Göm menyn
Files: Description Format
Fulltext PDF (requires Acrobat Reader)
Cover PDF (requires Acrobat Reader)
   
Editors: Liselotte Thornell and Agneta Lantz
Conference: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996
Publ. type: Conference Proceedings
Language: Swedish and English
Preface [sv]: Konferensen Informationskompetens och Användarutbildning arrangerades av Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) och Linköpings universitetsbibliotek med ekonomiskt stöd från NORDiNFO.
   Förväntningarna på den högre utbildningen inför 2000-talet är högt ställda. Den ökade vikten vid kvalitetsarbete, effektivisering av utbildning och forskning vid universitet och högskolor, i förening med den explosiva utvecklingen på IT-området medför genomgripande konsekvenser för informationsförsörjningen.
   Hur kan forskningsbiblioteken bli en optimal pedagogisk resurs för att möta det samhälleligt uttalade kravet på informationskompetens / information literacy? Hur kan vi utveckla vår användarutbildning för att möta dessa krav med utnyttjande av nya informationsteknologiska lösningar?
   Syftet med konferensen var att erbjuda ett nordiskt forum för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens (information literacy) och bibliotekens pedagogiska roll i samband med utbildning i informationssökning, s.k. användarutbildning.    Konferensen gav såväl teoretiska aspekter som praktiska tillämpningar på området.
   165 personer från de fem nordiska länderna deltog i konferensen.
   Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad konferens! Diskussionen inom Norden om bibliotekets pedagogiska roll går vidare.
Keywords [sv]: Informationskompetens, Användarutbildning, Problembaserat lärande, Problembaserad inlärning, PBL, PBI, Kvalitetsutveckling, Distansundervisning, Informationsteknik, IT, Bibliotekets roll
Keywords [en]: Information literacy, Bibliographic instruction, User education, Problembased learning, PBL, PBI, Evaluation, Distance education, IT, Library roll
Publisher: Linköping University Electronic Press
Year: 1997
Available: 1997-11-11
No. of pages: 205
Series: Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN: 1401-9841
Volume: 10
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3686
ISSN (online): 1650-3740
Issue: 2

Allmän information om denna skrift

De uppsatser som presenterades vid konferensen görs tillgängliga som individuella filer. Den fullständiga volymen utgörs av omslag och de nedan uppräknade filerna i ordning. Linköping University Electronic Press har åtagit sig att hålla dessa arbeten on-line och tillgängliga för vetenskaplig användning från och med publiceringsdatum. Upphovsrätten för varje artikel ägs av författaren respektive författarna. Varje enstaka uppsats och den fullständiga volymen får skrivas ut och användas fritt för akademiska ändamål. Vid citering av artiklar i denna samling, vare sig på papper eller elektroniskt, rekommenderas starkt att använda respektive artikels URL. Den kommer att fortsätta att gälla även efter eventuella formatförändringar.

Denna konferens är även tillgänglig på Linköping Electronic Conference Proceedings No. 2.

Information in English

Innehållsförteckning

Programkommitté

Nr 00
Agneta Lantz och Liselotte Thornell
Förord (med titelblad)
[Fulltext]

Informationskompetens – information literacy – ett uttalat utbildningsmål

Nr 01
Oili Kokkonen
New trends in information literacy
[Abstract and Fulltext]

Nr 02
Agneta Lantz
Informationskompetens – ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
[Abstract and Fulltext]

Nr 03
Elisabeth Sundholm
Universitet- og høyskolebibliotek – en del av læringsmiljøet
[Abstract and Fulltext]

Nr 04
Tove Knutsen
Integrering av undervisning i informationssøkning i annen undervisning
[Abstract and Fulltext]

Nr 05
Kristin Björgvinsdottir
Skolebibliotekens ansvar

[Abstract and Fulltext]

Nr 06
Tommy Carlberg och Agneta Lantz
Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier, skolledare och lärare inom gymnasieskolan
[Abstract and Fulltext]

Problembaserad inlärning (PBI - PBL). Bibliotekens roll

Nr 07
Ingemar Ingemarsson
Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande

[Abstract and Fulltext]

Nr 08
Kari Fagerjord
Bibliotekets rolle i problembasert læring

[Abstract and Fulltext]

Nr 09
Kjersti Lie
Problembaseret læring for både student och bibliotekar

[Abstract and Fulltext]

Biblioteket som pedagogisk resurs vid distansutbildning. Informationsteknologiska möjligheter

Nr 10
Nancy Fjällbrant och Gunilla Thomasson
EDUCATE – ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket
[Abstract and Fulltext]

Nr 11
Katri Wikström
Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
[Abstract and Fulltext]

Nr 12
Toini Alhainen
Virtual Library Project

[Abstract and Fulltext]

Nr 13
Frede Mørch
A distance learning course from NNC

[Abstract and Fulltext]

Evaluering – kvalitetsutveckling

Nr 14
Edgar Almén
Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar?
[Abstract and Fulltext]

Nr 15
Kerstin Fridén och Marianne Nordlander
Att skapa och behålla god kvalitet i låntagarundervisning – resultat av kvalitetsarbete vid LiUB
[Abstract and Fulltext]

Nr 16
Sara von Ungern Sternberg
Studenterna och Biblioteket
[Abstract and Fulltext]

Informationskompetens på nationell nivå – en komparativ belysning av nordiska förhållanden

Nr 17
Dagmar Langeggen
Finns nationell policy för informationskompetens – i Norge?
[Abstract and Fulltext]

Nr 18
Oili Kokkonen
Development of information skills – a national policy for Finland?
[Abstract and Fulltext]

Nr 19
Kristin Björgvinsdottir
Nasjonal politikk for informasjonskompetanse på Island?
[Abstract and Fulltext]

Nr 20
Frede Mørch
Information competence for end users within Danish University Libraries - is there a national strategy?

[Abstract and Fulltext]

Nr 21
Jan Hagerlid
Finns nationell policy för informationskompetens – i Sverige?

[Abstract and Fulltext]

Avslutande session

Nr 22
Niels-Henrik Gylstorff
Sammendrag af indtryk fra konferensen

[Abstract and Fulltext]

Nr 23
Författarindex

[Fulltext (pdf)]Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21