikerna för att sortera om träfflistan t.ex. efter förnamn eller ålder osv. Det är bara möjligt att sortera på ett fält i taget.

Visning av full post

Full post innehåller övriga uppgifter om personen samt bild. För att förlytta sig till nästa post klicka på knappen Nästa och Föregående för att gå tillbaka. Länken Tillbaka till träfflistan listar posterna igen.

Kön

Välj ur listan mellan man eller kvinna.

Sjukdom

Fritextfält, Gammalstavning. Fältet för sjukdom var den åkomma som patienten led av och som följaktligen var orsaken till sjukhusvistelsen. Det kan förekomma vanliga svenska namn, latinska namn och äldre benämningar på sjukdomar. I det senare fallet t.ex. skrofler. Sök med fördel på olika stavningsvarianter. Skriv t.ex. brott så visas benbrott, lårbensbrott, refbensbrott osv. För äldre sjukdomsbenämningar se t.ex. Lagerkranz, Gunnar, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. Flera utgåvor finns.

Sök från år till år

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. Om Du skriver t.ex. 1885 i första rutan i fältet Sök mellan år och lämnar andra rutan i fältet blankt, söker datorn alla poster som innehåller år 1885 och uppåt. Väljer Du att skriva 1885 i andra rutan i fältet Sök mellan år och lämna andra rutan i fältet blankt visas alla poster som innehåller 1885 och nedåt. Väljer Du att skriva 1880 i första rutan i fältet Sök mellan år och 1889 i andra fältet söker databasen upp alla poster som börjar med 1880 och slutar med 1889. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan år.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat.Sidansvarig: LiU Electronic Press
Senast uppdaterad:  2020-05-14